BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur https://tidsskrift.dk/buks <div> <div> <div> <div> <p>&nbsp;Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur er det eneste i såvel Danmark som det øvrige Norden, der prioriterer et kunstnerisk og kulturelt-æstetisk fokuseret perspektiv på feltet.</p> </div> </div> </div> </div> da-DK <div class="page" title="Page 1"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p>Tidsskriftet følger dansk ophavsret</p></div></div></div></div> alfrediversen@mac.com (Alfred Christen Iversen) alfrediversen@mac.com (Alfred Christen Iversen) Mon, 15 Aug 2022 07:50:22 +0200 OJS 3.3.0.10 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Forord BUKS nr. 66 https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133768 <p>Forord til BUKS nr. 66</p> Helle Marie Skovbjerg Copyright (c) 2022 © BUKS og forfatterne http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133768 Mon, 15 Aug 2022 00:00:00 +0200 Indledning BUKS nr. 66 https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133769 <p>Indledning BUKS nr. 66</p> Helle Hovgaard Jørgensen, Klaus Thestrup Copyright (c) 2022 © BUKS og forfatterne http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133769 Mon, 15 Aug 2022 00:00:00 +0200 Kunstpædagogik med måske-universer https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133770 <p class="p1">Denne artikel tager udgangspunkt i et kunstpædagogisk forløb i en børnehave, som analyseres og diskuteres i relation til begreberne åbenhed og verdensvendthed (Biesta 2017) deltagelse og interaktivitet (Hovik og Nagel, 2017), intraaktivitet og sympoiese (Otterstad, 2013, Haraway, 2016). Det undersøges hvilke <em>propositioner</em> (tiltag eller invitationer) der anvendes til at styrke den kraftfulde spænding mellem kunst og pædagogik. Forfatter Mette Hegnhøj er kunstner i forløbet, hvor oplæsning og fysiske børnebogsuniverser udfoldes med to børnegrupper i Snedsted Børnehave som en del af projektet <em>LegeKunst</em>. Empirien er fotos, video- og lydoptagelser fra det kunstpædagogiske forløb med børnene, lydoptagelser af de efterfølgende refleksionsdialoger mellem kunstner og pædagoger, og en podcast hvor kunstneren fortæller om forløbet. Ud fra dette uddrages nogle bud på propositioner der kan styrke både det kunstneriske og pædagogiske i kommende kunstpædagogiske forløb. Det er <em>de syv magiske kunstpædagogiske greb</em>: Inspiration, forvandling, forventning, stier, skjulte objekter, åbenhed og dramaturgisk sans. Grebene kan anvendes af både kunstnere og pædagoger.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> Hanne Kusk Copyright (c) 2022 © BUKS og forfatterne http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133770 Mon, 15 Aug 2022 00:00:00 +0200 Deltagelsesmuligheder i kreativ leg https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133771 <p class="p1">Forskning peger på, at børn der mangler legekompetencer oplever en mere generel marginalisering i livet. I denne artikel præsenteres resultaterne af et design based research-studie, der har undersøgt mulighederne for at skabe flere deltagelsesmuligheder i leg for børn i indskolingen. Mere specifikt undersøges det, hvordan designprincipper kan udvikles og formuleres, så de bidrager til, at flere børn får mulighed for at deltage i kreative legeaktiviteter.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p class="p2">I artiklen inddrages to legeeksperimenter fra analysen, som i kraft af deres indbyrdes diversitet illustrerer nogle af de spændingsfelter, som fremstod som betydningsfulde, når pædagoger og forskere designede for kreativ leg. Analyserne peger på, at pædagogrollen, den fysiske organisering samt materialerne, der indgår i legen, har særlig betydning for at skabe forskellige deltagelsesmuligheder. Artiklen afsluttes med en reformulering af designprincipperne som en slags anbefaling til praksis om, hvordan projektet har vist, at de kreative lege bedst muligt giver forskellige deltagelsesmuligheder.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> Jens-Ole Jensen, Hanne Hede Jørgensen, Anne-Lene Sand, Janne Hedegaard Hansen, Andreas Lieberoth, Helle Marie Skovbjerg Copyright (c) 2022 © BUKS og forfatterne http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133771 Mon, 15 Aug 2022 00:00:00 +0200 Når børn fælles skaber – om børns materialiserede samvær i leg https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133772 <p class="p1">Artiklen handler om samspillet mellem børns sociale praksisser og materialer. Med udgangspunkt i et empirisk materiale fra et designbaseret forskningsprojekt og begreberne intra-action (Barad, 2007) og affinity (Mason, 2018) udforskes det hvordan materialer indgår i børns leg med hinanden og hvilke potentialer materialer har i børns leg? Der er ikke blot tale om, at børn anvender og leger med materialer, men at materialerne enten gennem form, fylde, konsistens eller rammesætning påvirker børnene og sågar trækker legen og børnene i en særlig retning. Den måde børnene er sammen på, er ikke italesat verbalt af børnene, men kropsligt, og det markerer et social samvær gennem en fælles optagethed. Dertil viser artiklens analyser, at materialer muliggør og medetablerer et socialt rum i børns leg, og pædagogernes rammesætning af børns leg. Artiklen peger på, at materialers relationelle betydning skaber en forståelse for fælles skabende praksisser, som er kortvarige, intense, nonverbale, sensoriske, dynamiske og processuelle. Et fokus på materialitet og krop, frem for verbalt sprog og social position, vil i et fremadrettet forskningsperspektiv kunne bidrage med viden om, hvordan man kan skabe deltagelsesmuligheder for børn gennem brug af materialer.</p> Anne-Lene Sand, Jens-Ole Jensen, Helle Marie Skovbjerg, Hanne Hede Jørgensen, Janne Hedegaard Hansen, Andreas Lieberoth Copyright (c) 2022 © BUKS og forfatterne http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133772 Mon, 15 Aug 2022 00:00:00 +0200 Playful and physical active storytelling in day care settings https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133773 <p class="p1">This paper is about playful and physically active storytelling (PPAST) with children in day care. It is highlighting why this way of telling a story, combined with pedagogical tact for maintaining play mood during the story, can support 2–5-year-old children´s imaginary play. From 2016 to 2020 three prototypes of physical active stories for kindergartens and seven for nurseries and home-nurseries were designed to facilitate PPAST in day care. The stories were designed in a design-based research approach drawing on qualitative as well as quantitative data generation. The material was distributed to 3.000 day care facilities in Denmark. This paper aims at answering two questions: How does PPAST work for different groups of children? What makes PPAST playful? According to the participating pedagogues the children that benefit the most from PPAST are children in vulnerable positions. Seven principles of significance for play to emerge during or after PPAST can be deduced from the empirical data. PPAST must include children’s co-determination, children´s as well as the pedagogue’s embodiment of the story rituals, an imaginative open storyline that can be combined with aesthetic improvisations and the inclusion of affordances in the physical environment and finally, storytelling object(s) that inspire the story and remain when the storytelling ends are essential. And perhaps most importantly, the story must give room for children’s differentiated participation.</p> Lise Hostrup Sønnichsen, Jesper von Seelen, Camilla Bak Høilund Copyright (c) 2022 © BUKS og forfatterne http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133773 Mon, 15 Aug 2022 00:00:00 +0200 Bridging troubled water: Preparing school through play and special activities in kindergarten https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133774 <p class="p1">Play is fundamental in the Nordic kindergarten tradition, which is built upon a Froebelian pedagogy where play is intertwined with learning and interactions between the child and adult. However, kindergarten as an institution has gradually been connected to national education strategies as part of the knowledge economy, including a stronger connection between kindergarten and school. How kindergarten teachers manoeuvre the landscape of cross-pressure between making children ready for school and holding on to the importance of play has only been investigated to some degree in the Nordic context. This study investigated this issue through an empirical approach using focus group interviews of 23 kindergarten teachers in six kindergartens. The results showed that all the kindergartens offered special activities for the five-year-old group. However, the kindergartens were worried about the view of learning in school because play was only a small part of their learning approaches. These findings are discussed in light of the huge gap between kindergarten and school pedagogy in the Norwegian context. It is relevant to attempt to understand how different frameworks and traditions can affect pedagogical practice and that there may be room to discuss the role of play in both kindergarten and school.</p> Liv Ingrid Aske Håberg Copyright (c) 2022 © BUKS og forfatterne http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133774 Mon, 15 Aug 2022 00:00:00 +0200 Let’s hide it! – Unfolding Play and Peer Culture in a Danish Prep Class https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133775 <p class="p1">This article focuses attention on how children in a Danish prep class do, unfold, and expand play and peer culture as an aesthetic practice. Play is always framed, and play in school settings attaches to the school’s structure and schedule and to rules made by adults. The present study focuses on play scenes taking place outside and inside between 8:00 am and noon. The article analyses and exposes the intentions from the children’s perspectives and the different strategies and intentions behind doing and protecting play. The study draws on notions of play from cultural and aesthetic perspectives and how children <em>do</em> culture aesthetically through play. The study is part of a larger collaborative work undertaken in one school and involving three researchers. As a result of Covid-19 restrictions, the research design implies focused ethnography with short, intensified fieldwork and creating fieldnotes, video recordings, photos, drawings, and interviews. In addition, reflective workshops with the teachers involved were developed.</p> Henriette Blomgren Copyright (c) 2022 © BUKS og forfatterne http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133775 Mon, 15 Aug 2022 00:00:00 +0200 Pædagogers særlige muligheder for at skabe legedeltagelse blandt børn i musikalske fællesskaber https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133779 <p class="p1">Børns leg i dagtilbud er et helt fundamentalt tema i centrale styringsdokumenter, hvor medarbejdere skal guide, understøtte og rammesætte, så alle børn kan være med i legefællesskaber. Der ligger et stort potentiale for fælles lege i musikalske aktiviteter, men også et vidensgab om musikpædagogikkens muligheder i dagtilbudskontekst. Formålet med artiklen er at bidrage med musikpædagogisk viden om, hvordan man på særlig vis kan inspirere til leg og skabe øvebaner for børns legedeltagelse i musikalske fællesskaber, hvor hele kroppen er med. Undersøgelsen af dette felt består af et review af international litteratur med fokus på at afgrænse centrale temaer for børns musikalske legedeltagelse. Litteraturgennemgangen resulterede i et antal temaer. Disse temaer er anvendt som forståelsesramme for en række ekspertinterviews med nogle af Danmarks mest erfarne musikpædagoger i danske dagtilbud. I artiklen præsenteres således, hvordan musikpædagoger oplever at kunne skabe legedeltagelse i musikalske fællesskaber. Der udfoldes tre analysefund. Det ene angår et musikalsk børnesyn, hvor musikpædagogens opmærksomhed rettes mod børns sansede oplevelser, som hun responderer på og inviterer til i fælles legende kommunikationsformer. Det andet beskriver betydningen af at være i besiddelse af et musikpædagogisk håndværk for at pirre børnegruppens nysgerrigheder samt kompetencer til at beherske forskellige legeroller. Mens det sidste fund peger mod musikrepertoirets betydning for dels at skabe genkendelighed, dels frihed til at eksperimentere og innovere de legende rammer.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> Lærke Nørgaard Pallesen, Stine Bylin Bundgaard, Christina Dahl Madsen Copyright (c) 2022 © BUKS og forfatterne http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133779 Mon, 15 Aug 2022 00:00:00 +0200 Hva så med den frie lekens vilkår? Et kritisk blikk på digitale praksiser i barnehagen https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133782 <p class="p1">Barn som vokser opp i dag lever sine barndommer i en digitalisert, institusjonalisert og pedagogisert hverdagslivskultur. På bakgrunn av dette har flere advart mot at tyngre læringsdiskurser og nyliberalistisk tenkning presser mot barns frie lek som har vært en kjerneverdi i nordiske barnehagen. Denne forståelsen av lek vektlegger dens iboende verdi, uavhengig av andre forhold. Hensikten med denne empirinære artikkelen er å utforske hvilke forestillinger om lek som kommer til uttrykk når barnehagelærere forteller om barnehagens digitale praksiser. Studien baserer seg på en narrativ analyse av 21 intervjuer og nærlesning av den norske rammeplanen. Analysen er innrammet av tverrfaglig barneforskning og gjør nytte av Webers begrepspar når den i diskusjonen viser at <em>verdirasjonelt</em> <em>perspektiv</em> på lek taper terreng til fordel for et <em>formålsrasjonelt perspektiv</em>. Artikkelen er et aktuelt empirisk bidrag som viser barnehagelæreres perspektiver i en polarisert og verdiladet debatt om barns liv og muligheter i den postmoderne barnehagen.</p> Trude Kyrkjebø Copyright (c) 2022 © BUKS og forfatterne http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133782 Mon, 15 Aug 2022 00:00:00 +0200 Digital leg i danske børnehaver – en national kortlægning af barrierer, holdninger og populære redskaber https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133783 <p class="p1">Digitale medier – fra spillekonsoller og teknologisk legetøj, til tablets og mobiltelefoner – er en integreret del af børns liv, også i de mange timer de tilbringer i danske daginstitutioner, hvor der i stigende grad stilles krav til digital dannelse og kompetenceopbygning. Samtidig er mange pædagoger, forældre og beslutningstagere skeptiske ift. børns »skærmtid« bl.a. begrundet med forestillinger om kognitive eller socioemotionelle skadesvirkninger og manglende tid til udviklende leg. I denne artikel formidles de centrale fund vedrørende teknologileg i dagtilbud fra et mixed methods studie af 746 danske daginstitutioner. Vi finder stor spredning i pædagogers holdninger og praksisser i forhold til digitale teknologier i børnehøjde, men flertallet af børn i danske daginstitutioner (70%) bruger max 10 minutter dagligt på skærmaktiviteter, og 47% begrunder fravalget af digitale medier med at børnene har meget skærmtid derhjemme. I de institutioner, der anvender digitale medier, bruges disse hovedsagligt til lærings- og udviklingsmål, men også som medier for børns leg. Vi konkluderer, at det er en fejlslutning at se på digitale medier og teknologi som antitetisk til autentisk leg, og illustrerer hvordan legen netop giver en meningsfuld prisme til at forstå den måde mindre børn engagerer sig med digitale teknologier – individuelt og i fællesskab med voksne og andre børn.</p> Andreas Lieberoth, Jan Ole Størup, Ditte Winther-Lindqvist Copyright (c) 2022 © BUKS og forfatterne http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133783 Mon, 15 Aug 2022 00:00:00 +0200 A Platform for Playing – Experimenting communities and open laboratories in a global perspective https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133784 <p class="p1"><em>This text is sketching out a pedagogical framework for how children, pre-school teachers and teachers could start communicating, playing and experimenting with others across time and space, both locally, regionally and indeed even globally using digital media. The framework takes the form of a number of figures developed during different research projects where children in kindergarten, kindergarten class and primary school were involved. It is not an exact step-by-step manual but the text represents a way for pedagogical institutions to understand and design a use of digital media and digital technologies when connecting to the world around them together with children. The examples below have their starting points from kindergartens, nursery pre-school and even primary school.</em></p> Klaus Thestrup Copyright (c) 2022 © BUKS og forfatterne http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133784 Mon, 15 Aug 2022 00:00:00 +0200 Robotbyggesæt i undervisningen: en legende tilgang til computational tænkning https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133785 <p class="p1">Denne artikel præsenterer en empirisk analyse af en 3. klasses elevers legende læringsstrategier til computerteknologi ved at designe med robotbyggesæt ud fra en virkelighedsnær problemstilling, som plastikaffald i havet. Analysen sker med afsæt i et mikro-etnografisk studie af et legebaseret undervisningsforløb, som var en del af et pilotprojekt, der testede og udviklede forskellige typer af undervisning til at lære elever i indskolingen om computerteknologi med robotbyggesættet LEGO WeDo 2.0. Artiklen tager udgangspunkt i en 3. klasse, som deltog i et mindre forløb i efteråret 2019. Observationerne og samtalerne med eleverne analyseres ud fra begreberne legekultur og computational tænkning til at beskrive og begribe elevernes legende læringsstrategier. Artiklen gennemgår tre analytiske nedslag, som repræsenterer de karakteristiske mønstre for elevernes strategier til at designe deres robotter. Her viser analysen, at mængden af tid og råderum har betydning for elevers dybere udforskning af computerteknologiske begreber gennem en legende tilgang med et robotbyggesæt.<em>&nbsp;</em></p> Louisa Haugaard Pedersen Copyright (c) 2022 © BUKS og forfatterne http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133785 Mon, 15 Aug 2022 00:00:00 +0200 Børnecentreret design af legeoplevelser – til børn, for børn eller med børn https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133786 <p class="p1">Artiklen undersøger forskelle og ligheder mellem den traditionelle designtilgang og den mere børnecentrerede designtilgang, samt hvornår der designes <em>til</em> børn, <em>for børn </em>eller<em> med</em> børn. Indholdet baserer sig på erfaringer fra flere års undervisning i børnecentreret design af leg for designstuderende på kandidatuddannelsen i <em>Design for Play</em> på Designskolen Kolding, og det empiriske datamateriale består af undervisernes refleksioner, opfølgende interviews med et hold studerende samt fotos fra deres designproces. De designstuderendes oplevelse af at arbejde med en børnecentreret designtilgang stilles over for deres tidligere oplevelser med den traditionelle designtilgang for at kunne identificere forskellene i de to forskellige positioner. Det diskuteres, hvordan de to designtilgange forholder sig til at designe <em>til</em>, <em>for</em> og <em>med</em> børn, og der gives et bud på en model, der kan være med til kommunikere dette bedre. Artiklen forsøger ikke at plædere for den ene eller den anden tilgang, men tilstræber at designerne opnår en øget bevidsthed og en mere aktiv stillingtagen til, hvilken tilgang de vælger hvornår og hvorfor, for at sikre mere relevante legedesigns til børn i fremtiden.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> Karen Feder Copyright (c) 2022 © BUKS og forfatterne http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133786 Mon, 15 Aug 2022 00:00:00 +0200 Playing through clothes: Clothes as a creative tool in the School environment https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133787 <p class="p1">Led by the French National Museum of Education and Heriot-Watt University (UK), <em>Dressed for School</em> involves a group of interdisciplinary researchers, educators and design practitioners, aiming to analyse the interactions between children and their clothes at school. As part of this project, a series of case studies focuses on the functional and creative impact of children’s clothing at school. This paper presents the findings gathered at an intermediary stage of an interdisciplinary project ongoing until 2022, and their evaluation thanks to cross-disciplinary and mixed anthropological methods with and on school aged children. Placing the child at the heart of the process, in well identified contexts, this research provides educationally impactful pilots where clothes are considered as legitimate components of a <em>Learning through play</em> approach. Beyond the sole context of the United-Kingdom (Scotland) and France, this research highlights the need for more consideration of children as users and co-designers of their own clothes. Using the COVID-19 »opportunity« to observe children in unprecedented experiences, this impactful project invites industry and policy makers to place a different perspective on clothing. Indeed, this project questions clothing as a support for learning, a socialising and creative tool, and as having a legitimate role to play in children’s education. This innovative research could inspire educational experimentations towards the development of participative learning and co-creation in design, <em>en oeuvre</em> in Nordic countries.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> Aude Le Guennec Copyright (c) 2022 © BUKS og forfatterne http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133787 Mon, 15 Aug 2022 00:00:00 +0200 Meaningful Participation – Motivating young people’s participation through play probes https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133788 <p class="p1">This paper explores the use of playful triggers when doing research with young people 14-17 years old, with the aim of providing a meaningful and mutual outcome, where both participants and the researchers gains value, this is done through Play Probes. As there seem to be a challenge when doing research with young people (Duncan, Drew, Hodgson &amp; Sawyer, 2009) and there is a general agreement that young people are going through a complex period in their life (Kjeldgaard &amp; Askegaard, 2006; Amit, 2001; Simonsen, 2003), this paper presents a take on how to provide a safe space for expression, for young people, that through playful triggers in the probe activities can intrinsically motivate young people to participate (Hektner and Csikzentmihalyi, 1996). 54 play probes have been filled out by young people from a Danish public school, and based on this, there are indications that the play probes can evoke motivation for participation, while also providing information to the researcher.</p> Line Gad Christiansen Copyright (c) 2022 © BUKS og forfatterne http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133788 Mon, 15 Aug 2022 00:00:00 +0200 Konstruktionsleg – Visuelle noter om værkstedskultur i en designbørnehave https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133781 <p class="p1"><span class="s1"><em>»</em></span><em>Nej… Teenage Mutant Ninja Turtles har ikke øjne i nakken!!!!</em><span class="s1"><em>«,<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></em></span> siger Hans til byggepædago­gen. Hans er 5 år. Der er gang i en Lego-leg, og vi bygger Turtles-figurer. Byggepædagogen har lavet en fejl. Turtles-figurerne er 2 Lego-dupper dybe, og byggepædagogen har fundet en sort klods med 2 dupper til at lave øjne med. Det betyder, at klodsen kan ses i nakken af figuren. Hans opdager fejlen og tilbyder straks at rette den (nedslag nr. 9).</p> <p class="p2">Formålet med de 11 nedslag i praksis, som dokumenteres herunder i billeder og tekst,<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>er for det første at skærpe opmærksomheden på, hvordan konkrete legeprocesser forløber. Gennem den tætte beskrivelse, her også illustreret med billeder af forløbene, udfoldes den sammenhæng og kontekst disse lege eksisterer i. For det andet gennem fokus på den voksnes rolle, især i dialogen med børnene, at bringe nye aspekter til de roller vi kan tage, når det gælder at understøtte disse processer, og hvilke redskaber vi kan tage i brug, når vi skal gøre plads til legen. Helt konkret kan de simplificerede »spillekort<span class="s1">« </span>ses som mentale »cue-cards<span class="s1">«</span> til den dialog, vi som voksne har med børnene omkring deres legeprocesser. Det er vigtigt at være bevidst om det sprog og den dialog, vi har med børnene. For det tredje vil jeg give nogle skitser til den værkstedskultur, der skal til, for at legeprocesserne kan opstå frit. Jeg bruger begrebet værkstedskultur for at pointere, at der er mange faktorer, der indgår. Både rummet, de konkrete værktøjer, den pædagogiske ramme osv. Og det er noget, der skal vedligeholdes og er afhængig af de aktører, der optræder i det mulighedsrum, hvor legen foregår.</p> Per Kallehauge Copyright (c) 2022 © BUKS og forfatterne http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133781 Mon, 15 Aug 2022 00:00:00 +0200 Legelyst – lille digtsuite om leg https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133789 <p class="p1">Legelyst – lille digtsuite om leg</p> Klaus Thestrup Copyright (c) 2022 © BUKS og forfatterne http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133789 Mon, 15 Aug 2022 00:00:00 +0200