Gentofte Kommunes styring af bevægelse i folkeskolen set ud fra et governmentality-perspektiv

Forfattere

  • Hjalte Düring

Resumé

Hvilken rolle spiller kommunerne i implementeringen af 45 minutters daglig bevægelse i folkeskolerne? Denne artikel har til formål at udfolde Gentofte Kommunes indsats med henblik på at fremme bevægelse i deres folkeskoler. Ny forskning viser nemlig, at der er betydelige forskelle mellem kommunernes prioritering af bevægelse på folkeskoleområdet. Ved at anvende Foucaults governmentality-begreb søger denne artikel at belyse den sprogpraksis og institutionelle struktur, der er styrende for folkeskolelærernes praksis med bevægelse i Gentofte Kommune. Derved sigtes der mod at bidrage til debatten om, hvordan kommunerne i højere grad kan udvikle og strukturere bevægelse i deres folkeskoler.

Referencer

Andersen, N. Å. (1999). Diskursive analysestrategier: Foucault, Koselleck, Laclau, Luhmann. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne.

Daly-Smith, A., Morris, J. L., Norris, E., Williams, T. L., Archbold, V., Kallio, J., . . . Resaland, G. K. (2021). Behaviours that prompt primary school teachers to adopt and implement physically active learning: a meta synthesis of qualitative evidence. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 18(1).

Dean, M. (1999). Governmentality: Power and Rule in Modern Society (2. udgave). København: SAGE Publications.

Dean, M. (2008). Governmentality: magt og styring i det moderne samfund (2. oplag.). Frederiksberg: Forlaget Sociologi.

Esmark, A., Bagge Laustsen, C., & Åkerstrøm Andersen, N. (2005). Socialkonstruktivistiske analysestrategier (1. udgave). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Esmark, A., Bagge Laustsen, C. (2015). Strukturalisme og poststrukturalisme. I M. Hviid Jacobsen, K. Lippert-Rasmussen, & P. Nedergaard (Eds.), Videnskabsteori i statskundskab, sociologi og forvaltning (3. udgave). København: Hans Reitzel.

Foucault, M. (1988). »Technologies of the self«. I L.H. Martin, et al. (red.), Technologies of the self: A seminar with Michel Foucault. Amherst: The University of Massachusetts Press.

Frydendal Nielsen, S. (2015). Gymnasieskolen som innovativt sundhedslaboratorium: et processtudie om idræt og demokrati i en ungdomskultur: Ph.d.-afhandling. Frederiksberg: Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Hansen, I. B. (2006). Borgerinddragelse og retssikkerhed i socialt arbejde (1.udgave). København: Hans Reitzels Forlag

Jørgensen, H. T., & Troelsen, J. (2017). Implementeringen af motion og bevægelse i skolen–et review af hæmmende og fremmende faktorer set i et lærerperspektiv. Studier i læreruddannelse og-profession, 2(2), 84-105.

Juul, S. (2010). Solidaritet - anerkendelse, retfærdighed og god dømmekraft: en kritisk analyse af barrierer for sammenhængskraft i velfærdssamfundet (1.udgave). København: Hans Reitzel.

Juul, S., & Pedersen, K. B. (red.) (2012). Samfundsvidenskabernes videnskabsteori: En indføring (1 udgave) København: Hans Reitzels Forlag.

Kristiansen, S. Krogstrup, H. (2015). Deltagende observation - introduktion til en forskningsmetodik. København: Hans Reitzel.

Koch, S., Grøntved, A., Pedersen, N. H., & Møller, N. C. (2022). 45 minutters bevægelse i undervisningen som et led i den danske skolereform. Samfundsøkonomen, 1, 2022.

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Interview: Introduktion til et håndværk (2.udgave). København: Hans Reitzel.

Ladekjær, E., & Hjarsbech, P. (2016). Undersøgelse af ”Krop og Kompetencer”. København: KORA

Launsø, L., Rieper, O. & Olsen, L. (2017). Forskning om og med mennesker - forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskning. (7. udgave). København: Munksgaard.

Lynggaard, K. (2015). Dokumentanalyse. In S. Brinkmann & L. Tanggaard (Eds.), Kvalitative metoder: en grundbog (2. udgave). København: Hans Reitzels Forlag.

Nissen, M., Pringle, K., & Uggerhøj, L. (2017). Magt og forandring i socialt arbejde (1. udgave). København: Akademisk Forlag.

Ottesen, L. (2013). Observationsstudier i idrætsfeltet. In L. Thing & L. Ottesen (Eds.), Metoder i idrætsforskning. København: Munksgaard.

Parks, M., Solmon, M., & Lee, A. (2007). Understanding classroom teachers' perceptions of integrating physical activity: A collective efficacy perspective. Journal of Research in Childhood Education, 21(3), 316-328.

Pawlowski, C. S., Schipperijn, J., Tjørnhøj-Thomsen, T., & Troelsen, J. (2018). Giving children a voice: Exploring qualitative perspectives on factors influencing recess physical activity. European Physical Education Review, 24(1), 39-55. doi: 10.1177/1356336x1666474

Pedersen, N. H., Toftager, M., Grøntved, A., Kristensen, P. L., Brønd, J. C., Larsen, K. T., & Møller, N. C. (2020). Bevægelse i skolen: En kortlægning af børn og unges fysiske aktivitet og stillesiddende adfærd i skoletiden.

Smedegaard, S., Christiansen, L. B., Lund-Cramer, P., Bredahl, T., & Skovgaard, T. (2016). Improving the well-being of children and youths: a randomized multicomponent, school-based, physical activity intervention. BMC public health, 16(1), 1-11.

Stormhøj, C. (2006): Poststrukturalismer - videnskabsteori, analysestrategi, kritik. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Villadsen, K. (2004a). Det sociale arbejdes genealogi: om kampen for at gøre fattige og udstødte til frie mennesker. København: Hans Reitzel

Villadsen, K. (2004b). Socialt arbejde og subjektivering–Fra velfærdsplanlægning til postmoderne socialpolitik. Psyke & Logos, 25(2), 28.

Villadsen, K. (2008). Forord: At analysere den moderne magts former. In D. Mitchell (Ed.), Governmentality. Frederiksberg: Forlaget Sociologi

WHO, Currie, C., Zanotti, C., Morgan, A., Currie, D., De Looze, M., Roberts, C., . . . Barnekow, V. (2009). Social determinants of health and well-being among young people. Retrieved from: International rapport WHO

Websteder

ACTIVE HEALTHY KIDS (2022). ACTIVE HEALTHY KIDS - DANMARK 2022. Lokaliseret (27.11.2022) på: https://www.activehealthykids.org/wp-content/uploads/2022/06/Denmark-report-card-long-form-2022.pdf

Bevæg dig for livet (2017). Om Bevæg dig for livet. Lokaliseret (12.09.2022) på: https://www.bevaegdigforlivet.dk/bevaeg-dig-for-livet/om-bevaeg-dig-for-livet

Børne- og Undervisningsministeriet. (2021). Regeringen og folkeskolens parter går sammen: Folkeskolens udfordringer skal drøftes i fællesskab. Lokaliseret (15.10.2022) på: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/maj/210528-regeringen-og-folkeskolens-parter-gaar-sammen

Gentofte Kommune. (2021a). Bevæg dig- En times motion. Lokaliseret (12.02.2022) på: https://gentofte.dk/media/qnkjghyv/en-times-motion-hver-dag.pdf

Gentofte Kommune. (2021b). Dagsorden til møde i Skoleudvalget. Lokaliseret (12.02.2022) på: https://gentofte.dk/media/hukhuk0q/sk-011121-bilag.pdf

Gentofte Kommune. (2022). Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen. Lokaliseret (12.02.2022) på: https://gentofte.dk/media/2opjir5n/dagsorden-til-moede-i-kommunalbestyrelsen-den-15-september-2022-aaben.pdf

Gentofte Kommune & Bevæg dig for livet (2022). Resume af visionsaftalen med Gentofte Kommune. Lokaliseret (12.02.2022) på: https://www.bevaegdigforlivet.dk/media/9350/resume-visionsaftalen-gentofte.pdf

Gentofte Kommune (2023). Netværkseftermiddage projektbeskrivelse. Lokaliseret (01.11.2023) på https://udskolingenibyenshus.aula.dk/sites/udskolingenibyenshus.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Udskolingen%20I%20Byens%20Hus%20katalog%202223.pdf

KL. (2022). Fælles retning for folkeskolen. Folkeskolen. Lokaliseret (8.12.2022) på: https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/boern-og-unge/folkeskolen/faelles-retning-for-folkeskolen/

Uddannelses- og Forskningsministeriet. (2023). Nyt udspil skal styrke kvaliteten i folkeskolen og sætte skolen fri. UVM - Uddannelses- og Forskningsministeriet. Lokaliseret (01.11.2023) på: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2023/okt/231011-nyt-udspil-skal-styrke-kvaliteten-i-folkeskolen-og-saette-skolen-fri

Dansk Skoleidræt, Have Nielsen, Jacob & Rasmussen, Mette. (2022). Bevægelse i skoledagen 2022. Lokaliseret (18.12.2022) på: https://skoleidraet.dk/media/6354216/bevaegelse-i-skoledagen-2022.pdf

Düring. (2023). Bevæg dig Gentofte - bevægelse er en fælles opgave: En kvalitativ governmentality-analyse af Gentofte Kommunes styring af bevægelse i den faglige undervisning. Specialeafhandling. Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet. https://curis.ku.dk/ws/files/332237930/Bevag_dig_Gentofte___bevagelse_er_en_falles_opgave.pdf

Skolelederforeningen. (2018). Giv alle folkeskoler mere selvbestemmelse. Lokaliseret (25.11.2022) på: https://www.skolelederforeningen.org/media/43869/skolelederne-40-forbedringer-print.pdf.

Praksiscenter for idræt og bevægelse. (2022). Bevægelse på tværs 2022. Lokaliseret (15.12.2022) på: https://skoleidraet.dk/media/6354120/bevaegelse-i-skoledagen-2022-bevaegelse-paa-tvaers-2022.pdf

Sundhedsstyrelsen. (2007). Forebyggelse og sundhedsfremme i kommunen. Lokaliseret (21.11.2022) på: https://www.sst.dk/~/media/F69660BA049649D68187AD1C12281CA6.ashx

VIA University College. (2022). Bevæg Dig For Livet – Hvad sker der i visionskommunerne? Viden. Lokaliseret (18.12.2022) på: https://viden.via.dk/evu/bevaeg-dig-for-livet-hvad-sker-der-i-visionskommunerne

Avisartikler

Bølling-Ladegaard, A., & Risbøl Jacobsen, S. (2022, 11.marts). Fortroligt talepapir afslører: Minister erkender, at krav om 45 minutters bevægelse i folkeskolen var en fejl. Idrætsmonitor Lokaliseret (18.12.2022) på: https://idraetsmonitor.dk/nyheder/art8663410/Minister-erkender-at-krav-om-45-minutters-bev%C3%A6gelse-i-folkeskolen-var-en-fejl

Bølling-Ladegaard, A., Gindrup, J., & Marthinsen, O. B. (2023, 11. oktober). Her er de 35 forslag i regeringens skoleudspil. Skolemonitor. Lokaliseret (01.11.2023) på: https://skolemonitor.dk/nyheder/art9564748/Her-er-de-35-forslag-i-regeringens-skoleudspil

Greiner, M. (2022, oktober 16). Regeringen vil fjerne krav om bevægelse i folkeskolen: 'Det er et kæmpe svigt af vores børn og unge'. DR Nyheder. Lokaliseret (01.11.2023) på https://www.dr.dk/nyheder/indland/regeringen-vil-fjerne-krav-om-bevaegelse-i-folkeskolen-det-er-et-kaempe-svigt-af

Kristensen, F. Natorp, H. Thomassen, C. B. (2022a, 13. november). Debat: Sæt bevægelse i skolen på den kommunale dagsorden. Avisen Danmark. Lokaliseret (18.12.2022) på: https://avisendanmark.dk/artikel/debat-s%C3%A6t-bev%C3%A6gelse-i-skolen-p%C3%A5-den-kommunale-dagsorden

Kristensen, F. Natorp, H. Thomassen, C. B. (2022b, 28. oktober). Debat: Forsvinder kravet om 45 minutters bevægelse i skolen, bør der sættes andre konkrete mål i stedet. Idrætsmonitor. Lokaliseret (18.12.2022) på: https://idraetsmonitor.dk/debat/art9050590/Forsvinder-kravet-om-45-minutters-bev%C3%A6gelse-i-skolen-b%C3%B8r-der-s%C3%A6ttes-andre-konkrete-m%C3%A5l-i-stedet

Downloads

Publiceret

2024-03-20

Citation/Eksport

Düring, H. (2024). Gentofte Kommunes styring af bevægelse i folkeskolen set ud fra et governmentality-perspektiv. Forum for Idræt, 39, 1–29. Hentet fra https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/144268

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt