Retningslinjer for forfattere

Omfang
Essays el. debatindlæg: max. 3000 ord.
Faglige artikler: max. 5000 ord (eksklusive referencer).
Videnskabelige artikler: 6000-8000 ord (eksklusive referencer).

Artiklens formalia (brug tidsskriftets word-skabelon)
1. Manuskriptet skal skrives med dobbelt linjeafstand.
a. skriv uden orddeling
b. fremhævning sker med kursiv
c. undlad at anvende fed eller forskellige skrifttyper

2. Citater på mere end to linjer, som ikke indgår som integreret del i en fortløbende sætning, skrives med indrykning. Ved alle citater anvendes anførselstegn samt kursiv.

3. Anvendelse af citater bør være begrænset.

4. Antallet og omfanget af noter bør være begrænset.

5. Figurer og tabeller placeres i teksten, hvor de skal være. Ikke til sidst.

6. Litteraturhenvisninger anbringes i teksten (APA-stil).

7. Referencelisten skrives i APA-stil, se http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx

8. Manuskriptet skal være ledsaget af:
a. udkast til engelsk og dansk resumé (100 ord pr. resume) (gælder ikke essays el. kronikker),
b. forfatterdata (max 100 ord) samt forfatterbillede,
c. 1-2 illustrationer til artikel (jpg- eller tif-filer, min. 300 dp) med clearede trykkerettigheder (option, dvs. dette er ikke et krav. Redaktionen opfrodrer dog forfatterne til at medsende illustrationer).

9. Manuskripter, der skal undergå peer-review skal være anonymiseret, så forfatter(ne) ikke kan identificeres.
Se: Sikring af blind peer review (blindbedømmelse)