https://tidsskrift.dk/forumforidraet/issue/feed Forum for Idræt 2020-02-23T02:04:35+01:00 Forum for Idræt rasmus.storm@idan.dk Open Journal Systems https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/117367 Etablering af et Professionelt LæringsFællesskab blandt idrætslærere på et grønlandsk gymnasium 2019-11-19T21:45:44+01:00 Lars Elbæk, Lektor lelbaek@health.sdu.dk Nicolai Korfix Nielsen, Gymnasielærer nini@kti.gl Kristian Normann Pedersen, Gymnasielærer kped@kti.gl Anne Houmøller anho@kti.gl <p>I gymnasieskolen opleves i idrætsundervisning, som i andre fag, kulturelle udfordringer med gymnasiefremmede elever. Nærværende artikel kobler sig til disse problematikker i det grønlandske gymnasium ved at analyserer og belyse idrætslærernes arbejde med at skabe en udviklende kultur i idrætslærergruppen, herunder udvikling af et Professionelt LæringsFællesskab (PLF) i en grønlandsk kontekst.</p> 2019-06-06T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/117043 Motionsfodbold og medborgerskab 2019-11-02T09:23:26+01:00 Knud Ryom, Postdoc knudryom@ph.au.dk Reinhard Stelter, Professor rstelter@nexs.ku.dk <p>Artiklen sætter fokus på motionsfodbold og udvikling af medborgerskab hos udsatte drenge. Artiklen tager udgangspunkt i et community psykologisk projekt, afviklet på Ydre Nørrebro, København. Projektet inkluderede 45 drenge (12-16 år), en lokal folkeskole, en lokal fodboldforening og forskere fra Center for Holdspil og Sundhed. Multiple metoder blev benyttet. Studiets resultater peger på, at motionsfodbold påvirker udviklingen af empowerment og præger medborgerskab i kraft af: a) Den positive betydning fodbold har for drengene, b) Mulighederne for en afvekslende hverdag, c) Forpligtelse og disciplin og d) Motivation. Endvidere synes en samskabende tilgang at have stor betydning for drengenes udvikling af medborgerskab.</p> 2019-06-06T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/117042 Fodbold Fitness 2019-11-02T09:03:15+01:00 Søren Bennike sobe@dbu.dk Laila Ottesen, Lektor lottesen@nexs.ku.dk <p>I denne artikel stilles der skarpt på Fodbold Fitness. Et initiativ som Dansk Boldspil-Union (DBU) lancerer i 2011 som en reaktion på flere forskellige udviklingstendenser i det danske idrætsliv. DBU beskriver Fodbold Fitness som fodbold på en ”sportslig og organisatorisk helt ny måde, der bryder med den traditionelle organisering, administration og medlemsstruktur”. Resultaterne af analysen viser, at Fodbold Fitness bryder med fritidsfodboldens sportslige form, men ikke med den organisatoriske form. Dette udfordres i artiklens diskussion, hvor det afslutningsvist konkluderes, at graden af brud afhænger af den enkelte klubs måde at forvalte Fodbold Fitness på.</p> 2019-06-06T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/114999 Skaber ledere af idrætsanlæg offentlig værdi? 2019-07-10T15:42:17+02:00 Peter Forsberg, Ph.d.-stipendiat peter.forsberg@idan.dk Evald Bundgård Iversen, Lektor eiversen@health.sdu.dk <p>Denne artikel undersøger otte ledere af idrætsanlægs skabelse af offentlig værdi med baggrund i Ledelseskommissionens anbefaling om, at offentlige velfærdsinstitutioner skal sætte borgerne først og skabe værdi for hele lokalsamfundet. Artiklen anvender Moore’s (1995) teori om offentlig værdiskabelse til at undersøge, hvordan lederne i anlæggene italesætter anlæggets vision om værdiskabelse, samt hvilke handlinger lederne tager for at nærme sig visionen. Artiklen viser, at lederne har intentioner om at skabe værdi for idrætsforeninger og borgere bredt set, men at lederne operationelt fokuserer på idrætsforeningerne. Intentionerne om også at have fokus på borgere bredt set, fortaber sig i de daglige driftsopgaver.</p> 2019-06-06T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/114881 Træneren som gatekeeper, ressourcedistributør og partner for idrætstalenter 2019-06-28T07:56:08+02:00 Jens Christian Nielsen, Lektor jcn@edu.au.dk Lotte Stausgaard Skrubbeltang, Studielektor lss@hst.aau.dk Jesper Stilling Olsen, Lektor jeo@edu.au.dk <p>Artiklen belyser relationer mellem unge talentfulde atleter og deres trænere. Ved at læse på tværs af interviewmateriale med unge idrætstalenter finder vi tre former for nøglerelationer trænere kan have i talentudviklingen, henholdsvis som gatekeepere, ressourcedistributører og partnere. Analyserne viser, at trænere indtager en nøgleposition i talentudvikling og talentudviklingsmiljøer, hvor de har en central betydning for tilblivelsen af unge talenter. Det diskuteres om den nøgleposition i talentudviklingen også indebærer et etisk ansvar for dem, der ikke kommer gennem gaten, får ressourcer distribueret eller opnår et partnerskab.</p> 2019-06-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/114718 Er Københavns Kommunes idrætsforeninger tilfredse med deres rammebetingelser? 2020-02-23T02:04:35+01:00 Tanja Ritt Vestergaard, Cand.Scient. tanja.r.vestergaard@gmail.com Line Damkjær Kruse, Cand.Scient. kruse@line-kruse.dk Karsten Elmose-Østerlund, Lektor kosterlund@health.sdu.dk <p>Københavns Kommune er den danske kommune, der har den dårligste dækning af idrætsfaciliteter. Denne artikel undersøger, med udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt 350 københavnske idrætsforeninger, tilfredsheden med idrætsfaciliteterne, herunder om foreningerne oplever, at deres behov for faciliteter bliver dækket.</p> 2019-06-09T09:00:21+02:00 ##submission.copyrightStatement##