Forum for Idræt https://tidsskrift.dk/forumforidraet <p>Tidsskriftet Forum for Idræt publicerer forskning og viden om idræt, bevægelse og sport inden for det historiske, humanistiske og samfundsvidenskabelige område.</p> da-DK <p>Forfattere, der publicerer deres værker via dette tidsskrift, accepterer følgende vilkår:</p> <ol type="a"> <li class="show">Forfattere bevarer deres ophavsret og giver tidsskriftet ret til første publicering, samtidigt med at værket er omfattet af en <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution-licens</a>, der giver andre ret til at dele værket med en anerkendelse af værkets forfatter og første publicering i nærværende tidsskrift.<br><br></li> <li class="show">Forfattere kan indgå flere separate kontraktlige aftaler om ikke-eksklusiv distribution af tidsskriftets publicerede version af værket (f.eks. sende det til et institutionslager eller udgive det i en bog), med en anerkendelse af værkets første publicering i nærværende tidsskrift.<br><br></li> <li class="show">Forfattere har ret til og opfordres til at publicere deres værker online (f.eks. i institutionslagre eller på deres websted) forud for og under manuskriptprocessen, da dette kan føre til produktive udvekslinger, samt tidligere og større citater fra publicerede værker (se <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).</li> </ol> rasmus.storm@idan.dk (Forum for Idræt) pela14@frederiksberg.dk (Peter Jul Lange) tir, 04 maj 2021 00:00:00 +0200 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Temanummer om corona og idræt https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/132491 <p>Det siges, at man aldrig skal lade en god krise gå til spilde. Derfor tog redaktionen for Forum for Idræt i januar 2021 initiativ til et temanummer om Corona-epidemien og dens betydning for idrætten. Denne indledende artikel præsenterer de enkelte artikler i tema-nummeret.</p> Bjarne Ibsen, Jens-Ole Jensen Copyright (c) 2022 https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/132491 man, 02 maj 2022 00:00:00 +0200 Den organiserede idræts betydning for fysisk aktivitet under Corona https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/129412 <p>Artiklen belyser, hvordan Corona i 2020 påvirkede den voksne befolknings fysiske aktivitetsniveau i fritiden. Analyserne bygger på data fra en spørgeskemaundersøgelse af danskernes bevægelsesvaner under forskningsprojektet Danmark i Bevægelse. Godt 163.000 borgere – 15 år og ældre – besvarede i oktober og november måned 2020 et spørgeskema, som bl.a. omfattede spørgsmål om, i hvilken grad det fysiske aktivitetsniveau var større eller mindre i sammenligning med før Corona. Analyserne viser, at ændringerne i det fysiske aktivitetsniveau i fritiden afhang dels af, hvilke bevægelsestyper den enkelte praktiserer, dels af køn, alder og socioøkonomisk baggrund. </p> Bjarne Ibsen, Jens Høyer-Kruse Copyright (c) 2021 https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/129412 tor, 25 nov 2021 00:00:00 +0100 Idræt i Danmark under Corona https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/132369 <p>Coronakrisen satte sit tydelige præg på danskernes idrætsvaner. Under nedlukningen Danmark faldt aktivitetsniveauet betydeligt pga. forsamlingsforbuddet, angsten for smitte og nedlukningen af foreningsaktiviteter, fitnesscentre og idrætsanlæg. Nogle danskere omstillede sig og begyndte at være aktive selvorganiseret, på egen hånd eller med (få) venner. Særligt de, der var aktive selvorganiseret og på egen hånd før krisen, var gode til at fastholde deres aktiviteter, mens de, der var aktive i organiserede sammenhænge, var mere tilbøjelige til at indstille deres idrætsaktiviteter. Denne<br />artikel undersøger konsekvenserne af coronakrisen, og konkluderer, at et differentieret idrætsliv kan vise sig gunstigt i krisesituationer, som under en pandemi.</p> Mette Eske, Steffen Rask, Rasmus K. Storm Copyright (c) 2022 https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/132369 tir, 19 apr 2022 00:00:00 +0200 Corona-krisens betydning for livskvalitet https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/129340 <p>‘Lukningen af Danmark’ i foråret 2020 ændrede på mange borgeres hverdagsliv: På arbejde eller uddannelse, i fritiden og i de sociale relationer til andre. Artiklen undersøger, om Corona-krisen også ændrede på borgernes selvvurderede livskvalitet. Analysen bygger på data fra en spørgeskemaundersøgelse, som er gennemført i Faaborg-Midtfyn Kommune i maj og juni måned i 2018, 2019 og 2020. Analysen kan ikke påvise væsentlige ændringer i den selvvurderede livskvalitet. Hverken selvvurderet livstilfredshed, selvvurderet helbred og vurderingen af mulighederne for at leve det liv, man gerne vil, er i 2020 signifikant forskellig fra vurderingen i 2019 og 2018.</p> Bjarne Ibsen, Evald Bundgaard Iversen Copyright (c) 2021 Bjarne Ibsen, Evald Bundgaard Iversen https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/129340 tor, 11 nov 2021 00:00:00 +0100 Børn og unges bevægelse i krise https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/128112 <p>I artiklen undersøges COVID-19 nedlukningens indvirkning på danske børn og unges fysiske aktivitet. Desuden afdækkes skolerne og idrætsforeningernes rolle i relation til at understøtte børn og unges fysiske aktivitet under nedlukningen. Artiklen bygger på en spørgeskemaundersøgelse med børn og unge i alderen 6-16-år, som blev gennemført under anden nedlukning af samfundet (vinteren 2021). I artiklen præsenteres data fra 1.229 børn og unge, hvor deres fysiske aktivitet før og under nedlukningen sammenlignes og diskuteres i relation til de virkninger, det har at ændre rammerne for børn og unges vanlige fysiske aktivitet.</p> Charlotte Skau Pawlowski, Tanja Schmidt Copyright (c) 2021 Charlotte Skau Pawlowski, Tanja Schmidt https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/128112 man, 02 aug 2021 00:00:00 +0200 COVID-19 nedlukningens betydning i et CrossFit fællesskab https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/130156 <p>CrossFit er en af de hurtigst voksende fitnessbevægelser i Danmark og kendetegnet ved udøvernes intense workouts samt den høje grad af interaktion mellem deltagerne. Grundet COVID-19 pandemien og de tilhørende restriktioner har det ikke været muligt for CrossFit udøvere at opretholde deres vante træningsrutiner. Med afsæt i Randall Collins’ teori om interaktionsritualer undersøger artiklen, hvordan CrossFit udøvere har oplevet de forandrede træningsmuligheder, som COVID-19 nedlukningen og de efterfølgende restriktioner medførte, samt hvilken indflydelse de nye træningssituationer har haft på CrossFit fællesskabets sammenhængskraft. Artiklen understreger den store betydning, som ansigt-til-ansigt relationer har for idrætsdeltagelse, der ikke kan erstattes af digitale træningsmuligheder.</p> Verena Lenneis, Jeppe Klarskov Hansen, Jesper Seemann Serritzlew, Jonas Thorøe Olesen, Ida Friis Thing Copyright (c) 2022 Verena Lennies, Jeppe Klarskov Hansen, Jesper Seemann Serritzlew, Jesper Thorøe Olesen, Ida Friis Thing https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/130156 fre, 07 jan 2022 00:00:00 +0100 Kan man lave gymnastik på Zoom? https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/127942 <p>I artiklen fortæller Lise Ravnkilde, hvordan Gymnastikforeningen ODK forsøgte at samle deres gymnaster online, så følelsen af holdånd og klubfællesskab kunne holdes i live under Coronaen. Erfaringerne fra foreningen er, at det var hold for de ældste gymnaster, som bedst kunne samle gymnasterne online, mens det var svært at få træning for børn til at fungere på den måde. Men foreningens instruktører udviste stor kreativitet og fleksibilitet i bestræbelsen på at fortsætte træningen.</p> Lise Ravnkilde Copyright (c) 2021 https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/127942 fre, 02 jul 2021 00:00:00 +0200 Giv depechen videre til de unge i foreningen https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/129357 <p>Dette essay tager afsæt i forfattergruppens interne dialoger om foreningslivets potentialer og begrænsninger. Vi repræsenterer forskellige generationer, der alle har haft glæden ved at være aktive idrætsudøvere i forskellige arenaer i idrætten, mens vi alle ligeledes har erfaring som henholdsvis frivillige ledere og trænere i foreningslivet. Selvom vi repræsenterer forskellige generationer, har vi haft en fælles hypotese om, at foreningslivet i Danmark fortsat er præget af traditionel tænkning. Hvad bør kendetegne den moderne idrætsforening post Corona?</p> Morten Nørgaard, Jens Peter Sørensen, Nicolai Nedergaard Pedersen Copyright (c) 2021 https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/129357 tir, 16 nov 2021 00:00:00 +0100 Bevægelsesfrihed https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/131537 <p>Covid 19-pandemien har sat vores frihed til at bevæge os på prøve. I artiklen undersøges, hvad Corona-pandemien og dens betydning for bevægelsespædagogisk arbejde kan vise os om begrebet bevægelsesfrihed samt det pædagogiske arbejde hermed. Med afsæt i en oplevelse fra online undervisning i idræt under covid-19-pandemien samt enactive og eksistensfænomenologiske refleksioner over begreberne bevægelse og frihed nuancerer artiklen forståelsen af begrebet bevægelsesfrihed samt diskuterer aspekter ved det tætte mellemmenneskelige sammenspil, som vi har det med at overse eller tage for givet, men som synes at have stor betydning for skabelsen af bevægelsesfrihed i bevægelsespædagogiske kontekster.</p> Ole Lund, Esben Stilund Volshøj Copyright (c) 2022 https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/131537 tor, 17 feb 2022 00:00:00 +0100 Virus i idrætsfaget? https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/128377 <p>En stadig tilbagevendende diskussion om idræt i grundskolen handler firkantet udtrykt om modsætningen mellem en aktivitetsbaseret hhv. læringsbaseret tilgang til undervisningen. Hele situationen omkring COVID-19 har på mange måder tydeliggjort, hvilke forskellige opfattelser der er af idrætsfaget – både set indefra med lærerøjne og set udefra. Er opgaven med at højne idrætsfagets status blevet ramt af en virus på linje med resten af samfundet?</p> Anebine Danielsen Copyright (c) 2021 https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/128377 tir, 03 maj 2022 00:00:00 +0200 Ensomme, inaktive unge studerendes barrierer mod og motiver for fysisk aktivitet under Covid-19 pandemien https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/129367 <p>Artiklen har til formål at undersøge ensomme, inaktive unge studerendes barrierer mod og motiver for fysisk aktivitet under Covid-19 pandemien. Resultaterne peger på, at økonomi, travlhed og et stort præstationsfokus opleves som barrierer for informanternes fysiske aktivitet. Omvendt motiverer det informanterne, når fysisk aktivitet er sjovt, og når andre tager initiativ hertil. Informanterne anser det ligeledes som et motiv, hvis fysisk aktivitet kan medføre nye eller bedre sociale relationer. Ensomhed opleves både som en barriere og et motiv. Artiklens resultater sammenholdes med anden forskning. Afslutningsvis diskuteres ensomhed og fysisk inaktivitet for unge i en Covid-19 tidsalder.</p> Katrine Sund, Katrine Harrit, Knud Ryom Copyright (c) 2021 https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/129367 ons, 17 nov 2021 00:00:00 +0100 Hvilken indflydelse havde fysisk aktivitet i undervisningen under coronanedlukningen på elevernes trivsel og læring? https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/130605 <p>Nedlukningen af den fysiske undervisning i forbindelse med coronapandemien har haft konsekvenser både for elevernes fysiske sundhed og for deres læringsorienteret trivsel. De har været for lidt fysisk aktive, da transport og frikvarterer har været fraværende, så det var måske lige netop her, at skolerne skulle være gået aktivt ind og arbejdet med fysiske aktiviteter i undervisningen. Nærværende artikel undersøger, hvordan to skoler har arbejdet med fysiske aktiviteter i den virtuelle undervisning, og hvordan aktiviteterne, eller mangel på samme, har haft indflydelse på elevernes læringsorienteret trivsel. Artiklen slutter af med råd til evt. kommende omlægninger fra fysisk til virtuel undervisning.</p> Lars Domino Østergaard, Emil Bunch Fuglsang, Jonas Linschou Hannibal, Simon Lund Rasmussen, Sofie Kildahl Møller Copyright (c) 2022 Lars Domino Østergaard, Emil Bunch Fuglsang, Jonas Linschou Hannibal, Simon Lund Rasmussen, Sofie Kildahl Møller https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/130605 man, 31 jan 2022 00:00:00 +0100 Kreativitetsfremmende hjemmetræning under Covid-19 https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/126164 <p>COVID-19 pandemien har medført en række udviklingsmæssige potentialer og udfordringer for idrætsudøvere på alle niveauer, herunder skærpede krav til udøvernes kreativitet. Baseret på kreativitetsteori og et review af kreativitetslitteraturen i sport, præsenterer artiklen tre anbefalinger til, hvordan børne- og ungeansvarlige kan inspirere udøverne til hjemmetræning. Disse idéer kan fastholde udøvernes engagement og udvikle kreative kompetencer, der er vigtige for at håndtere udfordringer forårsaget af forandringshændelser såsom COVID-19. Det anbefales således at 1) prioritere legen, 2) bruge selvpålagte begrænsninger og 3) træne kreative kompetencer. Der beskrives endvidere tre former for kreativitetstræning og gives eksempler på konkrete opgavebegrænsninger, der kan anvendes under hjemmetræning.</p> Ludvig J. T. Rasmussen Copyright (c) 2021 https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/126164 man, 03 maj 2021 00:00:00 +0200 Demokrati, magt og politik https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/129289 <p>Artiklen undersøger idrætsorganisationernes politiske indflydelse gennem forvaltningen, Folketinget og medierne under COVID-19. Analysen viser, hvordan DIF og DGI agerer i overensstemmelse med statens forventninger under COVID-19, og at DIF og DGI indtager en særlig privilegeret og institutionaliseret placering i den politiske og administrative beslutningsproces. Artiklen diskuterer COVID-19 krisens betydning for idrætsorganisationernes relation til staten og peger på et videnshul. Afslutningsvist konkluderes det, at DIF og DGI skal betragtes som aktive og dagsordensættende aktører i den politiske sfære, og at staten udøver sin magt i korporation med idrætsorganisationerne, som aktivt påvirker statens styringspraksis.</p> Tobias Thune Jacobsen Copyright (c) 2021 https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/129289 tor, 04 nov 2021 00:00:00 +0100