Vejledningens transformative potentiale i et overgangsperspektiv

Forfattere

  • Søren Nygaard Drejer Uddannelsesvidenskab, Syddansk Universitet
  • Anne Bang-Larsen Uddannelsesvidenskab, Syddansk Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v16i31.124209

Resumé

Denne artikel præsenterer baggrund, fund og resultater fra to casestudier af vejledning i skriveprocesser i et overgangsperspektiv. Overgange mellem uddannelsesniveauer kan være kritiske for elever og studerende, og i vejledningsforskningen har overgangen mellem gymnasium og universitet været underbelyst. Artiklen giver et indblik i elevers erfaringer med vejledning af skriveprocesser fra gymnasiet og undersøger, hvordan disse erfaringer aktualiseres i overgangen til universitetet. Undersøgelsen skriver sig ind i et forskningsfelt om vejledning, feedback og skrivedidaktik. Deweys erfaringsbegreb og Mezirows kommunikative læringsforståelse bruges til at identificere, hvordan vejledning bidrager til skrive(r)udvikling. På baggrund af dette diskuterer vi, hvad vi kan lære af de vejledningserfaringer, som eleverne kommer med fra gymnasiet, og vi giver et bud på, hvordan man i vejledning på universitetet kan adressere nogle af de udfordringer, der knytter sig til det institutionelle rammeskifte. Artiklen er derfor både særdeles relevant af interesse for forskere med interesse for vejledning i et overgangsperspektiv og for vejledere, der gerne vil kvalificere deres praksis med vejledning af skriveprocesser.

Referencer

Ask, S. (2007). Vägar till ett akademiskt skriftspråk. Ph.D.-afhandling. Växjö University Press.

Bakhtin, M. M. & M. Holquist (1981). The dialogic imagination: Four essays. Austin: University of Texas Press.

Bang-Larsen, A. (2021). Hvem sagde vejledning?. CEPRA-Striben, (27), s. 72-83. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n27.401

Bang-Larsen, A. (2021). Klyngevejledning - Kaos eller Quest?. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 6(1). https://doi.org/10.15845/ntvp.v6i1.3229

Bang-Larsen, A. & Drejer, S.N. (2021). To elevers skriverudvikling. Artikel indsendt til publicering.

Bastalich, W. (2017). Content and context in knowledge production: a critical review of doctoral supervision literature, Studies in Higher Education, 42:7, s. 1145-1157. https://doi.org/10.1080/03075079.2015.1079702

Bengtsen, S. S (2018). Refleksioner over vejledningens relationelle dimension: undersøgelse af universitetsvejledning i praksis. I: Lund, L. & Thingholm, H. (red.): Empirisk didaktik: udfordringer, refleksioner og potentialer undersøgt i forskellige pædagogiske praksisser. Frederikshavn: Dafolo, s. 73-88.

Boud, D., & A. Lee (2005). "'Peer Learning' as Pedagogic Discourse for Research Education." Studies in Higher Education 30: 501-16. https://doi.org/10.1080/03075070500249138

Castelló, M. & Iñesta, A. (2012). Texts as Artifacts-in-Activity: Developing Authorial Identity and Academic Voice in Writing Academic Research Papers.

Dewey, J. (2000). "Erfaring og opdragelse". Viborg: Rosinante, Viborg.

Hardy, C. & Clughen, L. (2012). "Writing at university: student and staff expectations and experiences". I L. CLUGHEN and C. HARDY, eds., Writing in the disciplines: building supportive cultures for student writing in UK higher education. Bingley: Emerald, s. 25-53.

Delamont, S., Parry, O. & Atkinson, P. (1998). Creating a Delicate Balance: the doctoral supervisor's dilemmas, Teaching in Higher Education, 3:2, s. 157-172. https://doi.org/10.1080/1356215980030203

Dixon , K. & H. Hanks (2010). From poster to PhD: The evolution of a literature review. I: The Routledge doctoral supervisor's companion: Supporting effective research in education and the social sciences , M. Walker & P.. Thomson, s. 51 - 65. London: Routledge.

Drejer, S. (2018). Overgange og udviklinger. To skriveres transition mellem gymnasium og universitet i fagene dansk og fysik. Ph.d.-afhandling, Institut for Kulturvidenskaber, SDU.

Dysthe, O. (1997). Det flerstemmige klasserum. Skrivning og samtale for at lære. Aarhus: Klim

Dysthe, Olga (2003). Dialogisk samspil og læring. Århus, Forlaget Klim.

Ebbensgaard, A., Jacobsen, J.C. & Ulriksen, L. (2014). Overgangsproblemer mellem grundskole og gymnasium i fagene dansk, matematik og engelsk. IND's skriftserie nr. 37.

Emilsson, U. M., & E. Johnsson (2007). "Supervision of Supervisors: On Developing Supervision in Postgraduate Education." Higher Education Research and Development 26: s. 163-179. https://doi.org/10.1080/07294360701310797

Flyvbjerg, B. (2010). Fem misforståelser om casestudiet (Five Misunderstandings about Case-Study Research). I Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.). Kvalitative metoder. København: Hans Reitzels Forlag, s. 463-487.

Frank, Arthur W. (2015). "Selves, Holding Their Own with Illness", Creative Dialogues: Narrative and Medicine, edited by I. Fernandes et al. Cambridge Scholars Publishing, 2015, s. 120-129.

Gamoran, A., & Nystrand, M. (1991). Background and instructional effects on achievement in eighth-grade English and social studies. Journal of Research on Adolescence, 1(3), s. 277-300. https://doi.org/10.1207/s15327795jra0103_5

Gatfield, T. (2005). "An Investigation into PhD Supervisory Management Styles: Development of a Dynamic Conceptual Model and its Managerial Implications." Journal of Higher Education Policy and Management 27: s. 311-25. https://doi.org/10.1080/13600800500283585

Geertz, Clifford (1973). The interpretation of cultures: selected essays. New York: Basic Books.

Greimas, A.J. (1973). On Meaning: Selected Writings in Semiotic Theory. Theory and History of Literature, 38. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

Holmegaard, H.T., Madsen, L.M. & Ulriksen, L. (2014a). "A journey of negotiation and belonging: understanding students' transitions to science and engineering in higher education". C S S E, 9, s. 755-786. https://doi.org/10.1007/s11422-013-9542-3

Holmegaard, H.T., Madsen, L.M. & Ulriksen, L. (2014b). "To Choose or Not to Choose Science: Constructions of desirable identities among young people considering a STEM higher education programme". International Journal of Science Education 36 (2), s. 186-215. https://doi.org/10.1080/09500693.2012.749362

Honneth, A. (2008). Kamp om anerkendelse. København: Hans Reitzels Forlag.

Ivanič, R. (1998). Writing and Identity. The discoursal construction of identity in academic writing. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. https://doi.org/10.1075/swll.5

Kiley, M. 2011. "Developments in Research Supervisor Training: Causes and Responses." Studies in Higher Education 36: s. 585-599. https://doi.org/10.1080/03075079.2011.594595

Krogh, E. (2014). "Overgangen fra grundskole til gymnasium. En elevskrivers håndtering af skiftende skrivekulturer og positioneringer. I Andersson, P., Lyngfelt, A., Nordenstam, A., Widhe, O. (red.): Mångfaldens möjligheter. Litteratur- och språkdidaktik i Norden. University of Gothenburg, s. 156-180.

Krogh, E. (2016). De store formater: Et studie i skrive- og skriveudviklinger i undersøgende skrivning. I Krogh, E. & Jakobsen, K.S. (red.). Skriverudviklinger i gymnasiet. Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 71-105..

Krogh, E., Christensen, T. & Jakobsen, K. (2015). Elevskrivere i gymnasiefag. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Krogh, E. & Hobel, P (2012). ""Årets bedste opgave": en analyse af en elevtekst i dens kontekst". Matre, S.; Sjøhelle, D.K. og Solheim, R. (red.). Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser. Oslo: Universitetsforlaget, s. 137-150.

Lea, M. (2012). "New Genres in the Academy: Issues of Practice, Meaning Making and Identity". I Selves and Texts in Academic Societies. Studies in Writing¸vol. 24. Bingley: Emerald, s. 93-109. https://doi.org/10.1163/9781780523873_007

Lea, M. R. & Brian V. Street (2006). The "Academic Literacies" Model: Theory and Applications, Theory Into Practice, 45:4, s. 368-377, https://doi.org/10.1207/s15430421tip4504_11

Lee, Anne. 2008. "How are Doctoral Students Supervised? Concepts of Doctoral Research Supervision". Studies in Higher Education 33: s. 267-81. https://doi.org/10.1080/03075070802049202

Lee, Alison, & B. Green. 2009. "Supervision as Metaphor." Studies in Higher Education 34: s. 615-30. https://doi.org/10.1080/03075070802597168

Lillis, T.M. (2009). "Bringing Writers' Voices to writing research". I Carter, Lillis og Parkin (red.): Why Writing Matters: Issues of Access and Identity in Writing Research and Pedagogy, Studies in Written Language and Literacy, s. 169-187. https://doi.org/10.1075/swll.12.24lil

Lillis, T.M. (2008). "Ethnography as Method, Methodology, and "Deep Theorizing": Closing the Gap Between Text and Context in Academic Writing Research". I Written Communication 2008; 25; 353. SAGE Publications. https://doi.org/10.1177/0741088308319229

Lillis, T.M. (2001). Student Writing: Access, Regulation, Desire. London, New York: Routledge

Loseke, D.R. (2007). The Study of Identity as Cultural, Institutional, Organizational, and Personal Narratives: Theoretical and Empirical Integrations. The Sociological Quarterly, 48(4), s. 661-688. https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.2007.00096.x

Lunsford, A. & Lunsford, K (2008). "'Mistakes Are a Fact of Life': A National Comparative Study". I College Composition and Communication, vol. 59 (4), s. 781-806.

Mezirow, J. (2012). "Hvordan kritisk refleksion fører til transformativ læring". I Illeris, K. (red.) 49 tekster om læring. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 156-172.

Nelson, N. & Castello, M (2012). "Academic Writing and Authorial Voice". I Castelló, M. & Donahue, C. (red.). University Writing: Selves and Texts in Academic Societies. Studies in Writing, 24. Bingley: Emerald, s. 19-31. https://doi.org/10.1163/9781780523873

Pearson, M. (2005). Framing research on doctoral education in Australia in a global context, Higher Education Research & Development, 24:2, s. 119-134. https://doi.org/10.1080/07294360500062870

Pearson, M., & A. Brew (2002). Research Training and Supervision Development. Studies in Higher Education 27: s. 135-50.

https://doi.org/10.1080/03075070220119986c

Prior, P. & Bilbro, R. (2012). Academic Enculturation: Developing Literate Practices and Disciplinary Identities. I Castelló, M. & Donahue, C. (red.). University Writing: Selves and Texts in Academic Societies. Studies in Writing, 24. Bingley: Emerald, s. 19-31. https://doi.org/10.1163/9781780523873_003

Riessman, C.K. (2008). Narrative Methods for the Human Sciences. Thousand Oaks, CA: Sage.

Simonsen, K.B. & Wichmann-Hansen, G. (2019). "Udvikling af studerendes selvstændighed: Stilladsering i bachelorvejledning". DUT årgang 15, nr. 27. https://doi.org/10.7146/dut.v14i27.111028

Sommers, N. & Saltz, L. (2004). The Novice as Expert: Writing the Freshman Year. College Composition and Communication, 56(1), s. 124-149. https://doi.org/10.2307/4140684

Street, B. & Robinson-Pant, A. (2012). "Students' and Tutors' Understanding of "New" Academic Literacies Practices". I Castollo & Donahue (red.): University Writing. Selves and Texts in Academic Societies. Studies in Writing vol. 24. Bingley: Emerald.

Undervisningsministeriet. (2017). Læreplan - Studieretningsprojektet 2017. STX - læreplaner af 01/08/2017.

Wichmann-Hansen, G., Eika, B., & Mørcke, A. M. (2007). Hvad findes der af litteratur om vejledning? - Litteratursøgning med fokus på publicerede, evidensbaserede studier. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 2(3), s. 11-19.https://doi.org/10.7146/dut.v2i3.5636

Yin, R. K. (2011). Qualitative research from start to finish. The Guilford Press.

Zeuner, L. (2010). Interdisciplinære erkendelsesprocesser. I Zeuner, L., Beck, S., Frederiksen, L.F., Paulsen, M. & Sørensen, E.K. (red.). Ret og gyldighed i gymnasiet: Fjerde delrapport fra forskningsprojektet Nye lærerroller efter 2005-reformen (s. 449-472). Gymnasiepædagogik, 76. Odense: Syddansk Universitet, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier.

Downloads

Publiceret

2021-11-30

Citation/Eksport

Drejer, S. N., & Bang-Larsen, A. (2021). Vejledningens transformative potentiale i et overgangsperspektiv. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 16(31). https://doi.org/10.7146/dut.v16i31.124209