Studerendes forventninger til specialevejledning og specialevejledere – en surveyundersøgelse

Forfattere

  • Jacob Thøgersen Københavns Universitet
  • Anita Dybdal

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v15i28.109048

Resumé

Ved hjælp af et spørgeskema undersøger vi forventninger til specialeprocessen, arbejdsindsats og resultater samt forventninger til deres vejleder og deres relation til denne blandt en årgang af nystartede specialeskrivere på et humanistisk institut.

Ved at se på respondenternes akademiske historik, operationaliseret som deres BA-karakter og deres oplevelser med opgavevejledning samt deres selvrapporterede tryghed ved at skulle skrive speciale, inddeler vi respondenterne i henholdsvis fagligt ”sikre” og ”usikre” specialeskrivere. Vi finder at de to grupper ligner hinanden, men også at fagligt usikre studerende i højere grad søger klarhed og struktur på processen, mens fagligt sikre studerende i højere grad søger fagligt modspil.

På baggrund af respondenternes svar anbefaler vi på linje med tidligere studier løbende dialogisk forventningsafstemning mellem vejleder og specialeskriver. En vigtig pointe er at forventninger og forforståelse er forskellige hos forskellige studerende; således rapporterer en overraskende stor andel af respondenterne at de har ”særlige problemer” som kan komme i vejen for specialeprocessen. Det øger blot kravet om løbende forventningsafstemning.

Downloads

Publiceret

2020-03-31

Citation/Eksport

Thøgersen, J., & Dybdal, A. (2020). Studerendes forventninger til specialevejledning og specialevejledere – en surveyundersøgelse. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 15(28), 182–209. https://doi.org/10.7146/dut.v15i28.109048