At lytte på baggrunde i pædagogiske situationer

– deltagelsesmuligheder for mennesker med handicap

Forfattere

  • Anne Mia Steno
  • Gitte Lyng Rasmussen

DOI:

https://doi.org/10.7146/fppu.v6i1.132312

Nøgleord:

Deltagelse, mennesker ved svære handicap, lyd, brugerinddragelse, fænomenologi, feltarbejde

Resumé

DK resume
Medindragelse, deltagelse og involvering af brugerperspektiver i forskning, pædagogisk arbejde og socialt arbejde i bred forstand, er de seneste år blevet mere og mere udbredt. Men der er nogle brugere og brugerperspektiver, der sjældent bliver involveret og lyttet til. Det drejer sig om mennesker med vidtgående handicap, der ikke benytter verbalt sprog, og som ofte betragtes som vanskelige at inddrage både i forskning og pædagogisk praksis. I denne artikel argumenterer vi for, at man igennem fænomenologiske antropologiske indsigter, kan få øje på eller snarere øre for, hvordan disse mennesker ytrer sig for dermed at inkludere deres perspektiver og bidrage til øgede deltagelsesmuligheder i hverdagslivet. Artiklen søger igennem empiriske nedslag at vise, hvordan man igennem en opmærksomhed på lyd, kan få blik for de nonverbale ytringer. Slutteligt diskuterer vi, hvilke implikationer de indsigter har for pædagogisk praksis, og vi foreslår i forlængelse heraf ”at lytte på baggrunde i den pædagogiske situation” som en konkret metode, der kan anvendes til at skabe opmærksomhed omkring andre former for deltagelse end de sprogligt verbale.

Abstract – UK
Participation and involvement of service user perspectives in research, pedagogical work and social work in a broad sense, has become more and more widespread in recent years. But some of the service users’ perspectives are rarely included. People with profound intellectual and/or multiple disabilities who do not use verbal language are often considered “difficult to involve” in both research and pedagogical practice. In this article, we argue that through phenomenological and anthropological insights, we may learn to listen in different ways and thereby understand how these people express themselves, thus including their perspectives and increasing the opportunities for participation. Through empirical reflections the article seeks to show how one can gain “an ear” for the nonverbal utterances through an attention to sound. Finally, we discuss the implications of these insights for pedagogical practice, and we subsequently propose ”listening to backgrounds in pedagogical situations” as a concrete method to create awareness about other forms of participation than the linguistic verbal ones.

Forfatterbiografier

Anne Mia Steno

antropolog, ph.d., lektor på Københavns Professionshøjskole

Gitte Lyng Rasmussen

cand.mag. Pædagogik, ph.d.-studerende, lektor på Københavns Professionshøjskole

Downloads

Publiceret

2022-04-11

Citation/Eksport

Steno, A. M., & Lyng Rasmussen, G. (2022). At lytte på baggrunde i pædagogiske situationer: – deltagelsesmuligheder for mennesker med handicap. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 6(1), 12. https://doi.org/10.7146/fppu.v6i1.132312