Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
  • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret.
  • Der er angivet URL-adresser til referencerne, hvor de er tilgængelige.
  • Teksten følger tidsskriftets krav til bibliografi, formatering og opsætning, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere .
  • Forfattere bevarer deres ophavsret og giver tidsskriftet ret til første publicering, samtidigt med at værket er omfattet af en Creative Commons-licens, der giver andre ret til at dele værket med en anerkendelse af værkets forfatter og første publicering i nærværende tidsskrift.
  • Forfattere har ret til og opfordres til at publicere deres værker online (f.eks. i institutionslagre eller på deres websted) forud for og under manuskriptprocessen, da dette kan føre til produktive udvekslinger, samt tidligere og større citater fra publicerede værker (se The Effect of Open Access).

Retningslinjer for forfattere

Artikelforslag sendes til redaktionens mail

Artikelforslag til Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse modtages året rundt og sendes til redaktionens mail: fppu@via.dk .  

Der kan indsendes artikelforslag som respons på et af redaktionen udsendt call, eller der kan indsendes forslag med forskningsartikler udenfor tema. Artikelforslag skal indsendes i form af en synopsis (se nedenfor) eller et manuskript. 

Synopsis 

Hvis forfattere indsender et artikelforslag sker det min. i form af en synopsis på 1 ½ til 3 sider, der giver redaktionen mulighed for at vurdere en kommende artikels forskningsmæssige bidrag og relevans for tidsskriftet, og støtte vores arbejde med at vejlede og guide forfatteres arbejde. Se retningslinjer om, hvad en synopsis typisk indeholder her.

Manuskripter

Manuskripter modtages i word-format. Det er forfatterens opgave og ansvar at sørge for, at der er læst korrektur på artiklen – herunder at overskriftsniveauer og litteraturliste er korrekt.

Sprog: Dansk, norsk, svensk, med mindre andet aftales med redaktionen. FPPU lægger af hensyn til tidsskriftets målgrupper; forskningsverdenen, interesserede fagfolk i de pædagogiske praksisfelter og i øvrigt almindeligt interesserede vægt på, at der formidles i et klart og læsevenligt sprog.

Krav til indsendte manuskripter:

OPSÆTNING:

a)  Titel (max en linje til hovedtitel). 

b) Forfatterpræsentation: Navn, uddannelsesgrad, stilling/titel og ansættelsessted, samt mailsadresse angives efter overskriften.

c) Resumé: På orginalsproget, max 950 tegn inkl. alt, max 5 nøgleord er medregnet i inklusiv alt. Max tegn for resumé kan ikke overskrides. 

d) Abstract: Det engelske abstract begynder med artiklens titel, også på engelsk, ialt max 950 tegn inkl. alt,  max 5 keywords er medregnet i inklusiv alt.  Max tegn for abstract kan ikke overskrides.

e) Brødtekst: (typisk: indledning, teori-metode, analyse, diskussion og konklusion). Anden opsætning sker efter aftale med redaktionen. 

e)Litteratur: Referencer angives under overskriften ”Litteratur” i APA 7 format (American Psychological Association 7th edition, se fx vejledning: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples). Hvis referencesystemer benyttes skal referencer ændres til almindelig tekst fremfor formatering. DOI-adresser skal tilføjes til referencerne, hvis de er tilgængelige.

f) I artiklen markerer forfatteren med gult forslag til to korte (dvs. max 1-2 linjer) citater eller uddrag fra artiklen, som kan fremhæves med stort i den trykte og digitale version.

FORMATERING

a) Omfang: max. 30.000 anslag inkl. alt (noter, mellemrum, litteratur etc.) med mindre andet aftales med  redaktionen.

b) Brug skrifttypen Calibri, skriftstørrelse 12 og linjeafstand 1,15.

c) For artiklens titel anvend: skriftstørrelse 28, for overskrifter for afsnit anvend: skriftstørrelse 18. [DVS. undlad Words egne blå overskrifter og andre automatiserede overskrifter]

d) Teksten skrives med 1,15 linjeafstand og anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder i stedet for til sidst.

e) Afsnit: Nyt afsnit og kapitelstart angives med linjeoverspring, ikke ved indryk. Anvend skriftstørrelse 18 ved afsnitsoverskrifter. Efter mellemrubrikker, citater, figurer, tabeller etc. anbringes ligeledes linjeoverspring og uden indrykning. Tekstens niveauer skal fremgå tydeligt og konsekvent.

f) Formateringer af teksten bør begrænses til et minimum. Undgå orddelinger, skiftende skriftstørrelser og skrifttyper, centreret tekst, VERSALER, sidehoved og sidefod, m.m. Begræns kursiv. Anvend kun kursiv, ikke fed eller understregning ved tekst, du ønsker at fremhæve. Minimer brugen af anførselstegn, bindestreger og kursiv. Manuskriptet må indeholde maks. tre overskriftsniveauer.

g) Noter: Anvend fodnoter med almindelige tal i teksten (ikke romertal). Begræns noter til det absolut nødvendige og indarbejd i stedet i hovedteksten. 

h) Citater: Alle fremmedsproglige citater skal oversættes; angiv gerne originalt citat i fodnote. Citater skal anføres med tydelig kildehenvisning. Brug dobbeltcitationstegn ved citater og enkeltcitationstegn ved citater inde i et citat. Citater på mindre end to linjer skrives som løbende tekst. Længere citater (ca. 40 ord eller derover) rykkes ind, og der indsættes ekstra linje før og efter citatet. Udeladelse i citater markeres med kantede parenteser: [...].

i) Kommatering: Oplys, hvis der er brugt anden kommatering end den grammatiske.

j) Manuskriptfilen er i et OpenOffice, Microsoft Word-, RTF- eller WordPerfect-dokumentfilformat.

k) Tjek desuden inden indsendelse af manuskripter nedenstående tjekliste ift. rettigheder, tidl. publicering etc.

 

 

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.