Udsatte familiers perspektiv på koordinerede, helhedsorienterede sociale indsatser

– om styrkelse af handlekompetence

Forfattere

  • Tanja Miller Cand.mag. ph.d, docent, Udsathed og Chanceulighed, UCN
  • Trine Lolk Haslam cand.scient.soc., konsulent, act2learn, UCN

DOI:

https://doi.org/10.7146/fppu.v5i1.125708

Nøgleord:

Udsatte familier, socialpædagogik, tværfagligt samarbejde, relationsarbejde, tillid og risiko

Resumé

Resume
Formålet med denne artikel er at søge svar på, hvordan deltagelse i et helhedsorienteret tilbud kan styrke familiers indflydelse på eget liv. Det forekommer at være lidt af et paradoks, at større indblanding i privatsfæren kan føre til øget indflydelse på eget liv. Artiklen har til formål, i et borgerperspektiv, at undersøge, hvordan paradokset opleves. Artiklens empiriske grundlag og fund stammer fra udforskning af projektet Familiens Trivsel – Barnets Trivsel over en periode på tre år. Et af formålene med projektet er at styrke udsatte familiers motivation og involvering – og give dem øget indflydelse på løsning af egne udfordringer. Artiklen behandler dette formål set i familiernes perspektiv. Analyserne har især fokus på tre fund. Det første fund handler om, hvorfor familierne har sagt ja tak til at deltage i tilbuddet, og hvordan den nye praksis tilbyder nye erfaringer med velfærdssystemet. Det andet fund drejer sig om, hvilke erfaringer familierne har med at have en medarbejder tæt på i privatsfæren, og hvordan udvikling af tillid forklares af familierne. Det sidste fund peger på, at helbredsudfordringer spiller en stor rolle i familiernes selvforståelse, og arbejdet hermed opfattes meget bredt. Vi konkluderer på fund om, hvordan tillid udvikles trinvis, og vi perspektiverer til, hvordan nye identitetsmuligheder potentielt giver adgang til nye fællesskaber. Vi perspektiverer desuden til det professionelle arbejde, der foregår i den forbindelse, som en tilførsel af socialpædagogik til det socialfaglige felt. Distinktionen mellem socialpædagogisk og socialfaglig tilgang defineres, kort fortalt, som forskelle mellem interventioner på borgerens præmisser i modsætning til interventioner på velfærdssystemets præmisser.

Abstract
Vulnerable Families’ Perspectives on Coordinated and Holistic Social Efforts. On Empowering their Competencies to Act
The purpose of this article is to examine how participation in holistic training – as an offer to families – can strengthen families´ influence on their own lives. It seems paradoxical that increased interference in the private sphere can lead to increased influence on one’s own life. The article examines, from a citizen perspective, how this paradox is experienced. The empirical basis and the findings of the article derives from exploring the project The Family’s Well-Being – The Child’s Well-Being (Familiens Trivsel – Barnets Trivsel) for tree years. One aim of the project is to strengthen the motivation and engagement of vulnerable families and provide them with more influence on solving their own challenges. The article addresses this purpose from the families’ perspective.The analyses focus in particular on three findings. Firstly, why the families have accepted to participate in the training and how this new practice provide them with new experience regarding the welfare system. The second finding deals with the families’ experience with having an employee close to them and how development of trust is explained by the families. The last finding points out that health challenges play a major role in the families’ self-understanding, and the work on this covers a wide field. We conclude on findings on how trust develops incrementally, and we put into perspective how possibly new identities can provide access to new communities. Moreover, we put into perspective the professional work that takes place in this context, which is a supply of social pedagogy to the field of social science.

Downloads

Publiceret

2021-04-12

Citation/Eksport

Miller, T., & Haslam, T. L. (2021). Udsatte familiers perspektiv på koordinerede, helhedsorienterede sociale indsatser: – om styrkelse af handlekompetence. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 5(1), 17. https://doi.org/10.7146/fppu.v5i1.125708