Implicit og eksplicit viden i tværprofessionelt samarbejde

Om velfærdsprofessionelles operationalisering af tidlig indsats og forebyggelse af udsathed gennem faglige vidensperspektiver

Forfattere

  • Birgitte Theilmann PhD, VIA University College

DOI:

https://doi.org/10.7146/fppu.v5i1.125706

Nøgleord:

eksplicit viden, implicit viden, teknologier, organisationsopskrifter, tavs viden

Resumé

Resume
Tidlig indsats og forebyggelse er blevet løsningen på velfærdsstatens problemer i relation til udsatte børn og unge. Kommunale forvaltninger ønsker at effektivisere og øge kvaliteten i indsatserne og kalder i den forbindelse på ny fælles viden, der skal forandre organisationen. Her tilskrives teknologier, særligt organisationsopskrifter og det tværprofessionelle samarbejde, en særlig rolle. Artiklen sætter fokus på, hvordan fire grupper af fagprofessionelle medarbejdere (lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og socialrådgivere) meningsudfylder nøglebegreberne tidlig indsats og forebyggelse af udsathed, ved at bringe forskellige vidensformer i spil, med henblik på at skabe en meningsfuld praksis. Artiklen peger på, at medarbejderne i høj grad trækker på mavefornemmelser, erfaringer og intuition (implicit viden) i løsning af den faglige opgave og i mindre grad på teknologier (eksplicit viden). Dette komplicerer vidensudvekslingen i det tværprofessionelle samarbejde. Teknologier anvendes i praksis enten når medarbejderne vurderer, at de passer ind i eksisterende faglig praksis, eller når de kan fungere som en legitimering af praksis (grundet ledelsesbeslutninger). Undersøgelsen peger således på, at organisationen er udfordret i forhold til den efterstræbte ny fælles viden.

Abstract
Implicit and explicit knowledge on interdisciplinary cooperation
- Operationalization of early intervention and prevention of
vulnerability by means of professional perspectives
Early intervention and prevention have become solutions to problems related to children and adolescents in vulnerable positions in the welfare state. Municipalities aim to increase the quality of the interventions and call for new common knowledge intending to change the organization. Technologies, especially organizational recipes, and interdisciplinary cooperation play important roles. The article highlights, how professional employees (teachers, day care workers, health care workers and social workers) make sense of the key concepts, early intervention and prevention of vulnerability by using different kinds of knowledge in order to create a meaningful practice. The article shows that professional employees to a large degree draw on feelings, experiences and intuition (implicit knowledge) when handling professional tasks, and to a lesser degree by using technologies (explicit knowledge). This complicates the knowledge exchange within interdisciplinary cooperation. Technologies are used either when the employees consider them suitable in existing practice or as a kind of legitimation of practice (due to managerial recommendations). The study shows the organization being overall challenged according to new, common knowledge.

Downloads

Publiceret

2021-04-12

Citation/Eksport

Theilmann, B. (2021). Implicit og eksplicit viden i tværprofessionelt samarbejde: Om velfærdsprofessionelles operationalisering af tidlig indsats og forebyggelse af udsathed gennem faglige vidensperspektiver. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 5(1), 15. https://doi.org/10.7146/fppu.v5i1.125706