Faglige fyrtårne

– et voksende fænomen på dagtilbudsområdet

  • Charlotte Riis Jensen Center for pædagogik, Professionshøjskolen Absalon
  • Marianne Preus Center for ledelse, Professionshøjskolen Absalon
Nøgleord: Faglige fyrtårne, ressourceperson, dagtilbud, den styrkede pædagogiske læreplan, profession, samarbejde

Resumé

Resumé
Artiklens ærinde er at undersøge hvordan fænomenet fagligt fyrtårn, der blev introduceret i forbindelse med den nationale kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet i 2018, konstrueres blandt ledere, medarbejdere og fyrtårne, samt at identificere de udfordringer, muligheder og dilemmaer der knytter sig hertil. Artiklen bygger på interviews med faglige fyrtårne, ledere og kolleger. Analysen viser, at de faglige fyrtårne konstrueres på mangfoldige måder gennem de positioner de forhandler sig frem til og bliver givet i det pågældende samarbejde. Artiklens metodologiske afsæt er inspireret af socialkonstruktionistisk erkendelsesteori, hvor virkeligheden anskues som et socialt konstrueret fænomen. I artiklen bliver fænomenet faglige fyrtårne sat i perspektiv i forhold til forståelsen af en intern og ekstern professionsforståelse og artiklen afsluttes med at fremhæve fire fremtrædende analytiske positioner; faglige fyrtårne som lyskastere, eksperter, facilitatorer og forandringskraft.

Abstract
Vocational lighthouses - a growing phenomenon in daycare institutions
The purpose of this article is to examine the ways in which the phenomenon vocational lighthouse, introduced in reference to the national competence initiatives in daycare in 2018, is constructed among leaders, employees and vocational lighthouses and to identify challenges, possibilities, and dilemmas related to the position. The article is based on several interviews from vocational lighthouses, leaders and colleagues. The analysis shows that the vocational lighthouses are constructed in specific and multifarious ways, closely connected to the context and the negotiated positions in which they participate in the local collaboration. Methodologically the article is inspired by social constructionist theory, whereby reality is viewed as a socially constructed phenomenon. The article places the vocational lighthouses in an understanding of an internal and external profession, and in conclusion, the article highlights four salient positions: vocational lighthouses as light-casters, experts, facilitators and change enforcers.

Publiceret
2020-10-19
Citation/Eksport
Jensen, C., & Preus, M. (2020). Faglige fyrtårne. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 4(2), 14. https://doi.org/10.7146/fppu.v4i2.122505