Arkiver - Side 2

 • Person
  Nr. 55 (2007)

  Person er ikke i sig selv antropologiens centrale omdrejningspunkt. Det er derimod relationen mellem mennesker. Felten er fuld af mennesker, som vi umiddelbart identificerer som særskilte personer med egne livshistorier og -mål. Men hvad er egentlig en person? Hvordan skal vi forstå forholdet mellem individet og det sociale? Eksisterer der et "vi" før et "jeg" - eller forholder det sig omvendt. Hvorledes håndterer antropologien møder mellem forskellige personopfattelser.? Nummeret undersøger sådanne spørgsmål og de metodiske , teoretiske og plitiske udfordringer, der følger heraf.

 • Lyd
  Nr. 54 (2006)

  I dette temanummer af TIDSSKRIFTET ANTROPOLOGI sættes der fokus på variationen i lyd-opfattelse og i de forskningsmæssige tilgange til lyd. Temaet slås an med en naturvidenskabelig, kort og præcis definition af lyd, nemlig som trykbølgesvingninger, der udbredes gennem et materiale - oftest luft. Herefter følger syv artikler og to enqueter, som hver på deres måde beskriver og analyserer, hvad vi som mennesker gør med lyd, og hvad lyd gør ved os. Ambitionen er først og fremmest at sætte en af vore fem sanser på den antropologiske dagsorden og at vise blot en flig af de mange forskellige tilgange, som forskningen har til fænomenet lyd - lyd forstået som musik og som akustik, som støj og som orienteringsmærker, som lydvarsler og lydskræmsler. Vi præsenteres for ord som lydsans og lydskab, lydtryksniveau og produktlydkvalitet.

 • Kognition
  Nr. 53 (2006)

  Kognition tager bestik af den „kognitive revolutions" betydning for aktuel antropologisk forskning. Værdien af dette nye teoretiske paradigme demonstreres og diskuteres i antropologiske analyser af religion, sprogtilegnelse, drømme, videnskabelig viden m.m.

 • Hukommelse
  Nr. 52 (2005)

  Hukommelse er et socialt fænomen med et vigtigt politisk aspekt. Udtrykt i repræsentationer af fortiden danner hukommelse, social og kollektiv, udgangspunktet for et samfunds selvforståelse og legitimering. Et samfunds „hukommelse" refererer ikke nødvendigvis til et verificerbart fænomen i fortiden. Den kollektive hukommelse er kreativt skabende og udtrykker sig ud over i samfundsformer i materiel kultur og i kroppe.

   
 • Arbejde
  Nr. 51 (2005)

  Arbejde er et socialt og kulturelt fænomen. I en stribe artikler undersøges det, hvad arbejdet betyder for mennesker i vidt forskellige positioner og sammenhænge.

 • Slægtskab
  Nr. 50 (2004)

  Slægtskab drejer sig om liv og død for mennesket som biologisk så vel som socialt væsen. Både i nære familiesammenhænge som i de store nationale - er spørgsmålet om herkomst og afkom dødsens alvor.

 • Penge
  Nr. 49 (2004)

  Penge er ikke kun vigtige for finansverdenens eksperter, men er det for stort set alle mennesker på jorden i dag. Penge indgår i vidt forskellige kulturelle sammenhænge, hvor meget forskellige mennesker og institutioner overvejer og forvalter penge.

 • Byer II
  Nr. 48 (2003)

  BYER I - II bringer bidrag fra antropologer, litterater, arkitekter og kunstnere. En række konkrete byer beskrives, og byfænomenets øjeblikkelige interesseværdi udfoldes underholdende og tankevækkende i ord og billeder.BYER I - II byder på artikler om f.eks. en afrikansk kongeghetto, eftertragtede kvarterer i Århus, De Gamles By i USA, Sun City og Sun City i Kina, en ny by tegnet af danske arkitekter.

 • Byer I
  Nr. 47 (2003)

  BYER I - II bringer bidrag fra antropologer, litterater, arkitekter og kunstnere. En række konkrete byer beskrives, og byfænomenets øjeblikkelige interesseværdi udfoldes underholdende og tankevækkende i ord og billeder.BYER I - II byder på artikler om f.eks. en afrikansk kongeghetto, eftertragtede kvarterer i Århus, De Gamles By i USA, Sun City og Sun City i Kina, en ny by tegnet af danske arkitekter.

 • Vold
  Nr. 46 (2002)

  VOLD 15 år efter murens fald må vi konstatere, at Verdens voldelige orden ikke opløstes med den kolde krigs afslutning. Verden er ikke blevet mere fredelig, og håbet kom til den endelige symbolske afslutning den 11. september 2001. Siden da har "Krigen mod terror" skabt nye konflikter og krige i Verden.

 • Kritik
  Nr. 45 (2002)

  KRITIK sætter fokus på den engagerede videnskab og videnskabsmand. Kritisk antropologi er ikke af ny dato, men øget forskning og deltagelse i løsning af samfundsproblemer synes at skærpe den kritiske bevidsthed og kravet om stillingtagen. Hvad betyder det for den videnskabelige erkendelse og metode?

 • Samling
  Nr. 43-44 (2001)

  SAMLING undersøger samlinger og samlere og overvejer begrebernes betydning for antropologien. Kategorier bringes sammen i nye konstellationer: museale dyrekategoriseringer, frimærkesamlinger, etnografiske samlinger, komplette samlinger, plane-spottere, klunsere, jæger-samlere og kunstsamlere.

 • Danskhed
  Nr. 42 (2000)

  DANSKHED Mens antropologer og andre analytikere dekonstruerer nationale fællesskaber, egenskaber og identiteter, polemiserer dette nummer ved at undersøge, hvordan og hvorvidt danskheden faktisk er. Danske dufte, toner, omgangsformer, filmskatten og højskolesangbogen med mere. Er der tale om særligt danske forhold eller blot om forhold i Danmark?

 • Illusion
  Nr. 41 (2000)

  ILLUSION har ofte negative konnotationer i retning af indbildning og forvrænget virkelighedsopfattelse. Her fokuseres snarere på illusion som et empirisk forhold, dets kreative element i sociale og kulturelle sammenhænge samt dets virkemidler og konsekvenser.

 • Overgang
  Nr. 40 (1999)

  OVERGANG ser på den antropologiske videnskab og den videnskabelige antropologi anno 2000. Hvilke erkendelser har overlevet 1980'ernes faglige selvransagelse, og hvilke epistemer hører fortiden til? Hvilke klassiske i antropologiske dyder kan dårligt undværes, og hvad er forholdet mellem anvendt antropologi og grundforskning?

 • Mad og Drikke
  Nr. 39 (1999)

  MAD OG DRIKKE viser nye vinkler på de symbolske betydninger og sociale normer, som regulerer, hvad der indtages, hvornår, hvordan, sammen med hvem og i hvilke mængder.

 • Børn
  Nr. 38 (1998)

  BØRN har kun sjældent været del af det antropologiske genstandsfelt. Her belyses antropologiske perspektiver på børn og unge: Hvordan opfattes børn, hvad indebærer socialisering, og hvilke perspektiver og erfaringer har børn i forhold til deres omgivelser forskellige steder i verden?

 • Mellemøsten
  Nr. 37 (1998)

  Formålet med dette nummer af Tidsskriftet Antropologi er altså først og fremmest at tegne et så bredt og dækkende billede som muligt af de problemstillinger, som dagens danske antropologer med speciale i Mellemøsten er optaget af og forsker i, en slags indføring altså i Mellemøstens antropologi „i vor tid". Men eksperimentet har også et bredere sigte ud over det regionale. Det er derfor noget af et eksperiment, at redaktionen for Tidsskriftet Antropologi for nogen tid siden besluttede at udgive sit første regionale temanummer (når man altså ser bort fra den karakteristiske undtagelse, temanummeret „Danmark" fra 1986).

 • Felter
  Nr. 35-36 (1997)

  FELTER er et festskrift med artikler om sjæleanliggender, etnografer, pornografi, repræsentation, rationalitet, identitet, kunst og verden, rum, metaforik, ceremonielle dialoger, ånder, kroppe og performance, halve mennesker, myter og kosmologi, objekter, toteisme, fysikkens erkendelseslære og menneskekulturerne mv.

 • AIDS
  Nr. 34 (1996)

  AIDS-forskningen i antropologien har udviklet sig fra en hjælpedisciplin for epidemiologien  til kritiske analyser af videnskabelige og politikse "sandheder" om HIV/AIDS og konstruktive undersøgelser af lokale forudsætninger for forebyggelse og omsorg.

 • Dyr
  Nr. 33 (1996)

  Vi kæler for dyr, slagter dem, laver metaforer af dem, sætter dem i bur, kategoriserer dem, afbilleder dem, beskriver dem, fantaserer om dem, leger med dem, handler med dem, fortæller historier om dem, spiser dem, spekulerer over deres ve og vel, tænker og føler med dem, går tur med dem, osv.I dette nummer af Tidsskriftet Antropologi vil et udsnit af de umådelig mange måder, hvorpå mennesker kan omgås dyr, blive behandlet. De bragte artikler er således en blanding af analyser af vores forhold til dyr i både konkret og overført betydning, samt indlæg i debatten om, hvordan vi bør forholde os til dem. Som sådan afspejler artiklerne ikke blot, at menneskets mangfoldige relationer til dyrene varierer over tid og sted, men kan også ses som udtryk for, at vores omgang med dyrene til stadighed - og måske særligt i disse år - diskuteres og forhandles.

  Redaktion: Michael Harbsmeier, Lars Holmberg, Kirsten Jørgensen, Aage Jørgensen, Katja Kvaale, Kennet Pedersen, Kirsten Marie Raahauge, Julie Zahle (ansv.)

 • Indfødte
  Nr. 32 (1996)

  Behandler emnet indfødte, oprindelige folk eller 4. verdens-folk inden for rammerne af de aktuelle antropologiske interessefelter kulturel identitet og kompleksitet. Indfødte folks vilkår i den moderne verden frembyder spørgsmål af både teoretisk, praktisk og politisk art.

 • Metode
  Nr. 31 (1995)

  Det særlige ved den antropologiske analyse hævdes ofte at være dens fokus på det kvalitative, men det er ikke altid lige klart, hvilke praktiske metoder til dataindsamling, sådanne analytiske tilgange forudsætter eller betjener sig af. Dette nummer fokuserer på konkrete metodiske tilgange, som antropologer benytter sig af i praksis.En række antropologer beskriver de meget forskelligartede veje, de har gået under deres feltarbejde. Med udgangspunkt i forfatternes egne erfaringer gives der i artiklerne en række konkrete metodebeskrivelser, som viser, hvordan banen kan bøjes og færten bruges, mens man lærer.

 • Rum
  Nr. 30 (1994)

  Gar man ind i en labyrint og kan man ikke finde ud igen, skal man nok erfare et og andet

  om rumlig organisering. Det samme skal nok vise sig at galde, hvis man bevager sig ud

  i et abent og bart landskab - eller ud pa et hav. Overordentlig differentation og ditto monoton

  udstrakning er kvaliteter ved rummet, og nye kvaliteter abenbarer sig hvert nyt

  sted, man bevager sig hen. Ogsa i sproget flyder vi omkring i et hav af rumligheder.  Kan

  der overhovedet siges noget uden at ty til rummets metaforer? Vi taler om abstraktionsniveauer,

  og jonglerer med sproglige konstruktioner, vi placerer, grundlægger og

  gennemskærer, mens nye områder, felter eller horisonter skyder op omkring os...

  Rummets metaforik influerer pa den made, rummet opfattes pa, omvendt influerer

  opfattelsen af kategorien rum pa, hvordan de rumlige metaforer genereres, og pa det

  fanomen, disse metaforer matte visualisere. Findes der basale kriterier for, hvordan rumlighed

  kan defineres? Findes der formelle struktureringer af rumlig udstrakning, der kan

  begrebsliggores? Har disse struktureringer implikationer? I RUM bliver antropologiens

  mange beroringsflader med rumlige aspekter anskueliggjort. Kategorien rum bliver desuden

  behandlet i en filosofisk kontekst, i forhold til sine sproglige betingelser og sine

  konkrete landskabelige artikulationsmuligheder, men ogsa de metaforiske kontekster,

  rum findes i, vil blive taget alvorligt. Kan man tale om musikkens rum? Hvordan gestaltes

  mytens rum? Har slagtskab brug foren rumlig dimension? Og omvendt - hvordan

  overforer teatret et imaginart landskab til publikum ved brug af et meget lille scenerum?

  Emnet belyses fra mange vinkler i dette nummer, det 30. i rakken, og dermed et lille

  jubilaumsnummer i henseende til tid.

  Ganske mange af dette nummers skribenter er ikke antropologer. Redaktionen har

  sogt at lade aspekter ved begrebet rum blive belyst, som er vasentlige for antropologien,

  om end ikke eksklusivt antropologiske. Det er intentionen med dette nummer at skabe en

  dialog mellem forskellige discipliner, der kan tjene til berigelse af dem alle. Nummeret

  bevager sig vidt omkring, men de metaforer og betydninger, der omgiver begrebet rum,

  er den Ariadnestrad, vi forfolger rundt i labyrintens gange.

 • Kroppe
  Nr. 29 (1994)

  KROPPE prasenterer en rakke perspektiver

  pa menneskekroppen i feltet mellem antropologi

  og lagevidenskab. Der gives bl.a.

  bud pa forholdet mellem krop og identitet,

  mellem lagers og lagfolks tolkninger af kroppen

  og mellem vestlige og ikke-vestlige

  kropsopfattelser.

   

26-50 af 51