Formater og standarder

Manuskriptet skal foreligge i Word. Det skal være pagineret. Der anvendes skriftstørrelse 12. Nyt afsnit markeres ved at springe en linie over.

Tabeller og illustrationer
Tabeller og figurer skal normalt indgå i artikelteksten og have samme format som denne (ex WORD). Alternativt skal tabeller indsendes separat i originalformat med angivelse af hvilket format det er.
Relevante illustrationer modtages gerne (på papir og fil). Forfatteren må i den forbindelse sikre sig, at en eventuel copyright ikke overtrædes.

Niveauer
Der anvendes højst 3 niveauer i teksten udover titel.
Da alle typografier, såsom skriftstørrelse, fjernes under ombrydningen, er du frit stillet med hensyn til hvilken skriftstørrelse du anvender i titel og overskrifter.
I stedet ønsker vi at du angiver niveauet ved at skrive (n1), (n2) eller (n3) efter teksten. Eksempelvis sådan:
Titel Flexicurity (behøver ingen niveau-angivelse)
Hovedafsnit Arbejdsmarkedspolitikken (n1)
Afsnit Det rummelige arbejdsmarked (n2)
Underafsnit Beskæftigelsesministeriet (n3)

For at undgå meget lange mellemrubrikker må der maximum være 60 anslag (inkl. mellemrum) for niveau 1 og niveau 2 (svarende til to linjer i ombrudt manuskript); for niveau 3 må der maximum være 40 anslag (inkl. mellemrum) (svarende til 1 linje i ombrudt manuskript).

Noter
Antal og omfang af noter bør begrænses. Noter kan bruges til faktuelle oplysninger og henvisninger, som vil virke forstyrrende i teksten, men noter bør ikke bruges til udfoldning af indholdsmæssige pointer og argumenter.
Brug slutnoter, hvor noter placeres i et selvstændigt afsnit efter artikelteksten. Henvisning til afsnittet sker ved hjælp af fortløbende numre i teksten.

Ord på fremmedsprog
Skrives med enkelt citationstegn (anførselstegn), medmindre de er alment indarbejdet i det danske sprog: ‘job creation’, computer.

Citater
Skrives altid med kursiv og dobbelt citationstegn: "Det var sjovt".
Fylder citatet mere end én A4 linie, placeres det som et selvstændigt afsnit.
Er der forfatteranmærkninger eller kildehenvisninger inde i dette afsnit, skal disse stå med normalskrift. For eksempel: ”NLP kunne samtidig tage hånd om det reduktionsbe­hov, der var i [kommunen].”
Ved citater fra bøger og andre artikler bør der angives sidenummer ved litteraturhenvisningen.

Ord i anførselstegn
Skrives med enkelt citationstegn (anførselstegn): ’god smag’, en ’normal’ hverdag.

Navne på bøger, rapporter, tidsskrifter, aviser, love, bekendtgørelser o.l.
Skrives med kursiv – og uden citations- eller anførselstegn.
For eksempel: en kronik i Politiken startede debatten.

Navne på artikler, kapitler i bøger o.l.
Skrives med dobbelt citationstegn: kapitel 7 "Produktion og arbejde".

Navne på institutioner, organisationer, virksomheder
Skrives med almindelig skrift: Arbejdsministeriet.
Alle navneord i navnet skrives med stort: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning (i overensstemmelse med institutionens egen angivelse).

Figur- og tabeloverskrifter
Skrives i kursiv.

Fremhævelser
Brug kursiv; undgå altid versaler (STORE BOGSTAVER) og fed i teksten.

Forkortelser
Ikke gængse forkortelser bør ikke anvendes; skriv ikke ’ift.’, men ’i forhold til’. Ved almindelige forkortelser staves efter danske retsskrivningsregler: osv., m.fl., mv., mm., o.l., bl.a., hhv.
M.h.t. og pga. kan accepteres, men skriv hellere ordene ud. Både f.eks. og fx kan anvendes, men kun en af formerne må anvendes inden for den samme artikel.

Procent
Der bruges konsekvent % både i tekst, tabeller og figurer. Undtagelse: Når ordet bruges i teksten uden et tal foran, f.eks.: Hvor mange procent er arbejdsløse?

Tal
I teksten skrives tal under 10 med bogstaver: fem. Tal fra og med 10 skrives med tal: 15.
En undtagelse er, hvis teksten rummer statistiske passager.
Eksempel på regel: To år senere var projektet afsluttet.
Eksempel på undtagelse: På virksomheder med henholdsvis 2-3 og 4-5 ansatte.
I tabeller og figurer skrives tal aldrig med bogstaver.

Referencer i teksten og i referenncelisten
Vi bruger APA - American Psychological Association reference style, 6th ed.- som standard. (se https://www.apastyle.org/learn/faqs/index.aspx.

Husk at alle referencer skal have DOI nummer, hvis publikationen har et sådant nummer.