Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Retningslinjer for forfattere

Tidsskrift for ARBEJDSliv er et primært dansksproget, internationalt, videnskabeligt tidsskrift om arbejdsliv; det henvender sig til alle der interesserer sig for forskning om arbejdsliv, arbejdsmiljø og arbejdsmarked. Tidsskriftet udkommer 4 gange om året. Det udgives af Center for Studier i Arbejdsliv (CSA) i samarbejde med WERKs Grafiske Hus.

Tidsskriftet indeholder:

 • Faglige artikler; typisk 4 - 6 i hvert nummer
 • En kronik og debatindlæg
 • Boganmeldelser

Målsætning
Tidsskrift for Arbejdsliv har som formål at skabe et forum for formidling, kritik og debat mellem forskere og praktikere, der beskæftiger sig med arbejdslivet, arbejdsmiljøet og arbejdsmarkedet. Det sigter dels på at formidle forskningsbaseret viden til forskere, undervisere, praktikere, studerende og andre med inter-esse for området, dels på at være forum for en kritisk debat om såvel faktiske som ønskelige forandringer af arbejdslivet. Tidsskriftet har fokus på arbejdet og det arbejdende menneske, på arbejdets betydning og arbejdets kulturer, på arbejdsmiljøet og arbejdsmarkedet samt reguleringen heraf. Tidsskriftet er åbent både for tværfaglig forskning og for bidrag forankret i bestemte faglige traditioner som sociologi, psykologi, historie, jura, økonomi, industrial relations og organisationsteori. De artikler, der optages, kan have vægt på teoretiske og metodiske problemstillinger eller på empiriske undersøgelser. De kan have karakter af grundforskning eller af anvendelsesorienteret forskning. Bidrag, som går i kritisk dialog med eksisterende teoretiske og politiske diskurser og er med til at udvikle disse, er i særlig grad velkomne. Debatindlæg med kommentarer til tidligere artikler eller til den faglige og politiske udvikling i arbejdslivet modtages også gerne. Tidsskriftet er primært et dansk forum. Det udelukker dog ikke, at også internationale problemstillinger tages op, eller at væsentlige udenlandske bidrag overs.

Bemærk at artiklerne skal ligge indenfor tidsskriftets formål.

Tværfaglig profil
Tidsskriftet har en tværfaglig profil, og tilstræber en kritisk vinkel på de eksisterende teoretiske og politiske diskurser om arbejdslivet. Det bringer både artikler med vægt på teoretisk diskussion og artikler, der bygger på empiriske undersøgelser og praksisnære problemstillinger.
Tidsskriftet bringer kun artikler, der ikke tidligere har været publiceret på skandinaviske sprog.

Bedømmelse
De videnskabelige artikler sendes til anonym bedømmelse hos to personer med kompetence inden for artiklens emne. Bedømmelsen er dobbelt anonym, hvilket betyder at bedømmerne ikke får oplyst forfatterens identitet, og at forfatteren ikke får oplyst, hvem der er bedømmere.
Bedømmernes vurderinger sendes sammen med redaktionens vurdering til forfatteren, som – hvis artiklen ikke afvises, eller antages som den foreligger – får lejlighed til at forbedre artiklen.

Indsendelse af manuskript
Manuskripter kan indsendes uopfordret til tidsskriftets sekretariat eller, efter aftale, til én af redaktørerne.
Manuskripter indsendes i første omgang elektronisk med navn, adresse, e-mail-adresse, stilling og institution. Disse forfatteroplysninger skal stå på en separat forside, som redaktionen ikke medsender til bedømmerne. Forfatteren bør også sikre, at for eksempel noter ikke direkte afslører forfatterens identitet.
Den endelige version af manuskriptet fremsendes elektronisk til den redaktør, der har været din kontaktperson.

Bemærk tidsskriftets formater og standarder, der skal følges ved indsendelse af artikel.

Omfang

 • Videnskabelige artikler: normen er 40.000-50.000 tegn inklusive mellemrum
  Afvigelser herfra kan drøftes med redaktionen
 • Debatartikler: 5.000-10.000 tegn inklusive mellemrum
 • Kronikker: 10.000-30.000 tegn inklusive mellemrum.

Dansk og engelsk abstract
Artikler skal ledsages af et abstract på dansk og på engelsk, der resumerer artiklens problemstillinger, grundlag og metode samt resultater. Det engelske abstract skal have en engelsk titel og undertitel. Det engelske og danske abstract må fylde hver 200 ord.

Endelig skal der være følgende oplysninger om forfatteren: navn, titel, ansættelsessted, e-mail-adresse.

Keywords

Forfatterne skal angive 3-5 keywords (søgeord) til artiklen. Der er ingen krav til keywods, men forfatteren bør vælge termer som ikke fremgår af artiklens titel således at artiklens søgbarhed fremmes.

Copyright
Tidsskriftet har sammen med forfatteren copyright til publicerede artikler. Forfatteren accepterer ved publicering, at samme artikel ikke må offentliggøres andre steder uden tilladelse fra Tidsskrift for Arbejdsliv, hverken i trykt eller elektronisk form. Forfatteren kan dog frit publicere artiklen på engelsk eller andre ikke-skandinaviske sprog uden tilladelse fra tidsskriftet. Forfatteren kan også uden tilladelse kopiere artiklen til privat brug og i forbindelse med sin egen undervisning.
Forfatteren accepterer desuden at tidsskriftet gør artiklen tilgængelig i elektronisk form på tidsskriftets hjemmeside et år efter udgivelsen i trykt form. Forfatteren accepterer at tidsskriftet overfor tredje part kan håndhæve de rettigheder som copyrighten indebærer.

Beskrivelse af processen

 1. Forfatteren kan eventuelt starte med at indsende en synopse, det vil sige en halv til en hel side med et resumé af artiklens indhold. Redaktionen vil give forfatteren en tilbagemelding om det skønnes at kunne blive til en artikel, der er egnet til publicering
 2. Forfatteren indsender et forslag til artikel og anvender disse retningslinier for artikler
 3. Forfatteren får en kvittering for modtagelsen og et par af redaktionens medlemmer læser artiklen og vurderer om den er relevant og opfylder kriterierne
 4. Enten får forfatteren artiklen retur med en afvisning eller med en opfordring om at revidere den, så den opfylder kravene
 5. Eller artiklen sendes direkte til to anonyme bedømmere
 6. Forfatteren får de to bedømmelser sammen med redaktionens kommentarer og forslag. Det varer typisk mellem en og to måneder
 7. Forfatteren reviderer artiklen med udgangspunkt i bedømmelserne, hvis den ikke er blevet afvist eller antaget uden videre. Forfatteren får typisk mellem en og to måneder til denne revision. Det forudsættes at forfatteren selv læser korrektur på sit manuskript og checker at det følger retningslinierne i denne vejledning
 8. Redaktionen modtager artiklen og vurderer om den er forbedret, så den kan publiceres. Ellers kan forfatteren få en opfordring om at revidere dele af artiklen. Det kan blandt andet dreje sig om mangler i litteraturliste, referencer, tabeller, o.l.
 9. Når redaktionen har modtaget det endelige manuskript sender vi det til korrekturlæsning, opsætning og trykning
 10. Når artiklen er sat op bliver den sendt til forfatteren til endelig accept. I denne proces rettes kun opsætnings- og korrekturfejl.
 11. Forfatteren modtager tre forfattereksemplarer af tidsskriftet med posten.
 12. Efter et års karantæne bliver artiklen gjort frit tilgængelig på tidsskriftets hjemmeside.

Redaktionelle politikker

Tidsskrift for Arbejdsliv har en række politikker og procedurer, som skal sikre en høj kvalitet af artiklerne. Reglerne skal sikre uafhængighed af specifikke fagmiljøer og at tidsskriftet ikke bliver talerør for enkeltforfattere eller specifikke fagmiljøer.

Redaktionen: Redaktionen sammensættes bredt med repræsentanter for flest mulige miljøer indenfor arbejdslivsfeltet. Hovedredaktøren vælges blandt redaktionen og valget stadfæstes på CSAs generalforsamling. Hovedredaktøren bør ikke besætte posten i mere end fem år.

Økonomisk uafhængighed: Tidsskriftet er uafhængigt af økonomiske og partipolitiske interesser. Tidsskriftet reklamerer ikke for produkter eller serviceydelser, med undtagelse af konferencer og tidsskriftets egne temanumre. Hvis fagmiljøer giver et særligt økonomisk bidrag til tidsskriftet, berettiger det ikke til indflydelse på den redaktionelle linje.

Peerreview: Alle artikler som redaktørerne skønner er egnede sendes til bedømmelse hos to forskere som er eksperter indenfor den enkelte artikels fagfelt. Bedømmerne vælges så vidt muligt fra forskellige fagmiljøer. Redaktionen kan afvise artikler, hvis de ikke ligger indenfor tidsskriftets formål eller hvis den generelle akademiske standard skønnes at være for lav til at artiklen vil få en positiv bedømmelse. I sidstnævnte tilfælde inddrages en anden redaktør i vurderingen.  Forfatterne får en kortfattet begrundelse for afslaget.

Bedømmerne udvælges så vidt muligt fra forskellige fagmiljøer. Som hovedregel vælges bedømmere med forskningsbaggrund, men i særlige tilfælde kan bedømmerne også vælges blandt praktikkere indenfor et specifikt fagfelt. Bedømmerne udvælges af redaktøren for artiklen. Redaktøren skal i udgangspunktet følge bedømmernes anbefalinger, men kan i samråd med temaredaktionen fravige åbenlyst urimelige eller sjuskede bedømmelser. Redaktøren giver på baggrund af de to bedømmelser normalt sine anbefalinger til hvilken strategi forfatteren kan følge i revisionen. Selv om en eller begge bedømmere afviser en artikel, kan redaktøren give forfatteren mulighed for at revidere artiklen, men den skal til fornyet bedømmelse efterfølgende.

Temanumre: Tidsskriftet benytter sig løbende af temanumre for at skabe nye interessante vinkler på arbejdslivsforskningen og for at styrke arbejdslivsfeltet ved at ’drive’ forskningsartikler frem. Teamredaktionen kan suppleres med eksterne redaktører med ekspertise indenfor temaet med henblik på at sikre at der indsendes mange kvalificerede bidrag til bedømmelse, og at assistere med at finde mulige bedømmere. Temaredaktørerne skal spænde over mere end ét fagmiljø. Hvis en temaredaktør ønsker at publicerer i et temanummer, arrangerer temaredaktionen procedurer som sikrer en uafhængig bedømmelse af redaktørens artikel. Proceduren skal godkendes af hovedredaktøren eller, hvis denne er i temaredaktionen eller fagmiljøet, ved høring i hele redaktionen.

Forfattere: Samme forfatter må som udgangspunkt ikke medvirke på flere artikler i samme tidsskriftnummer eller som forfatter på artikler i mere end to tidsskriftnumre per år.  Der må som udgangspunkt højst være fire forfattere på en artikel. Samtlige forfattere skal have bidraget substantielt til artiklens indhold. Afvigelser skal godkendes af temaredaktionen ud fra en specifik skriftlig begrundelse. Tidsskriftet opfordrer til at man følger Vancouver-reglerne.

Artikler

Her står der noget.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.