NÅR ULYKKEN RAMMER ET BARN – FORELDREPERSPEKTIVER ETTER EN TRAUMATISK HJERNESKADE

Forfattere

  • Eli Marie Killi

Nøgleord:

Foreldreinnflytelse, erfaringsbasert viten, spesialundervisning

Resumé

Denne artikkelen undersøker foreldreperspektiver hos foreldre
til barn som har blitt rammet av en traumatisk hjerneskade
(TBI) og drøfter hva som kan bidra til å utvide mulighetsrommet
for foreldres deltagelse og innflytelse i skolen. Sosial praksisteori,
herunder kritisk psykologi, utgjør den teoretiske
analyserammen. Analysen av foreldreperspektivene og de utfordringer
foreldrene opplever, har gjort det mulig å komme
nærmere en forståelse av den betydningen TBI har hatt for
foreldre og barn. Med denne bakgrunn argumenterer artikkelen
for behovet og muligheten for et utvidet mulighetsrom for foreldredeltagelse
og innflytelse i barnets læring. Her framkommer
betydningen av at foreldre og profesjonelle i fellesskap kommer
til forståelse av barnets behov, for å understøtte barnets utvikling
i ulike kontekster. Artikkelen argumenterer følgelig for
at “til tiden – på stedet” kunnskap, som forutsetter en dialogisk
prosess mellom kunnskap om diagnosen TBI og praksisbegrunnet
og erfaringsbasert viten hos foreldre, barnet, lærere og
øvrig involverte, vil kunne utvide foreldres mulighetsrom for
deltagelse og innflytelse. Artikkelen tilstreber med dette å
analysere utvidelse av mulighetsrom bredere enn spørsmålet
om foreldreinnflytelse eller profesjonelles kunnskap alene.

Downloads

Publiceret

2015-10-14

Citation/Eksport

Killi, E. M. (2015). NÅR ULYKKEN RAMMER ET BARN – FORELDREPERSPEKTIVER ETTER EN TRAUMATISK HJERNESKADE. Psyke & Logos, 35(2), 21 sider. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/22373