"Vi er ikke hjernedøde, vi er bare hjerneskadede". Sygdomsfællesskabers betydning for identitetskonstruktion hos personer med multipel sklerose og erhvervet hjerneskade

  • Camilla Jørgensen
  • Maria N.R. Thomassen
  • Charlotte Glintborg

Resumé

Erhvervede hjerneskader opstår pludseligt og kan medføre psykosociale problemer og ændringer i individets selvopfat­telse. Som en forebyggende indsats anbefales hjerneskaderam-te ofte at deltage i sygdomsfællesskaber. Artiklen beskriver fire sygdomsfællesskaber i Danmark og deres betydning for den enkeltes identitetsrekonstruktion. Casebeskrivelserne er udar­bejdet på basis af fokusgruppeinterviews. Diskurspsykologiske analyser, der trækker på narrativ identitets- og positionerings-teori, er anvendt til at undersøge, hvordan sygdomsfælless­kaber påvirker identitetsrekonstruktionen efter en erhvervet hjerneskade.

Respondenterne i de fire sygdomsfællesskaber oplever alle en ambivalens i forhold til identitetsrekonstruktionsprocessen, der påvirkes af forskellige dominante diskurser i og uden for sygdomsfællesskabet. Det konkluderes, at sygdomsfællesskaber rummer potentialet for at støtte den enkelte i at konstruere nye værdifulde identiteter, hvorfor de bør medtænkes i det eksister­ende rehabiliteringssystem.

Publiceret
2018-02-07
Citation/Eksport
Jørgensen, C., Thomassen, M., & Glintborg, C. (2018). "Vi er ikke hjernedøde, vi er bare hjerneskadede". Sygdomsfællesskabers betydning for identitetskonstruktion hos personer med multipel sklerose og erhvervet hjerneskade. Psyke & Logos, 38(2), 205-225. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/104016