At hælde storm i et glas. Et systematisk litteraturstudie af selvmedicinering hos individer med personlighedsforstyrrelse

  • Marie Troelsgaard
  • Charlotte Glintborg

Resumé

Personlighedsforstyrrelser er ifølge Sundhedsstyrelsen den gruppe af psykiske lidelser, der hyppigst forekommer sammen med alkoholafhængighed (ca. 38 %), dog uden at man kender årsagen bag denne sammenhæng. Dette kan undre i en tid med så stor fokus på evidensbaseret praksis. Den fremherskende forklaringsramme for sammenhængen er, at misbruget funger­er som en affektreguleringsstrategi, hvilket søges mere specifikt udforsket og udfordret i denne artikel.

Artiklen tager udgangspunkt i et systematisk litteraturstudie, hvor der ved hjælp af internationale elektroniske databaser er søgt efter empiriske forskningsstudier. Disse er blevet læst, vurderet og siden fremstillet ved hjælp af PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta-Analysis Pro-tocols).

Studiet viser indledningsvist, at det endnu er uafklaret, hvor­vidt komorbiditeten kan tilskrives en generel patologi fælles for alle personlighedsforstyrrelser, eller den har rod i specifikke diagnostiske kriterier eller træk. Der er fokus på affektdysreg-ulering, impulsivitet, interpersonel funktionsevne samt det ud-viklingsmæssige perspektiv i den inkluderede forskning, som dog er præget af metodologiske svagheder. Ultimativt er det dog klart, at selvmedicineringsforståelsen ikke kan stå alene i sin simple form - bl.a. fordi der i studierne også påvises en sammenhæng mellem positiv affekt og alkoholindtag. Vi konk­luderer, at dette kan være en del af forklaringen på den stærke sammenhæng: at adskillige motiver samt ikke gensidigt udeluk­kende faktorer er til stede, hvilket skaber det komplekse, skade­lige og vedligeholdende samspil mellem personlighedsforstyr­relser og alkoholafhængighed.

Publiceret
2018-02-07
Citation/Eksport
Troelsgaard, M., & Glintborg, C. (2018). At hælde storm i et glas. Et systematisk litteraturstudie af selvmedicinering hos individer med personlighedsforstyrrelse. Psyke & Logos, 38(2), 179-204. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/104015