Godt begyndt - en minimalistisk supervisionsmodel for noviceterapeuter

Forfattere

  • Jan Nielsen

Nøgleord:

training, novice, competence, therapist factors, group supervision.

Resumé

Artiklen fokuserer på supervision af noviceterapeuter, da det er i de tidlige faser af den professionelle udvikling, at grundlaget for fremtidig træning og supervision lægges. Det er dog be­grænset, hvad der findes af retningslinjer for, hvordan supervi-sionsforløb med noviceterapeuter tilrettelægges, og det gøres til artiklens udgangspunkt.

De begrænsede retningslinjer skyldes en række uafklarede problemstillinger, bl.a. hvilken betydning supervision har for behandlingsudbyttet, manglende viden om, hvilke færdigheder der skal trænes for at hjælpe klienter bedst muligt, samt hvor­dan dygtighed (ekspertise) skal forstås inden for det psykoter­apeutiske arbejdsfelt.

Artiklen giver tre svar på disse udfordringer. Udvælgelse af temaer og argumentation er primært baseret på nyere forskn­ingslitteratur. For det første argumenteres for behovet for et kompetenceudviklings-system, der kan give supervision af noviceterapeuter retning. For det andet fremhæves terapeut-faktorer (især alliance- og relationelle færdigheder) som det indholdsmæssige fokus i supervision af novicer mhp. behan­dlingsudbytte, mens gruppesupervision introduceres som en træningsmetode med en række relationelle potentialer, der kan udnyttes til gavn for noviceterapeuter og deres klienter. Afslut­ningsvis diskuteres disse forslag, og perspektiver præsenteres.

Downloads

Publiceret

2018-02-07

Citation/Eksport

Nielsen, J. (2018). Godt begyndt - en minimalistisk supervisionsmodel for noviceterapeuter. Psyke & Logos, 38(2), 11–30. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/104007