Opplevelsens teater som forskningsfelt

Et kritisk-refleksivt blikk på kunstfaglig forskning - encyklopedisk uorden og metafor som grep for å etablere feltet

Forfattere

  • Knut Ove Arntzen

DOI:

https://doi.org/10.7146/peri.v16iS8.117601

Nøgleord:

Kunstfaglig forskning, samspill mellom teori og praksis, personlig opplevelse, betrakteren blikk, metaforer, encyklopedisk uorden, metafor og vitenskap, det geokulturelle, popkultur og artefakter

Resumé

Artikkelen er en introduksjon til et metaforisk perspektiv på teaterforskning i skjæringspunktet mellom teori og praksis. Den er et forslag til hvordan en kan reflektere over praksis i lys av den personlige opplevelsen og betrakterens blikk. Metaforer og encyklopedisk uorden sees i et geokulturelt perspektiv. Det blir gitt en teaterhistoriografisk innfallsvinkel som tar høyde for det estetiske såvel som det personlige engasjementet. Artikkelen konkluderer med at kunstfaglig forskning må ta høyde for en dialog mellom kunst og vitenskap.

This article is an introduction to a metaphorical perspective in theatre research in the crossroad between theory and practice. It proposes how one can reflect upon practise in light of personal experiences. Metaphors and encyclopedic disorder can be seen in a geo-cultural perspective. It leads to a historiography taking into consideration that the aesthetic can be seen in conjunction with the personal. The article concludes with saying that artistic research has to be based in a dialogue between art and science.

Forfatterbiografi

Knut Ove Arntzen

Knut Ove Arntzen,
f. 1950, professor i teatervitenskap ved Universitetet i Bergen, magistergrad 1980. Arntzen har hatt en rekke forskningsopphold, workshops og gjestelæreroppdrag i inn og utland, samt et residency ved Forsøgsstationen i København, 2014/15. Han har publisert en rekke vitenskapelige artikler om dramaturgi, postmoderne teater og teaterkritikk, samt utgitt boken Det Marginale teater 2007. Medredaktør og forfatter av Performance Art by Baktruppen 2009.
Knut.Arntzen@uib.no

Referencer

Arntzen, K. O.: “Nye tendenser I teatret: Parateater og visual performance”, Spillerom, teatertidsskrift 10 – Nr. 3 1984: Oslo 1984.
Arntzen, K. O.: “Post-mainstream als geo-kulturelle Dimension von Theater”, in Aufbruch zu neuen Welten. Theatralität der Jahrtausendwende, M. Hüttler, S. Schwinghammer und M. Wagner (Hg.), Frankfurt am Main 2000: IKO – Verlag für Interkulturelle Kommunikation – Schriften der Gesellschaft für TheaterEthnologie.
Brook, P.: The Empty Space, London 1968: Penguin.
Ehn, B. och B. Klein: Från erfarenhet til text. Om kulturvetenskaplig reflexivitet, Stockholm 1999.
Fuchs, E. And U. Chauduri, editors, Land/Scape/Theater, Ann Arbor (2002)2005: The University of Michigan Press.
Følgende artikler i Fuchs and Chauduri er sitert:
Schmitt, N. C.: «´Haunted by places´: Landscape in Three Plays of William Butler Yeats».
Roach, J.: «The Landscape of Famine in Wating for Godot».
Bowers, J. P.: «The Composition Theat All the World Can See: Gertrude Stein´s Theatre Landscapes».
Gran, A.-B.: Hvite løgner/sorte myter – det etniske på modernitetens scene, dr. philos-avhandling, Oslo 2000: Universitetetet i Oslo.
Grøndahl, C. H.: Teater mot teater, Trondheim 1985: Dyade forlag.
Heed, S. Å.: Teaterns tecken, Lund 2002: Studentlitteratur.
Horkheimer, M. og Th. W. Adorno: Dialektik der Aufklärung: philosophische Fragmente, Frankfurt am Main 1971: Fischer Verlag.
Johannessen, K. S.: «Metafor og vitenskap. Noen synspunkter på dannelse av ny betydning og dens relevans for vitenskapelig virksomhet», Fra estetikk til vitenskap – fra vitenskap til estetikk, red. S. Meyer, Oslo 1994: Universitetsforlaget.
Shepherd, S. and M. Wallis: Drama/Theatre/Performance (The New Critical Idiom), London 2004: Routledge.
Ravn, I. (red.): De nye videnskabers ord. 200 opslag fra attraktor til økosystem, København 1994: Munksgaard/Rosinante.
Theaterschrift, Nummer 5-6: Über Dramaturgie/On Dramaturgy/A propos de dramaturgie/Over dramaturgie, ref.: Fragmente der ”Intersubjective encyclopedia of contemporary theatre”, Brussel, u.å.
Trolie, T. B.: Skuespilleren I kontekst. En skisse til et vitenskapsteoretisk alternative,
Bergen 1996: Universitetet i Bergen – Seksjon for teatervitenskap.
Ubersfeld, A.: L´École du spectateur, Paris 1981: Éditions sociales.

Publiceret

2019-12-02

Citation/Eksport

Arntzen, K. O. (2019). Opplevelsens teater som forskningsfelt: Et kritisk-refleksivt blikk på kunstfaglig forskning - encyklopedisk uorden og metafor som grep for å etablere feltet. Peripeti, 16(S8), 132–141. https://doi.org/10.7146/peri.v16iS8.117601