Læringsrum og vidensudvikling i professionuddannelser

  • Tom Nyvang Aalborg Universitet
  • Susanne Dau Aalborg Universitet
Nøgleord: læringsrum, vidensudvikling, professionsuddannelse, læringsmiljø

Resumé

Fremtidens undervisningsmiljø belyses i denne artikel med afsæt i spørgsmålet om hvornår og hvordan fysiske som virtuelle rum bliver til attraktive og vidensproduktive læringsrum for studerende. Kernespørgsmålet er således hvilke undervisningsrum, herunder fysiske, virtuelle og konceptuelle rum, der udvikler sig til læringsrum.  Grundantagelsen er, at undervisningsrum er rammer som uddannelsesinstitutioner og andre stiller til rådighed, mens læringsrum opstår og aktiveres i en situeret, social og kulturel praksis.

Artiklen bygger på såvel teoretisk funderede overvejelser, som på empiriske studier af læringsrums vækstbetingelser. Med afsæt i en forståelse af rum og videnssudvikling udvikles en forståelsesramme for samspillet mellem undervisnings- og læringsrum, baseret på den grundlæggende antagelse at læringsrum har både en social og individuel videnskomponent.

Empirisk undersøges hvorledes nye studerende, undervisere og andre involverede på 2 professionsuddannelser ekspliciterer, at de agerer, når de stilles over for et valg mellem fleksibel decentral tilstedeværelse og fysisk tilstedeværelse centralt på uddannelsesinstitutionen. Den teoretisk funderede forståelsesramme bruges til at analysere og fortolke data og illustrere, hvordan mangeartede faktorer i praksis påvirker realiseringen af læringsmiljøet.

Det konkluderes, at oplevelse og brug af uddannelses- og læringsrum præges af de studerendes forforståelser, præferencer, mål og ønsker, hvor uddannelsestilrettelæggelse skal passe ind i de studerendes liv i bredere forstand. I de to cases betyder det, at de studerende anvender, prioriterer og sorterer i de rum uddannelsesstedet stiller til rådighed på en måde, der ikke fremmer ibrugtagningen af de nye kombinationer af fysiske og ikt-baserede rum.

Abstract in English

Future education is highlighted in this article, based on the question of when and how physical and virtual space becomes attractive and knowledge productive learning environment for students. The key question is how classrooms, including physical, virtual and conceptual space become to be attractive learning environments. The basic assumption is that classrooms are frames that educational institutions makes available while learning occurs and activated in a situational, social and cultural practice.

This article is based on both theoretical process of reflection, as empirical studies of learning spaces conditions. Based on theory of spatial navigation and knowledge development, the aim is to develop a framework for understanding the interaction between teaching and learning based on the fundamental assumption that learning has both a social and individual knowledge component.

Empirically we examine how new students, teachers and others involved in two professional bachelor educations articulate, how they act when faced with a choice of flexible decentralized education and physical education at the main educational institution. The theoretically based conceptual framework is used to analyze and interpret data and illustrate how multiple factors in practice affect the learning environment.

It is concluded that the experience and use of educational and learning spaces is highly influenced by students’ pre-understandings, preferences, goals and wishes in life in a broader sense. In the two cases students thus use, prioritise and sort the rooms that the educational institution offers in a way that does not advance the succesful implementation of new combinations of physical and virtual spaces.

Forfatterbiografier

Tom Nyvang, Aalborg Universitet
Lektor ved Institut for Kommunikation
Susanne Dau, Aalborg Universitet
PhD studerende
Publiceret
2013-11-07
Citation/Eksport
Nyvang, T., & Dau, S. (2013). Læringsrum og vidensudvikling i professionuddannelser. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 6(11). https://doi.org/10.7146/lom.v6i11.8564
Sektion
Artikler inden for tema