Online lektiehjælp – Udvikling af en vejledningsdidaktik med pædagogisk designforskning som metode

Forfattere

  • Jens Jørgen Hansen Syddansk Universitet
  • Kirstin Remvig Syddansk Universitetsbibliotek

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v9i15.23123

Resumé

Lektievejledning er en pædagogisk praksis i rivende udvikling med fokus på at støtte elever i at forstå og håndtere udfordringer i deres lektiearbejde. Lektievejledning er på den politiske dagsorden i skole og ungdomsuddannelser og tilbydes både internt af uddannelsesinstitutionerne samt af private og offentlige aktører. Men lektievejledning er ikke etableret som et teoretisk felt eller som en særlig vejledningskompetence. Der er således behov for at begrebsliggøre og udvikle teori om, hvad lektievejledning er, og hvordan vejledningsformen didaktisk kan håndteres. Mere konkret er ud-fordringen at udvikle et nuanceret fagsprog samt en modellering af feltet til forklaring af lektievejledningens komplekse praksis med det mål at udvikle og kvalificere lektievejledning som pædagogisk teori og pædagogisk prak-sis. Denne artikel præsenterer resultatet af et forskningsprojekt, hvis mål er at udvikle en vejledningsdidaktik, herunder metoder, modeller og materialer for lektievejledning i regi af Lektier Online. Lektier Online er en organisation ved Statsbiblioteket i Århus, der tilbyder en online lektiecafe, hvor bl.a. gymnasie-elever kan få hjælp af frivillige universitetsstuderende. Dette didaktiske de-sign er et eksempel på, hvordan digitalisering og ny teknologi er en katalysator for udvikling af nye innovative læringsmiljøer og læringstilbud, der åbner fleksible og stedsuafhængige rum for læring, giver mulighed for samspil med aktører uden for skolens formelle rammer, og som er båret af integration af digitale teknologier i læringssituationen. Artiklen beskriver forskningsproces-sen med at indkredse en vejledningsdidaktik for lektiehjælp samt udviklingen, konceptualiseringen, afprøvningen og evalueringen af en række vejlednings-modeller på grundlag af forskningsmetoden Pædagogisk designforskning og dens tradition for brugerdreven innovation. Artiklen beskriver for det første resultatet af forskningsprocessen i form af koncepter og modeller som: Lektie-vejlederens kompetenceprofil, Vejledningskompasset, Vejledningens scener og Vejledningsstrategimodellen – og evalueringen af disse modellers pædagogiske værdi. For det andet demonstrerer artiklen, hvordan forskerteamet metodisk har fortolket og udmøntet den pædagogiske designforsknings metode til ud-vikling af en vejledningsdidaktik. -- Homework counselling is a fast growing pedagogical practice where focus is on supporting students in understanding and handling challenges in their homework. Homework counselling is on the political agenda in schools and secondary schools and is offered both internally by the educational institutions as well as private and public operators. Homework counselling however is not established as a theoretical field or as a specific counselling competence. Hence there is a need to conceptualise and devel-op theories about what homework counselling is and how the form of counselling can be handled didactical. In concrete terms the challenge is to develop a nuanced terminology and a modelling of the field to explain the complex practices of homework counselling with the aim to develop and qualify homework counselling as a pedagogical theory and pedagogical practice. This article presents the result of a research project, which aim is to devel-op a counselling didactic, including methods, models and materials for homework counselling within the framework of Homework Online. Home-work Online is an organisation at the State Library in Aarhus, Denmark, which offers a place for online homework guidance where i.a. secondary school students can get help from volunteer university students. This didactical design is an example on how digitisation and new technology acts as a catalyst for developing new innovative learning environments and possibilities for learning, which opens flexible and spaces for learning irrespective of place, allowing interactions with external operators outside the formal school framework, and based on digital technology integration in the learning situation. The article describes the research process by in-creasing a counselling didactic for homework guidance plus the develop-ment, the conceptualisation, the testing and the evaluation of a number of counselling models based on the research method pedagogical design re-search and it’s tradition for user driven innovation. The article describes firstly the results of the research process in form of the concepts and mod-els: The Competence Profile of the Homework Counsellor, The Counselling Compass, The Counselling Scenes and The Counselling Strategy Model – and the evaluation of these models’ pedagogical value. Secondly the article demonstrates how the research team have interpreted and implemented the pedagogical design research method in the development of a counsel-ling didactic.

Forfatterbiografier

Jens Jørgen Hansen, Syddansk Universitet

Ph.d. og lektor, Institut for Design og Kommunikation

Kirstin Remvig, Syddansk Universitetsbibliotek

Cand.it. og informationsspecialist

Referencer

Akker, J. v. d., Gravemeijer, K., McKenney, S., & Nieveen, N. (2006). Educational Design Research. London: Routledge.

Amiel, T., & Reeves, T. C. (2008). Design-Based Research and Educational Technology: Rethinking Technology and the Research Agenda. Educational Technology & Society, 11(4), 29-40.

Anheier, H. K. (2005). Nonprofit Organizations: Theory, Management, Policy. London: Routledge.

Bannan-Ritland, B. (2003). The Role of Design in Research: The Integrative Learning Design Framework. Educational Researcher, 32(1), 21-24.

Benyon, D. (2013). Designing Interactive Systems: A comprehensive guide to HCI, UX and Interaction Design (3.rd edition ed.). Harlow: Pearson Education.

Bjørndal, C. R. P. (2011). Hva slags kompetanse trenger veilederen? Tre alternative forståelser. In T. J. Karlsen (Ed.), Veiledning under nye vilkår: skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker (pp. 140-156). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Bjørndal, K. E. W. (2014). Pædagogisk designforskning - en forskningsstrategi til at fremme bedre undervisning og læring (C. M. Christensen, Trans.). In M. Brekke & T. Tiller (Eds.), Læreren som forsker: indføring i forskningsarbejde i skolen (pp. 245-257). Aarhus: Klim.

Bødker, K., Kensing, F., & Simonsen, J. (2008). Professionel IT-forundersøgelse : grundlag for brugerdrevet innovation (2 ed.). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Carlsen, D., & Hansen, J. J. (Eds.). (2015). Digital læsedidaktik. København: Akademisk Forlag.

Carvalho, L., & Goodyear, P. (2014). The Architecture of Productive Learning Networks. New York: Routledge.

Christensen, O., Gynther, K., & Petersen, T. B. (2012). Design-Based Research – introduktion til en forskningsmetode i udvikling af nye E-læringskoncepter og didaktisk design medieret af digitale teknologier. Læring og Medier, 5(9).

Cobb, P., Confrey, J., diSessa, A., Lehrer, R., & Schauble, L. (2003). Design Experiments in Educational Research. Educational Researcher, 32(1), 9-13.

Cooper, H. M. (1989). Homework. White Plains, New York: Longman.

Dale, E. L. (1998). Pædagogik og professionalitet. Århus: Klim.

Dohn, N. B., Degnebolig, H. S., Lindhardt, P. H., & Lund, K.(2016): Lektier Online – didaktisk design af et uformelt online læringsrum? Læring & Medier, 16 (forthcoming).

Gaardsted, K., Frausing, G., Poulsen, A., Frydendahl, I., & Linton, S. (2007). Lektiecaféer: et springbræt til en bedre skolegang. Århus/København: Kommunernes Skolebiblioteksforening, Biblioteksstyrelsen, Statsbiblioteket/BiblioteksCenter for Integration.

Godskesen, M., & Kobayashi, S. (2015). Coaching doctoral students – a means to enhance progress and support self-organisation in doctoral education. Studies in Continuing Education, 1-17.

Gravemeijer, K., & Cobb, P. (2006). Design Research from a Learning Design Perspective Educational design research (pp. 17-51). London: Routledge.

Gynther, K. (2011). ELYK metoder: Brugerdreven innovation og Design-Based Research. (Working paper). Retrieved from http://elyk.dk/wp-content/uploads/2014/04/ELYK-metoder-Brugerdreven-innovation-og-Design-based-Research.pdf

Hansen, J. J. (2012a). At designe e-læring - didaktiske perspektiver på uddannelsesdesign og didaktiske design. Læring og Medier, 5(9).

Hansen, J. J. (2012b). Danskfaget som undervisningsfag. Perspektiver på design og didaktik. Fredriksberg: Dansklærerforeningens forlag.

Hansen, J. J. (2016). Internettets metaforer. In N. B. Dohn & J. J. Hansen (Eds.), Didaktik, design og digitalisering (pp. 65-88). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Hogue, R. J. (2013). Epistemological Foundations of Educational Design Research. In T. Bastiaens & G. Marks (Eds.), Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (pp. 1915-1922). Las Vegas, NV, USA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE)

Inglar, T. (1999). Lærer og vejleder: om pædagogiske retninger, vejledningsstrategier og vejledningsteknikker. Århus: Klim.

Jensen, J. F. (1998). Interaktivitet & Interaktive Medier. In J. F. Jensen (Ed.), Multimedier, hypermedier, interaktive medier (pp. 17-42). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Kvale, S. (2007). Doing Interviews. London: SAGE.

Lauvås, P., & Handal, G. (2006). Vejledning og praksisteori. Århus: Klim.

Lee, A., & Green, B. (2009). Supervision as metaphor. Studies in Higher Education, 34(6), 615-630.

McAlpine, L., & Amundsen, C. (2009). Identity and Agency: Pleasures and Collegiality among the Challenges of the Doctoral Journey. Studies in Continuing Education, 31(2), 109-125.

Michaelson, J. (2009). Online Homework Help: Evaluating the Options. Young Adult Library Services, 7(2), 25-28.

Nielsen, G. F. (2011). Vejledningsdidaktiske grundbegreber og -positioner. In P. Plant, G. F. Nielsen, & F. T. Hansen (Eds.), Vejledningsdidaktik. Valby: Schultz.

Novak, G. M., Gavrini, A., Christian, W., & Patterson, E. (1999). Just-in-Time Teaching: Blending Active Learning with Eeb Technology. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Plant, P., Fogh-Nielsen, G., & Hansen, F. T. (Eds.). (2011). Vejledningsdidaktik. Valby: Schultz.

Rasmussen, T. (2012). Gratis lektiehjælp breder sig. Gymnasieskolen. Retrieved from http://gymnasieskolen.dk/gratis-lektiehj%C3%A6lp-breder-sig

Reeves, T. C. (2006). Design research from a technology perspective. Educational design research, 1(3), 52-66.

Richards, D., & Viganò, N. (2012). Online Counseling. In Y. Zheng (Ed.), Encyclopedia of Cyber Behavior (pp. 699-713). Hershey, PA, USA: IGI Global.

Schön, D. A. (2001). Den reflekterende praktiker. Hvordan professionelle tænker, når de arbejder. Århus: Forlaget Klim.

Stålsett, U. E., Sandal, R., & Tveten, W. (1994). Veiledningsmetodikk: om skoleutvikling i praksis (2nd ed.). Oslo: Tano.

The Design-Based Research Collective. (2003). Design-Based Research: An Emerging Paradigm for Educational Inquiry. Educational Researcher, 32(1), 5-8.

Walter, V. A., & Mediavilla, C. (2005). Teens Are from Neptune, Librarians Are from Pluto: An Analysis of Online Reference Transactions. Library Trends, 54(2), 209-227.

Wang, F., & Hannafin, M. J. (2005). Design-based research and technology-enhanced learning environments. Educational Technology Research and Development, 53(4), 5-23.

Wenger, E. (1998). Communities of practice: learning, meaning, and identity. Cambridge: Cambridge University Press.

Wisker, G., Robinson, G., Trafford, V., Warnes, M., & Creighton, E. (2003). From Supervisory Dialogues to Successful PhDs: Strategies supporting and enabling the learning conversations of staff and students at postgraduate level. Teaching in Higher Education, 8(3), 383-397.

Yee, J., & Bremner, C. (2011). Methodological bricolage: What does it tell us about design? Paper presented at the Doctoral Design Education Conference, Hong Kong Polytechnic, Hong Kong. Retrieved from http://nrl.northumbria.ac.uk/8822/.

Downloads

Publiceret

18-05-2016

Citation/Eksport

Hansen, J. J., & Remvig, K. (2016). Online lektiehjælp – Udvikling af en vejledningsdidaktik med pædagogisk designforskning som metode. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 9(15). https://doi.org/10.7146/lom.v9i15.23123