Den læring, der sker, afhænger (vel?) af den undervisning, der foregår

– om asynkrone refleksionsprocesser i efter- og videreuddannelse

Forfattere

  • Monica Irene Krarup Olesen University College Nordjylland
  • Tina Jensen Professionshøjskolen UCN

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v15i26.131562

Nøgleord:

refleksion, professionshøjskole, efteruddannelse, didaktisk design, asynkrone læringsaktiviteter, online undervisning

Resumé

Artiklen præsenterer resultaterne af en undersøgelse, der er pågået i UCNs efter- og videreuddannelsesafdeling i 2021. Formålet var at afdække betydningen af de asynkrone aktiviteter på diplom- og akademiuddannelserne. Undersøgelsen fokus på de læreprocesser, som opstår uden for de formaliserede undervisningsrammer, når planlagte, asynkrone aktiviteter kalder på refleksion med, i og over praksis. 

Deltagerne i efter- og videreuddannelse er typisk voksne med arbejds- og familieliv, og som derfor har et ønske om geografisk og tidsmæssig fleksibilitet i forhold til uddannelse.  Professionshøjskolen UCN har derfor interesse i at udvikle didaktiske designs, der afspejler fleksible, personlige og praksisnære løsninger til studerende i efter- og videreuddannelse.

20 studerende har deltaget i undersøgelsen, hvor det empiriske materiale er indsamlet via interviews, surveys og observationer af studieaktiviteten på læringsplatformen. Resultaterne viser, at når voksne studerende deltager i asynkrone læringsaktiviteter, skabes der ikke bare et geografisk og tidsmæssigt læringsrum, men et forlænget og flerspektivt refleksionsrum med tid og plads til at lære i eget tempo, på egne præmisser og i egen praksis. Det asynkrone læringsrum tilbyder desuden mangfoldige muligheder for inspiration, refleksion og konsolidering af ny viden. Det kræver grundig planlægning, stram styring og særlige underviserkompetencer at få optimal udnyttelse af det asynkrone rums læringspotentiale.

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Referencer

Carlsen, D. & Hansen, J. J. (2015). Digital læsedidaktik. Akademisk Forlag

Dalsgaard, C. (2011). Personlige læringsmiljøer: Universitetsuddannelse på internettet. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, nr. 11, 2011.

Danmarks Evalueringsinstitut. (2011). E-læring og blended learning på VEU-området. Undersøgelse af e-læring og blended learning på enkeltfag på VUC, VVU på erhvervsakademier og diplomuddannelser på professionshøjskoler. Rosendahls - Schultz Grafisk a/s.

https://moreinfo.addi.dk/2.11/more_info_get.php?lokalid=29084475&attachment_type=856_a&bibliotek=870970&source_id=870970&key=200b8294b7939aff9e86

Danmarks Evalueringsinstitut. (2019a). Erfaringer med digitalisering af VEU. Afsluttende rapport om udbredelse og kvalitet af e-læring og blended learning på VEU-området. https://www.eva.dk/sites/eva/files/2019-05/Rapport%20om%20erfaringer%20med%20digitalisering%20af%20VEU_20190403.pdf

Danmarks Evalueringsinstitut. (2019b). Kvalitet i digitale læringsforløb på VEU-området. Et litteraturstudie med fokus på dansk- og engelsksproget forskning.

https://www.eva.dk/sites/eva/files/2019-11/7955%20EVA%20AS5_Kvalitet%20i%20digitale%20l%C3%A6ringsforl%C3%B8b%20p%C3%A5%20VEU-omr%C3%A5det_2019_0.pdf

Dau, S. (2015). Studerendes orientering i fleksible professionsuddannelsers læringsrum: Et narrativt casestudie af vidensudviklingens veje og afveje. Aalborg Universitetsforlag. Ph.d.-serien for Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet.

Dau, S. & Konnerup, U. (2016). Engagerende didaktiske design i blendede læringsrum – et grundlag for facilitering af læreprocesser. Tidsskriftet Læring og Medier (LOM), 9(16), 1-30.

Dysthe, O. (2003). Dialog, samspil og læring. Forlaget Klim.

Dysthe, O. & Engelsen (red.) (2005). Mapper som pædagogisk redskab. Perspektiver og erfaringer. Forlaget Klim, Århus.

Georgsen, M. (red.), Qvortrup, A. (red.), Gundersen, P. B., & Jørnø, R. L. V. (2021). Erfaringer og oplevelser med online undervisning på 9 videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2020. Nationalt videncenter for læremidler – læremidler.dk.

https://laeremiddel.dk/viden-og-vaerktoejer/rapporter/erfaringer-og-oplevelser-med-online-undervisning/

Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (1967). The Discovery of Grounded Theory. Aldine Transaction. A Division of Transaction Publishers. New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.). Reprinted 2006

Gómez-Rey, P., Barbera, E. & Fernàndez-Navarro, F. (2017). Student Voices on the Roles of Instructors in Asynchronous Learning Environments in the 21st Century. International Review of Research in Open & Distance Learning, 18(2), 234-251.

Gynther, K.(2005). Blended learning. Unge pædagoger, 2005

Haar, U. (red.). (2021) Vi ses på skærmen – en undersøgelse af studerendes perspektiver på online undervisning. Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen.

https://ipaper.ipapercms.dk/ErhvervsakademiAarhus/Forskningsrapportguides/vi-ses-paa-skaermen/?page=1

Hartman, J. (2005). Funderet teori: udvikling af teori på empirisk grund. Alinea.

Horn, L. H., Jensen, C. G., Kjærgaard, T., Lukassen, N. B., Sørensen, I. M., Valbak-Andersen, C., & Bundgaard, S. B. (2020). Hvidbog om Refleksiv Praksislæring. Professionshøjskolen UCN. https://blad.ucn.dk/hvidbog-om-rpl/

Hrastinski, S. (2008). Asynchronous & Synchronous E-Learning - A study of asynchronous and

synchronous e-learning methods discovered that each supports different purposes. EDUCAUSE

QUARTERLY, (4), 51-55.

Illeris, K. (2012). Hvad er det særlige ved voksnes læring? In: Illeris, K. (Red.), (2012). 49 tekster om læring.

Samfundslitteratur.

Knowles, M. (2012). Andragogik – en kommende praksis for voksenlæring. In: Illeris, K. (Red.), (2012). 49 tekster om læring. Samfundslitteratur.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. (3. udg.). Hans Reitzels Forlag.

Ladwig, A., Berg-Poppe, P.J, Ikiugu, M., & Ness, B.M. (2021). Andragogy in Graduate

Health Programs During the COVID-19 Pandemic. Distance Learning, 18(3), 31-44

Madsen, P. H., Gottfredsen, R., & Noer, V. R. (2020). Digital didaktik med Covid-19 som anledning: Anbefalingertil fortsat udvikling af digitale didaktikker i VIA. VIA University College

Nielsen, P. (2007). Produktion af viden – en praktisk guide til samfundsvidenskabelig metode. Nyt Teknisk Forlag.

Olesen, M. I. K. (2020). Jeg vil have rigtig undervisning! Profiler af blendede learnere i efter- og videreuddannelsen: Profiler af blendede learnere i efter- og videreuddannelsen. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 12(22),27.

Rambøll. (2020). Undersøgelse af online undervisning og eksamen forår 2020. Aarhus Universitet Rapport Oktober 2020.

https://newsroom.au.dk/fileadmin/Artikler/AU_Kommunikation-Medier/Kommunikation/Undersoegelse_af_online_undervisning_og_eksamen_foraar_2020_191020.pdf

Styrelsen for Forskning og Uddannelse. (2018a). Bekendtgørelse om akademiuddannelser. (LBK nr 985 af 28/06/2018).

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/985

Styrelsen for Forskning og Uddannelse. (2018b). Bekendtgørelse om diplomuddannelser. (LBK nr 1012 af 02/07/2018).

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1012

Sun, A. & Chen, X. (2016). Online Education and Its Effective Practice: A Research Review. Journal of Information Technology Education. 15, 157-190.

Wahlgren, B. (2018). Voksenpædagogik. Akademisk Forlag.

Downloads

Publiceret

05-07-2022

Citation/Eksport

Olesen, M. I. K., & Jensen, T. (2022). Den læring, der sker, afhænger (vel?) af den undervisning, der foregår : – om asynkrone refleksionsprocesser i efter- og videreuddannelse. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 15(26). https://doi.org/10.7146/lom.v15i26.131562