Gymnasieelevers dømmekraft

- et undervisningskontekstuelt it-anvendelsesperspektiv

  • Helle Mathiasen Ansat på KU
  • Helle Rootzén
  • Camilla Thyregood DTU COMPUTE Institut for Matematik og Computer Science
Nøgleord: Teknologier, Dømmekraft, Gymnasieelever, undervisningskontekst

Resumé

Telefoner, tablets og computere er en udfordring i den daglige undervisning for elever i de gymnasiale uddannelser (Hansen et al 1998, Mathiasen 2002, Tække & Paulsen 2013). Det har medier og forskningsrapporter informeret om i flere år (Mathiasen et al 2011, 2012, 2013, 2014, Mathiasen 2016a, 2016b). Artiklen sætter fokus på elevernes egenvurderinger af ikke-undervisningsrelateret teknologibrug i undervisningen og gennem begrebet dømmekraft som teoretisk optik diskuteres elevernes begrundelser for at vælge fx facebook til og undervisningen fra.  

Analysen af elevsvarerne fortæller om elevers dømmekraft, og diskuterer frugtbarheden af elevernes valg og fravalg i den konkrete undervisningskontekst. Når vi fx i artiklen tolker elevernes valg af ikke undervisningsrelaterede aktiviteter i undervisningen som et udtryk for dømmekraft, handler det bl.a. om elevernes aktualisering af beslutningskompetence, kritiske refleksioner, autonomi samt etiske og sociale aspekter i deres konkrete valg. 

Forfatterbiografi

Helle Mathiasen, Ansat på KU

ansat på Institut for Naturfagenes Didaktik, KU som professor

Referencer

Dohn,N.B. & Hansen, J.J.(2016).Didaktik, design og digitalisering. Kbh. Samfundslitteratur

Gundem, B.B. & Hopmann, S (ed.) (2002). Didaktik and/or Curriculum. An international dialogue. New York: Peter Lang

Hansen, G, A. Kjær, A. & Mathiasen, H. (1998). Den elektroniske skole, Del 2. Kbh: Undervisningsministeriets forlag

Luhmann, N. (1988). Erkenntnis als konstruktion. Berlin: Benteli Verlag

Luhmann, N. (2000): Sociale systemer. Kbh.: Hans Reitzels forlag

Luhmann, N. (2006): Samfundets uddannelsessystem. Kbh.: Reitzels forlag

Mathiasen, H. (2002). Personlige bærbare computere, PhD- afhandling. Kbh: DPUs forlag

Mathiasen, H., Dalsgaard, C., Bech, C.W., Degn, H-P., &. Gregersen, C. (2011). Hovedrapport 2011: Undervisningsorganisering. former og - medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelse, 1. runde. Center for undervisningsudvikling og digitale medier. Aarhus: Aarhus Universitet

Mathiasen H., Bech, C.W., Dalsgaard, C., Degn, H-P., & Gregersen, C (2012). Hovedrapport 2012: Undervisningsorganisering. former og - medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelse, 2. runde. Center for undervisningsudvikling og digitale medier. Aarhus: Aarhus Universitet

Mathiasen H., Bech, C.W., Dalsgaard, C., Degn, H-P., Gregersen, C. & Thomsen, M. B. (2013). Hovedrapport 2013: Undervisningsorganisering. former og - medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelse, 3. runde. Center for undervisningsudvikling og digitale medier. Aarhus: Aarhus Universitet

Mathiasen, Aaen, J. H., Dalsgaard, C., Degn, H-P., & Thomsen, M. B. (2014). Hovedrapport 2014: Undervisningsorganisering. former og - medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelse, 4. runde, 2012-2014. Center for undervisningsudvikling og digitale medier. Aarhus: Aarhus Universitet

Mathiasen (2016a) Vedkommende undervisning - for hvem?: Deltagererfaringer fra it-projekter - et elevperspektiv. IND’s Skriftserie, nr. 45. Københavns Universitet

Mathiasen (2016b) Undervisningskontekst og præmisser for deltagelse - Ifølge elever og lærere. IND’s Skriftserie, nr. 43. Københavns Universitet

Douglas C. Montgomery, & George C. Runger (2019). Applied Statistics and Probability for Engineers. 7th edition. Wiley.

Solberg, M. & F.T. Hansen (2015). On Academic Bildung in higher education – A Scandinavian approach, in Fossland, T., Mathiasen, H. & Solberg, M. (Eds) Academic Bildung in net-based Higher Education, Moving beyond learning. London, UK: Routlegde Research in Higher Education

Tække, J. & Paulsen, M. (2013). Sociale medier i gymnasiet, mellem forbud og ligegyldighed. Kbh: Forlaget Unge pædagoger

Tække, J. & Paulsen, M. (2015). Digital Dannelse. Kbh: Forlaget Unge pædagoger

Undervisningsministeriet (2016). Lov om de gymnasiale uddannelser LOV nr 1716 af

/12/2016 (2016). https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=186027

Publiceret
2019-10-14
Citation/Eksport
Mathiasen, H., Rootzén, H., & Thyregood, C. (2019). Gymnasieelevers dømmekraft. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 12(21). https://doi.org/10.7146/lom.v12i21.112808