At lære at reflektere

Brug af teknologi til at facilitere refleksion i en blended kontekst

  • Betina Leth Leth VIA University College
  • Bente Riis VIA University College
  • Lillian Buus VIA University College

Resumé

Denne artikel belyser hvordan kliniske vejledere inden for det sundhedsfaglige felt kan stimuleres til at reflektere over egen praksis ved at anvende simulering. Formålet har været at undersøge, hvorvidt der skabes refleksion og i særdeleshed 2. ordens refleksion, når refleksionsprocessen understøttes af teknologi. Artiklen er udsprunget af et følgeforskningsprojekt, som ser på ibrugtagningen af et simulationsprogram, som faciliterer refleksion. Gennem analyse af observationer, spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews belyses en række didaktiske overvejelser. I artiklen konkluderes det, at anvendelsen af teknologi giver mulighed for at arbejde på et individuelt niveau, i eget tempo samt gentage efter behov. Ligeledes skabes mulighed for visualisering og dermed en oplevelsesorienteret og spejlende tilgang til læring. Yderlig har analysen vist at forstyrrelser er nødvendige for at skabe 2. ordens refleksion, hvilket viser sig svært for de kliniske vejledere, men at teknologien og den efterfølgende debriefinger understøtter denne proces. Dog konkluderes det også, at simulationsprocessen igangsætter forskellige refleksionsformer, og at nogle af refleksionsformerne i sig selv kan fungere som barriere for 2. orden refleksion.  Sidst men ikke mindst kan teknologi være med til at sikre, at alle er aktive og deltagende.

Forfatterbiografier

Betina Leth Leth, VIA University College
Efter og videreuddannelsen, Adjunkt
Bente Riis, VIA University College
Efter og videreuddannelsen, Lektor
Lillian Buus, VIA University College
Efter og videreuddannelsen, Ph.D. Special konsulent

Referencer

Amabile, T. M. (1996). Creativity in Context. Hentet fra http://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=268

Andersen, L. L. (2010, december). Læringsarenaer, simulering og refleksion i komunale konsulentforløb. Oplæg for Servicestyrelsen præsenteret ved København. København.

Bagger, C., & Schultz, H. (2014). Vejledning af fagprofessionelle i klinisk praksis (1. udgave). København: Munksgaard.

Bandura, A. (2012). Self-efficacy (T. Havemann, Overs.). Foretagsomhedens pædagogik, 22(83), 16–35.

Bateson, G. (1991). Ånd og natur: en nødvendig enhed. Kbh.: Rosinante/Munksgaard.

Birkler, J. (2005). Videnskabsteori (1. udgave). Munksgaard.

Bjørndal, C. (2011). Rådgiver eller veileder? Forståelsen av direkte og indirekte hjelp. I K. Skagen (Red.), Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning (2. Udgave, Bd. 2011, s. 189–209). Bergen: Fagbokforlaget.

Brøbecher, H., & Mulbjerg, U. (2010). Klinisk vejledning og pædagogisk kompetence i professionsuddannelser (2 udgave). Kbh.: Munksgaard Danmark.

Conole, G. (2007). Describing learning activities -Tools and resources to guide practice. I H. Beetham & R. Sharpe, Rethinking Pedagogy for a Digital Age: Designing and Delivering E-learning (s. 81–91). New York : London: Routledge.

Ellstrøm, P.-E. (2012). Læring i spændingsfeltet mellem produktionens og udviklingens logik. I K. Illeris (Red.), 49 tekster om læring (s. 467–476). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2008). Blended learning in higher education: framework, principles, and guidelines (1st ed). San Francisco: Jossey-Bass.

Gynther, K. (2005). Blended learning: it og læring i et teoretisk og praktisk perspektiv (1. udg.). Kbh.: Unge Pædagoger.

Hachmann, R., & Holmboe, P. (2014). Flipped learning - mere end bare video (2. udgave, 2. oplag). København: PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag.

Hachmann, R., & Holmboe, P. (2015). Flipped learning: flip med video (1. udgave). Odense SØ: PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag.

Halkier, B. (2008). Fokusgrupper. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Handal, G. (2007). Veiledning i pedagogisk arbeid. I Tomas Krogsmark & K. Åberg (Red.), Veilederen: guru eller kritisk venn? Bergen: Fagboklaget.

Illeris, K. (2013). Transformativ læring og identitet. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Illeris, K. (2015). Læring. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Jensen, T. K., & Johnsen, T. J. (2010). Sundhedsfremme i teori og praksis: en lære-, debat- og brugsbog på grundlag af teori og praksisbeskrivelser (2. udgave). Århus: Philosophia.

Jones, F., Passos-Neto, C. E., & Braghiroli, O. F. M. (2015). Simulation in Medical Education: Brief history and methodology. Principles and Practice of Clinical Research, 1(2). Hentet fra http://ppcr.org/journal/index.php/ppcrjournal/article/view/12

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Interview: det kvalitative forskningsinterview som håndværk. København: Hans Reitzels Forlag.

Løw, O. (2017). Pædagogisk Vejledning (2. udgave). Akademisk Forlag.

Mezirow, J. (1991). Transformative Dimensions of Adult Learning (Bd. 1991). Hentet fra //www.saxo.com/dk/transformative-dimensions-of-adult-learning_jack-mezirow_hardback_9781555423391

Mezirow, J. (1998). On Critical Reflection. Adult Education Quarterly, 48(3), 185–198.

Mezirow, J. (2012). Hvordan kritisk refleksion fører til transformativ læring. I K. Illeris (Red.), 49 tekster om læring (s. 156–172). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Nyvang, T., & Dau, S. (2013). Læringsrum og vidensudvikling i professionuddannelser. Tidsskriftet Læring og Medier (LOM), 6(11). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lom/article/view/8564

Onarheim, B., & Wiltschnig, S. (2010). Opening and constraining: constraints and their role in creative processes. Proceedings of the 1st DESIRE Network Conference on Creativity and Innovation in Design, 83–89. Desire Network.

Perez, C. (2016). Innovations in simulation technology: with technological advancements and innovations, simulation technology continues to be a valuable tool in medical education. RT for Decision Makers in Respiratory Care, 29(5), 14–18.

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2018). Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing practice (Ninth edition). Philadelphia: Wolters Kluwer Health.

Professionshøjskolen Absolon. (2013). Mange flere vælger e-læringsuddannelser - blended learning er fremtidens undervisningsform. Hentet 31. oktober 2018, fra DenOffentlige.dk website: https://www.denoffentlige.dk/mange-flere-vaelger-e-laeringsuddannelser-blended-learning-er-fremtidens-undervisningsform

Præstegaard, J. (2012). Fokusgruppeinterview. I S. Glasdam (Red.), Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område (1. udgave, Bd. 1–2. oplag, s. 109–118). København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S.

Refleksiv tænkning gennem simulation - University Colleges. (2011, 2017). Hentet 9. november 2017, fra UC Viden website: https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/refleksiv-taenkning-gennem-simulation(d39a5081-5269-4ce4-b48e-f6e64e5c76c1).html

Schaarup, P. (2017). Projekt “Simulation med refleksivt potentiale” (s. 57) [Evalueringsrapport]. VIA University college: VIA University college.

Srinivasan, M., Hwang, J. C., West, D., & Yellowless, P. M. (2006). Assessment of Clinical Skills Using Simulator Technologies.pdf. Educational Assessment, Interventions, and Outcomes, 30(6), 505–515.

Uddannelses- og Forskningsministeriet. Bekendtgørelse om diplomuddannelser. , Pub. L. No. BEK nr 1008 (2016).

VIA Aftryk. (u.å.). Hentet 30. september 2018, fra https://www.via.dk/om-via/organisation/aftryk

Wacherhausen, S. (2008). Refleksion og læring: refleksionens status som læringsfaktor i projektorganiserede undervisningsformer ved pædagoguddannelsen (Bd. 2008). Århus: RUML.

Wahlgren, B., Høyrup, S., Pedersen, K., & Rattleff, P. (2013). Refleksion og læring: kompetenceudvikling i arbejdslivet. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Wahlgren, B., & Aarkrog, V. (2012). Transfer kompetence i en professionel sammenhæng. Hentet fra http://site.ebrary.com/id/10607660

Publiceret
2019-05-29
Citation/Eksport
Leth, B., Riis, B., & Buus, L. (2019). At lære at reflektere. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 12(21), 18. https://doi.org/10.7146/lom.v12i21.102869