Forandringer i idrættens styringssystemer

Øget fokus på klimaindsats og digitalisering fører til nye styringsformer

Forfattere

  • Tobias Thune Jacobsen

Resumé

Artiklen undersøger, hvordan politiske dagsordener påvirker idrætssektoren, og hvordan det medfører styrings- og ledelsesmæssige forandringer i Danmarks største idrætsorganisation, Danmarks Idrætsforbund (DIF). Artiklen argumenterer for, at forholdet mellem staten og DIF afspejler flere karakteristiske træk ved et klassisk bureaukratisk styringsparadigme, der indebærer en vis grad af autonomi for DIF, mens forholdet mellem DIF og specialforbundene udgøres af en mere kompleks hybridstyringsmodel. Analyserne peger på en række aktuelle forandringsimpulser og argumenterer for, at nogle styringsprincipper nedtones periodisk, og at ledelsesidealerne justeres. Artiklen giver indblik i nogle af de styringsparadigmer, der har relevans for, hvordan idrætten organiseres, styres og ledes i dag.

Forfatterbiografi

Tobias Thune Jacobsen

Tobias er uddannet folkeskolelærer, Cand.scient. i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab fra Københavns Universitet og Diplom i ledelse. Tobias arbejder som udviklingskonsulent for Dansk Faldskærms Union og er næstformand for Dansk Curling Forbund. Som eliteidrætsudøver har Tobias repræsenteret Danmark ved EM, VM og OL i curling.

Referencer

Agergaard, S., & la Cour, A. (2012). Governing integration through sports. https://www.jstor.org/stable/48711149

Benz, A. (2021). Transformation of a policy regime: energy and climate policy. I: Policy Change and Innovation in Multilevel Governance. Edward Elgar Publishing, Inc.

Bergsgard, N. A., & Norberg, J. R. (2010). Sports policy and politics–the Scandinavian way. Sport in society, 13(4), 567-582. doi: https://doi.org/10.1080/17430431003616191

Bergsgard, N. A., & Rommetvedt, H. (2006). Sport and politics: the case of Norway. International review for the sociology of sport, 41(1), 7-27. doi: https://doi.org/10.1177/1012690206073146

Bentzen, T. Ø. (2017). Personaleledelse: Tillidsbaseret ledelse som alternativ til fagprofessionel ledelse og præstationsledelse. I: New public Governance på dansk. Akademisk Forlag. 105-120.

Binderkrantz, A., Christiansen, P. M., & Pedersen, H. H. (2014). Organisationer i politik: danske interesseorganisationer i forvaltning, Folketing og medier. Hans Reitzel.

DGU. (2023). Mere end et årti som grønt forbund. Lokaliseret d. 20-12-2023 via https://www.danskgolfunion.dk/mere-end-et-aarti-som-groent-forbund

DIF. (2014). Danmarks Idrætsforbunds vækst- og beskæftigelsespolitisk udspil. Danmarks Idrætsforbund.

DIF. (2019). DIF som seriøst verdensmålsspiller. Danmarks idrætsforbund. August 2019.

DIF. (2020). Politisk Program 2021-2024. Danmarks Idrætsforbund. Marts 2020.

DIF. (2022). Mere idræt for pengene. Lokaliseret d. 14-03-2022 via https://www.dif.dk/om-dif/okonomi

DIF. (2022A). DIF’s arbejde med verdensmålene. Lokaliseret d. 28-06-2022 via https://www.dif.dk/om-dif/politikker-og-udspil/dif-s-verdensmalsudspil

DIF. (2022B). Mød DIF’s medarbejdere. Lokaliseret d. 28-06-2022 via https://www.dif.dk/om-dif/organisation/medarbejdere

DIF. (2022C). Danske trailcentre. Lokaliseret d. 04-08-2022 via https://www.dif.dk/om-dif/det-arbejder-vi-for/idraettens-fysiske-rammer/danske-trailcentre

DIF. (2022D). Samfundsansvar, Klima og Bæredygtighed. lokaliseret d. 13-08-2022 via https://www.dif.dk/samfundsansvar/klima-og-baeredygtighed

DIF. (2022E). Foreningerne skal ind i klimakampen. Lokaliseret d. 12-12-2023 via https://www.dif.dk/nyheder/2022/01/foreningerne-skal-ind-i-klimakampen

DIF. (2023). Dansk idræt skal være grønnere. Lokaliseret d. 13-09-2023 via https://www.dif.dk/nyheder/2023/04/dansk-idraet-skal-vaere-groennere

DIF. (2023B). Eventguide for grønne & bæredygtige evetns. Dansk Industri, Dansk Designcenter og Industriens Fond. Lokaliseret d. 13-09-2023 via https://www.dif.dk/raadgivning-og-stoette/idraetsudvikling/baeredygtighed-i-foreninger/baeredygtige-events

DIF. (2023C). Referat af årsmøde 2023. D. 29. april 2023. Lokaliseret d. 11-12-2023 via https://www.dif.dk/om-dif/organisation/repraesentantskab/arsmoeder/arsmoede-referat-2023?fbclid=IwAR1NDMMxHhjzzIjAIuk94X62LGHcrzHoDsWiLkoe-xTYLVk1_CenPxkpso4

DIF (2024). Politikker og holdninger: Strategi for øget diversitet. Lokaliseret d. 22-03-2024 via https://www.dif.dk/om-dif/politikker-og-udspil/oeget-diversitet

DIF (2024b). Affaldsindsamling 2024: Saml affald, og vind en isvogn til hele idrætsforeningen. Lokaliseret d. 22-03-2024 via https://www.dif.dk/nyheder/2024/02/saml-affald-og-vind-en-isvogn

DIF Innovation Lab. (2022). The danish arena for sports and innovation. Lokaliseret d. 14-03-2022 via https://www.difinnovationlab.dk/

DIF Innovation Lab. (2022b). Analyse af Sportstech Branchen i Danmark.

DiMaggio, P., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review, 48(2), 147– 160.

Folkeoplysningsloven. (2024). Lovbekendtgørelse nr. 1115 af 31/08/2018. Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet. Lokaliseret d. 20-12-2023 via https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1115

Gentofte Kommune. (2023). Hele Gentoftes vej mod klimaneutralitet og klimarobusthed – Klimaplan 2050. Lokaliseret d. 12-09-2023 via: https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/budget-planer-og-politikker/planer-politikker-og-indsatser/groen-baeredygtig-og-klimaansvarlig-kommune/klimaplan-2050/?fbclid=IwAR3MhYLj5VpQjjHg696Juuy-GOuwYMA6HYtwCV_pUiPYZIHkJwWvG7VBP9w#Hvad-kan-man-som-forening-gore-for-klimaet-

Ibsen, B. (1995). Tipsloven. I: Dansk Idrætsliv - Velfærd og fritid, 1940-1996. Bind 2. 1. udgave 2. opslag. Gyldendal. 35-49.

Ibsen, B. (2011). Kommunalreformens betydning for kommunernes idrætspolitik. Økonomi Og Politik, 84(2), 42-51.

Ibsen, B. & Eichberg, H. (2006). Dansk Idrætspolitik. Mellem frivillighed og statslig styring. København: Idrættens analyseinstitut.

Ibsen, B. & Ottesen, L. (2004): Sport and welfare policies in Denmark. I: Heinemann, Klaus (red.). Sport and Welfare Policies. Six European Case Studies. Series Club of Cologne, Vol. 3. Hofmann Verlag. s. 31-86.

Idan. (2013). Til udredning af idrættens økonomi og struktur – Bidrag fra Idrættens Analyseinstitut. I: Udredning af idrættens økonomi og struktur. Kulturministeriet, 2014.

Iversen, B. E. (2023). Idrætsforsker: Kommuner kan i langt højere grad udnytte data for at bryde med vanetænkning om faciliteter. Idrætsmonitor. Lokaliseret d. 31-5-2023 Via: https://idraetsmonitor.dk/debat/art9368644/Kommuner-kan-i-langt-h%C3%B8jere-grad-udnytte-data-for-at-bryde-med-vanet%C3%A6nkning-om-faciliteter?token=-1931731231

Jacobsen, T. T. (2021) Demokrati, magt og politik: Idrætsorganisationernes politiske indflydelse under COVID-19. I Forum for Idræt (Vol. 36, No. 2). doi: http://dx.doi.org/10.7146/ffi.v37i1.129289

Jacobsen, T. T. (2023). Frivilligkrise eller frivillighed under forandring? Når traditionelle foreningsrammer møder moderne frivillighed. I Forum for Idræt (Vol. 37, No. 2).

KL. (2020). Aktive Bygning – Klogere anvendelse af kvadratmeter understøttet af data om brugeraktivitet. Test af forskellige teknologier til indsamling af anvendelses- og aktivitetsdata i kommunale bygninger. Februar 2020.

Klima-, energi- og forsyningsministeriet. (2021). Klimaprogram 2021. September. Holmens Kanal 20, 1060 København.

Kristiansen, S. & Krogstrup, H. K. (2015). Feltroller og feltrelationer. I: Deltagende observation. 2. udgave, Hans Reitzels Forlag. 88-118.

Krogstrup, H. K. (2017). Samskabelse og capacity building i den offentlige sektor. 1. udgave, 1. oplag. Hans Reitzels Forlag.

Lov om klima. (2024). Lov nr. 1532 af 19/12/2027. Lov om klima. Lokaliseret d. 30-03-2024 via https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/965

Lusted, J., & O'Gorman, J. (2010). The impact of New Labour's modernisation agenda on the English grass-roots football workforce. Managing leisure, 15(1-2), 140-154. doi: https://doi.org/10.1080/13606710903448236

Lynggaard, K. (2010). Dokumentanalyse. I: Kvalitative metoder, en grundbog. (pp. 137-151). Hans Reitzel.

Mik-Meyer, N. (2005). Dokumenter i en interaktionistisk begrebsramme. I: Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv. (pp. 193-214). Hans Reitzel.

Miljøministeriet. (2022). Søg om miljøgodkendelse. Lokaliseret d. 13-08-2022 via https://mst.dk/erhverv/industri/miljoestyrelsen-virksomheder/soeg-om-miljoegodkendelse/

Munksgaard, H. (2023). Danmarks Idrætsforbund: Greenwashing-regler gælder ikke for os. Sustainreport. Lokaliseret d. 21-03-2024 via https://sustainreport.dk/greenwashing/danmarks-idraetsforbund-greenwashing-regler-gaelder-ikke-for-os/

Møller, L. & Petersen, G. (2009). Sønderborg kommune - Idrætten i et spændingsfelt mellem kultur og sundhed. I: Nye stier i den kommunale idrætspolitik. (pp. 249-267). København: Idrættens.

Naboskab. (2021). Idrættens Klimaaftryk – En forundersøgelse om foreningsidrættens klimaaftryk og muligheder for grønne tiltag. September 2021. Naboskab ApS.

Nichols, G., Taylor, P., James, M., King, L., Holmes, K., & Garrett, R. (2003). Pressures on sports volunteers arising from partnerships with the central government. Loisir et societe/Society and Leisure, 26(2), 419-430. doi: https://doi.org/10.1080/07053436.2003.10707629

Overgaard, B. (2022). Virksomhedens grønne omstilling: Toplederens guide til ESG-ledelse i lyset af den finansielle regulering. 1. udgave. Djøf Forlag.

Pestoff, V. (2014). Hybridity, Coproduction, and Third Sector Social Services in Europe. American Behavioral Scientist, 58(11), 1412–1424. doi: https://doi.org/10.1177/0002764214534670

Pilgaard, M. og Toftgård, N. A. (2022). Danskernes digitale idrætsforening. Idrættens Analyseinstitut. December 2022.

Plummer, K., Teilmann T., Ekman, C., Westergaard, M., Clausen, J. & Engel, P. (2021). De 2 millioner medlemmer er både idrættens gigantiske omstillingspotentiale og udfordring. Idrætsmonitor. Lokaliseret d. 21-03-2024 via https://klimamonitor.dk/debat/art8250450/De-2-millioner-medlemmer-er-b%C3%A5de-idr%C3%A6ttens-gigantiske-omstillingspotentiale-og-udfordring

Prior, L. (2003). Using documents in social research. SAGE Publications Ltd. 2003.

Rask, S., Petersen, F., Hansen, K. & Eske, M. (2020). Danskernes motions- og sportsvaner 2020. Baggrundsrapport. Idrættens Analyseinstitut. 1. udgave, Aarhus, oktober, 2020. ISBN: 978-87-93784-81-9

Regeringen. (2022). Danmarks Digitaliseringsstrategi – sammen om den digitale udvikling. Finansministeriet, Maj 2022.

Ridley, D. (2012). The literature review: A step-by-step guide for students.

Ritzau (2021). DIF har fundet sin grønne vinder. Lokaliseret d. 22-03-2024 via https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/13624886/dif-har-fundet-sin-gronne-vinder?publisherId=1874227&lang=da

Ritzau (2022). Dansk Automobil Sports Union er årets specialforbund 2022. Lokaliseret d. 22-03-2024 via https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/13650799/dansk-automobil-sports-union-er-arets-specialforbund-2022?publisherId=1874227&lang=da

Ritzau. (2023). Dansk idræt skal være grønnere. Lokaliseret d. 21-03-2024 via https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/13678856/dansk-idraet-skal-vaere-gronnere?publisherId=1874227&lang=da

Ritzau (2023b). Fortsat flere kvinder i DIF-idrættens bestyrelser. Lokaliseret d. 22-03-2024 via https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/13679374/fortsat-flere-kvinder-i-dif-idraettens-bestyrelser?publisherId=1874227

Rønholt, R. (2023). Foreningslivet er ”opsøgende” om bæredygtighed, men den strategiske udvikling udebliver. Lokaliseret d. 08-09-2023 via: https://idraetsmonitor.dk/nyheder/art9502492/Foreningslivet-er %C2%BBops%C3%B8gende%C2%AB-om-b%C3%A6redygtighed-men-den-strategiske-udvikling-udebliver?utm_campaign=idraetsmonitor&utm_content=05-09-2023&utm_medium=email&utm_source=newsletter_redaktionel

Sørensen, M., Jørgensen, H., Perregaard, N. og Hjære, M. (2021). Det frivillige sociale engagement i Danmark Frivilligrapport 2019-2021. December 2021. Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Thing, L. F., & Ottesen, L. (2010). The autonomy of sports: negotiating boundaries between sports governance and government policy in the Danish welfare state. International journal of sport policy and politics, 2(2), 223-235. doi: https://doi.org/10.1080/19406940.2010.488070

Torfing, J., Andersen, L. B., Greve, C., & Klausen, K. K. (2020). Public governance paradigms: Competing and co-existing. Edward Elgar Publishing.

Udlodningsloven. (2024). Lov nr. 153 af 19/12/2017. Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri. Lokaliseret d. 30-03-2024 via https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1532

Van der Roest, J. W., Vermeulen, J., & van Bottenburg, M. (2015). Creating sport consumers in Dutch sport policy. International Journal of Sport Policy and Politics, 7(1), 105- 121. doi: https://doi.org/10.1080/19406940.2014.936959

Waardenburg, M., & van Bottenburg, M. (2013). Sport policy in the Netherlands. International journal of sport policy and politics, 5(3), 465-475. doi: https://doi.org/10.1080/19406940.2013.796566

Wielandt, A. K. (2023). Specialkonsulent i bæredygtighed: DIF’s grønne certifikat ligner en generation nul, men er en god start. Idrætsmonitor. Lokaliseret d. 11-23-2023 via: https://idraetsmonitor.dk/nyheder/art9627952/DIFs-gr%C3%B8nne-certifikat-ligner-en-%C2%BBgeneration-nul%C2%AB-men-er-en-god-start

Idrættens hus

Downloads

Publiceret

2024-05-03

Citation/Eksport

Thune Jacobsen, T. (2024). Forandringer i idrættens styringssystemer: Øget fokus på klimaindsats og digitalisering fører til nye styringsformer. Forum for Idræt, 39, 57–85. Hentet fra https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/145162

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt