”Der, hvor teori blev til praksis for mig”

Et deltagerinvolverende studie af læreres integrering af inklusion og bevægelse i grundskolen

Forfattere

  • Marianne Friis Andersen
  • Thomas Skovgaard

DOI:

https://doi.org/10.7146/ffi.v38i.141450

Resumé

Lærerne i den danske folkeskole skal tage højde for eksplicitte lovkrav omhandlende inklusion og bevægelse i undervisningen. Det er afgørende, at lærere arbejder bevidst med et inkluderende sigte, når de gør brug af bevægelse i undervisningen. Artiklen belyser, hvordan en bestemt gruppe grundskolelærere arbejder med at skabe rammer for en inkluderende bevægelsespraksis. Artiklens empiriske udgangspunkt er et konkret aktionslæringsforløb forankret i Karl Weicks udredninger af forudsætninger for produktiv meningsskabelse. På baggrund af vores analytiske fund påviser vi, at aktionslæringsforløbet og Weicks meningsskabelsestilgang hjælper lærerne med at forankre og skabe mening og retning i arbejdet med inkluderende bevægelsesaktiviteter i praksis.

Forfatterbiografier

Marianne Friis Andersen

Cand.scient. Idræt og Sundhed

Videnskabelig medarbejder ved FIIBL og Center for Grundskoleforskning, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU

Thomas Skovgaard

Ph.d., professor, forskningsleder

Active Living og Center for Grundskoleforskning, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU

Referencer

Bøger:

Bohr, J. (2013). Problemløsende inklusion: Viden og værktøjer til inklusion af børn og unge med ADHD og andre kognitive forstyrrelser. Aarhus: ViaSystime.

Coghlan, D. & Brannick, T. (2009). Doing Action Research in your organization. Sage.

Dewey, J. (2005). Demokrati og uddannelse. Oversat af Joachim Wrang. Kbh.: Gyldendals bogklubber.

Duus, G.; Husted, M.; Kildedal, K.; Laursen, E. & Tofteng D. (red.). (2012) Aktionsforskning: En grundbog. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Hammer, S. & Høpner, J. (2014). Meningsskabelse, organisering og ledelse: En introduktion til Weicks univers. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Hedegaard-Sørensen, L. & Grumløse, S. P. (2016). Lærerfaglighed, inklusion og differentiering. Samfundslitteratur.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). InterView: Introduktion til et håndværk. København: Hans Reitzels Forlag.

Madsen, L. S.; Andersen, M.F.; Soulié, T.; Gabriel, H.; Madsen, S.; Christensen, A., B. & Christiansen, L., B. (2022). Få alle elever med i idræt og bevægelse i skolen. Udgivet i samarbejde af Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring, UCL, UC Syd, SDU & Videncenter on handicap.

Molbæk, M.; Quvang, C. & Sørensen, H. L. (2015). Deltagelse og forskellighed – En grundbog om inklusion og specialpædagogik i lærerpraksis. Hans Reitzels Forlag.

Petersen, K.R. (2014). Inklusion: En guide til inkluderende praksis i skolen. Hans Reitzels Forlag.

Søberg, M. S. & Gunnløgsson, K.F. (2016). Idræt for børn med særlige behov - en håndbog. 1. udg. DGI Inklusion.

Weick, K. E. (1995). Sensemaking in Organizations. London: Sage Publications Inc.

Bogkapitler:

Bradbury, H. (2019). Introduction: How to Situate and Define Action Research. I Bradbury, H. (red.). The SAGE Handbook of Action Research, 3rd edition, 1-9, SAGE Publications, London.

Nielsen, K. A. (2012). Aktionsforskningen historie - på vej til et refleksivt akademisk selskab. I Duus, G.; Husted, M.; Kildedal, K.; Laursen, E. & Tofteng D. (red.). (2012) Aktionsforskning: En grundbog, 19–35. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Nielsen, B. S. & Nielsen, K. A. (2015). Aktionsforskning. I Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.). Kvalitative metoder. En grundbog, 2. udg., 113–135. København: Hans Reitzels Forlag.

Tofteng, D. & Husted, M. (2012). Etik og Normativitet. I Duus, G.; Husted, M.; Kildedal, K.; Laursen, E. & Tofteng D. (red.). (2012) Aktionsforskning: En grundbog, 129–144. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Weick, K. E. (2000). Emergent Change as a Universal in Organizations. I Weick, K. E. (red.). Making Sense of the Organization – 2 – The impermanent organization, 229-241. Hoboken: John Wiley.

Østergaard, C. (2018). Motiverende og inkluderende bevægelsesaktiviteter i skolen. I Jensen, J-O; Taarsted; T. Jørgensen & Volshøj E. (red.). Motion og bevægelse i skolen, 150–165. København: Hans Reitzels Forlag.

Tidsskriftsartikler:

Bentholm, A. & Soulié, T. (2019). Inkluderende idrætsundervisning for børn med handicap og særlige behov. MOV:E særnummer: 8–17.

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3:2, 77-101

Dinkel, D., Schaffer, C., Snyder, K. & Lee, J.M. (2017). They Just Need to Move: Teachers’ Perception of Classroom Physical Activity Breaks. Teaching and Teacher Education 63: 186–195

Grinderslev, S. (2017). Vi skal grine sammen hver dag. Liv i Skolen 19, nr. 4: 37–45.

Holt, A.D. & Christiansen, L.B. (2017). Inklusion og eksklusion i skolens bevægelsesfællesskaber. MOV:E særnummer, 2017: 29-36

Knudsen, L. S. (2019). En opsamling af fremmende og hæmmende faktorer for inklusion i idræt. MOV:E, særnummer: 18–23.

Lewin, K. (1947). Frontiers in Group Dynamics: Concept, Method and Reality in Social Science; Social Equilibria and Social Change. Human Relations 1, nr. 1: 5–41.

Palinkas, L.A., Horwitz, S.M., Green, C.A., Wisdom, J.P., Duan, N. & Hoagwood, K. (2015). Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research. Adm Policy Ment Health , 42, 533–544. https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y

Rekaa, H., Hanish, H. & Ytterhus, B. (2019). Inclusion in Physical Education: Teacher attitudes and student experiences. A systematic review. International Journal of Disability, Development and Education, 66(1), 36-55.

Réol, L. (2018). Inkluderende motion og bevægelse. KVaN. Tidsskrift for læreruddannelse og skole. Bevægelse i skolen. 38, nr. 112: 40–48.

Weick, K.E. & Quinn, R. E. (1999). Organizational Change and Development. Annual Review of Psychology, 50: 361-386.

Wiegaard, L. (2017). Bevægelse, uro og opmærksomhed i undervisningen. Liv i Skolen 19, nr. 4: 17–27.

Rapporter:

Christiansen L., B; Toftager, M.; Kristensen, P. L.; Møller, N. C.; Larsen, M. N.; Schipperijn, J.; Høyer-Kruse, J.; Skovgaard, T.; Rask, S.; Baagø-Rasmussen, T.; Rasmussen, M.; Nielsen, J.H.; Melcher, J. N., S. & Præstholm, S. (2022) Active Healthy Kids – Danmark 2022. Udgivet af: Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL), UC SYD, UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole og Syddansk Universitet.

Kissow, A.-M. & Klasson, L. (2018). Deltakelse for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, med særlig fokus på deltakelse i fysisk aktivitet. Udgivet af Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser | Aktiv Ung.

Nielsen, J.H. (2022). Bevægelse i skoledagen 2022. Udgivet af Dansk Skoleidræt, Nyborg.

Pedersen, B. K.; Andersen, L. B.; Bugge, A.; Nielsen, G.; Overgaard, K.; Roos, E., & von Seelen, J. (2016). Fysisk aktivitet – læring, trivsel og sundhed i folkeskolen. København: Vidensråd for Forebyggelse.

Skolforskningsinstitutet (2020). En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa – med fokus på socialt samspel. Systematisk översikt 2020:02. Solna: Skolforskningsinstitutet.

VIVE (2022). Inkluderende læringsmiljøer og specialpædagogisk bistand. Udgivet af VIVE - Viden til Velfærd. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, København K.

Websites:

Børne- og Undervisningsministeriet (2014). Bevægelse. Tilgået d. 6. december 2022: https://www.uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/bevaegelse

Børne- og Undervisningsministeriet (2012). Regler om inklusion. Tilgået d. 6. december 2022: https://www.uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/inklusion/regler-om-inklusion

Børne- og Undervisningsministeriet. Salamanca Erklæringen. Tilgået d. 6. december 2022: http://static.uvm.dk/Publikationer/1997/salamanca.pdf

Danske Handicaporganisationer (2020). Ny undersøgelse: Det halter med at inkludere elever med handicap i skolen. Danske Handicaporganisationer. Tilgået d. 6. december 2022:

https://handicap.dk/nyheder/ny-undersoegelse-halter-med-inkludere-elever-med-handicap-skolen

Det Centrale Handicapråd. Handicapkonventionen. Tilgået d. 6. december 2022: https://dch.dk/handicapkonventionen

Undervisningsministeriet. Bekendtgørelse af FN-konventionen af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder. Tilgået d. 6. december 2022: https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/1992/6

Downloads

Publiceret

2023-10-26

Citation/Eksport

Friis Andersen, M., & Skovgaard, T. (2023). ”Der, hvor teori blev til praksis for mig”: Et deltagerinvolverende studie af læreres integrering af inklusion og bevægelse i grundskolen. Forum for Idræt, 38, 67–86. https://doi.org/10.7146/ffi.v38i.141450

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt