Caseanalyse i læreruddannelsen

  • Ole Gammelgaard UC Syd
Nøgleord: caseanalyse, læreruddannelse, professionsdidaktik, almen didaktik, selvstud

Resumé

Resumé

Artiklen tilbyder et teoretisk og empirisk blik på underviserens arbejde med caseanalyser inden for læreruddannelsen. Ambitionen er primært at udvikle en analytisk model på et professionsdidaktisk grundlag og sekundært at afklare, hvordan analysen empirisk kan håndteres inden for rammerne af en professionel praksis, hvor der er travlt med at undervise. Undersøgelsens væsentligste teoretiske resultater er, at den analytiske model kan forstås som en række delanalyser: en kontekst-, en handlings-, en baggrunds-, en udviklings- og en resultatanalyse. Empirisk er der tale om mindst to sammenhængende caseanalyser forskudt i tid, hvor den første kvalificerer det indgreb, der afprøves i den anden. Artiklen henvender sig primært til undervisere og forskere ved professionshøjskolerne, men er relevant for alle, der arbejder med undervisning.

Abstract

The article offers a theoretical and empirical view on case analysis performed by teacher trainers. First of all, the ambition is to develop an analytical model based on educational theory relevant for teacher training, secondly to identify how the case analysis can be applied within a professional practice focusing on teaching. The main results of the research are that the analytical model can be understood as a number of minor analyses each with their own research question: a context, an action, a background, a development and a result analysis. Empirically we speak of at least two intertwined case analyses shifted in time. The first analysis qualifies the pedagogical action that is tested in the second. The article is primarily addressed to teacher trainers and researchers within teacher education, however, it is relevant to everyone reflecting on teaching.

Referencer

Adl-Amini, Bijan & Künzli, Rudolf (1991). Didaktische Modelle und Unterrichtsplanung. Weinheim und München, Juventa Verlag. Albrechtsen, Thomas (2015) Professionelle læringsfællesskaber – teamsamarbejde og undervisningsudvikling. Frederikshavn, Dafolo. Albrechtsen, Thomas & Kvols, Anja (2016). Læreruddanneres professionelle læring. Et Litteraturreview. Danske Professionshøjskoler. Bayer, Martin, Burchardt, Mette, Bøndergaard, Jette, Laursen, Per Fibæk & Plauborg, Helle (2004). Læreres læring – aktionsforskning I folkeskolen. Forlaget CV Køben-havn & Nordsjælland, KLEO. Bengtsen, Søren S.E. & Qvortrup, Ane (2013). Didaktikkens nerve. I: Qvortrup, Ane & Wi-berg, Merete, Læringsteori og didaktik. København, Hans Reitzels Forlag. Benner, Dietrich (2001): Hauptströmungen der Erziehungswissenschaft. Weinheim und Basel, Beltz Verlag. Blanketz, Herwig: Theorien und Modelle der Didaktik, Juventa Verlag, Weinheim und München 1986. Biesta, Geert (2014): Den smukke risiko i uddannelse og pædagogik. Klim, Århus. Brekke, Mary & Tiller, Tom (red.) (2014). Læreren som forsker. Århus, Klim. Brookfield, Stephen (2013). Teaching for Critical Thinking. I: Wang, Victor C.X. Hand-book of Research on Teaching and Learning in K-20 Education. Hershey PA, IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-4666-4249-2 Dale, Erling Lars (1999): Pædagogik og professionalitet. Århus, Forlaget Klim. Dewey, John (2005). Demokrati og uddannelse. Århus, Forlaget Klim. Dewey, John (2009). Hvordan vi tænker. Århus, Forlaget Klim. Flyvbjerg, Bent (2010). Fem misforståelser om casestudiet. I: Brinkmann, Svend & Tanggaard, Lene, Kvalitative metoder. København, Hans Reitzels Forlag. Gundem, Bjørg B (2011). Europeisk didaktikk – tenkning og viten. Oslo, Universitetsforlaget. Habermas, Jürgen (1981). Theorie des kommunikativen Handels. Band 1. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag. Hedegaard, Karen Marie & Krogh-Jespersen, Kirsten (red.) (2011). Professionsdidaktik. Århus, Klim. Helmke, Andreas (2009). Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Seelze-Velber, Kallmeyer in Verbindung mit Klett, Friedrich Verlag GmbH. Jank, Werner & Meyer, Hilbert (2002). Didaktische Modelle. Berlin, Cornelsen Scriptor. Krogh, Ellen, Qvortrup, Ane & Christensen, Torben Spanget (2016). Almen didaktik og fagdidaktik. Frederiksberg, Frydenlund. Korthagen, Fred A.J. (2001). Linking Practice and Theory. Mahwah, New Jersey, London, Lawrence Arlbaum Associates, Publishers. Korthagen, Fred A.J. (2016). Pedagogy of Teacher Education. I: Loughran, M.L. Hamilton (eds.), International Handbook of Teacher Education. Singapore, Springer Science+ Business Media. DOI 10.1007/978-981-10-0366-0_8 Kron, Friederich W. (2004). Grundwissen Didaktik. München, Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag. Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2015). Interview. København, Hans Reitzels Forlag. Lauersen, Per Fibæk (2007). God og effektiv undervisning. I: Brodersen, Peter m.fl., Effektiv undervisning. København, Gyldendal. Lauersen, Per Fibæk (2011). Hvad er undervisning? Hvad er god undervisning? I: Kristensen, Hans Jørgen & Lauersen, Per Fibæk, Gyldendals pædagogikhåndbog. Kø-benhavn, Gyldendal. Madsen, Benedickte (2013). Aktionslæringens landskab. Århus, VIA University College. Meyer, Hilbert (2005). Hvad er god undervisning? København, Gyldendal. Meyer, Hilbert (2016). Udvikling af undervisning. Frederikshavn, Dafolo. Oettingen, Alexander von (2010). Almen pædagogik. København, Gyldendal. Oettingen, Alexander von (2016). Almen didaktik. København, Hans Reitzels Forlag. Pedersen, Peter Møller (2000). Om Jürgen Habermas. I: Olesen, Søren Gytz & Pedersen, Peter Møller, Pædagogik i sociologisk perspektiv.Forlaget PUK, Viborg Seminariet. Plauborg, Helle m.fl (2007). Aktionslæring. København, Hans Reitzels Forlag. Qvortrup, Lars (2017). Professionelle læringsfællesskaber. Frederikshavn, Dafolo. Ramian, Knud (2012). Casestudiet i praksis. København, Hans Reitzels Forlag. Ramian, Knud (2017). ResearchLight. http://knudramian.pbworks.com/w/page/12751748/ResearchLight (lokaliseret 29.12, 2017) Rasmussen, Jens, Kruse, Søren & Holm, Claus. (2007). Viden om uddannelse. København, Hans Reitzels Forlag. Schleiermacher, Friederich (2000). Texte zur Pädagogik. Band 2. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag. Schön, Donald (2001). Den reflekterende praktiker. Århus, Klim. Yin, Robert K (2014). Case study Research. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC, Sage.

Publiceret
2018-06-13
Citation/Eksport
Gammelgaard, O. (2018). Caseanalyse i læreruddannelsen. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 3(1), 53-72. https://doi.org/10.7146/lup.v3i1.103020
Sektion
Artikler inden for tema. Fagfællebedømt