Sproglige kategoriseringer af småbørn

  • Lars Holm

Resumé

Resumé
Formelle institutionelle kategoriseringer af småbørns sproglige udvikling analyseres i denne artikel dels som et udtryk for bestemte teoretiske positioner og faglige traditioner i måden at betragte sprog og sproglig udvikling på, og dels som normative faglige og politiske perspektiver på, hvordan børns sproglige udvikling bør forstås og forløbe. En analyse af de skiftende kategoriseringer udgør derfor et produktivt omdrejningspunkt for at belyse centrale udviklingsprocesser i rammesætningen af det sprogpædagogiske arbejde i dagtilbud. I artiklen identificeres tre forskellige tilgange til sproglig kategorisering af småbørn inden for dagtilbudsområdet. Artiklen trækker bredt på analyser af lovgivning, faglige diskurser, sproglige testmaterialer og på fremtrædende, nyere programmer og koncepter, der sigter mod at udvikle småbørns sprog.

Abstract
In this article, formal institutional categorizations of young children’s language development are analyzed in two ways. Partly as an expression of certain theoretical positions and academic traditions in the way language and language development are considered, and partly as a normative academic and political perspective on how children’s language development should be understood and proceed. Therefore an analysis of the changing categorizations of young children’s language development is a productive focal point to highlight key development processes around the framing of the language work in day care. The article identifies three different approaches to linguistic categorization of young children in day care drawing broadly on analyzes of legislation, academic discourses, linguistic test materials and prominent, newer programs and concepts that aim to develop young children’s language.

Forfatterbiografi

Lars Holm
phd og lektor, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse
Publiceret
2017-02-28
Citation/Eksport
Holm, L. (2017). Sproglige kategoriseringer af småbørn. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 1(1), 17 sider. Hentet fra https://tidsskrift.dk/FPPU/article/view/26555