Uengageret og ligeglad?

– rum og navigationer på socialpædagogiske bosteder for unge

Forfattere

  • Anne Mia Steno ph.d., lektor, Københavns Professionshøjskole

Nøgleord:

Socialpsykiatri, ungdom, navigationer, rum, agens, fænomenologi

Resumé

Resumé
Artiklen bygger på empiri fra et antropologisk feltarbejde blandt unge voksne med psykiske diagnoser, der bor på §107 socialpædagogiske botilbud. Med udgangspunkt i tre feltnoteuddrag der udspiller sig omkring beboermøder og fælles madlavningssituationer, diskuterer artiklen, hvordan det, der umiddelbart kan genkendes som ”uengagerede og ligeglade unge”, også kan forstås som unge, der på forskellige måder forsøger at skabe ståsteder i et rum, hvor de på den ene side er inviteret til demokratisk deltagelse, men på den anden side positioneres i et pædagogisk opdragende rum. I den forbindelse laver artiklen analytiske nedslag i forhold til, hvordan rum for deltagelse, på trods af gode pædagogiske intentioner, kan opleves irrelevante og udenfor rækkevidde, samt hvordan beboerne protesterer imod de pædagogiske krav om udvikling og deltagelse med undvigelser og tavshed.

Abstract
Uninvolved and indifferent?
– navigations in social pedagogical housing for young people
The article is based on empirical data from anthropological fieldwork among young adults, who live in housing facilities for people with severe mental disorders. Drawing on three field note excerpts that take place around residents’ meetings and common cooking situations, the article discusses, how actions that may easily be written off as belonging to ”uncommitted and indifferent young people”, can also be understood as agency belonging to young people who in various ways try to create positions in a space where they, on the one hand, are invited to democratic participation, but on the other hand, are positioned in a pedagogically educational space. The article is centered around two themes; respectively how space for participation, despite good pedagogical intentions, may be perceived as irrelevant and out of reach – and how the young residents may respond to the pedagogical requirements for development and participation with evasions and avoidance mechanisms.

Downloads

Publiceret

2021-10-26

Citation/Eksport

Steno, A. M. (2021). Uengageret og ligeglad? – rum og navigationer på socialpædagogiske bosteder for unge. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 5(2), 13. Hentet fra https://tidsskrift.dk/FPPU/article/view/129121