Pædagogik og fællesskaber

2021-10-27

Pædagogik er en praksis, som går ud på at danne og opdrage mennesker, men også bidrage til, at børn, unge eller sårbare voksne kan tage del i det samfund og de fællesskaber, som omgiver dem. Relationerne mellem individ og fællesskab er et tilbagevendende tema og paradoks indenfor pædagogik. Både som forskelligartede fænomener og som noget, der begribes som hinandens forudsætninger. Det vedrører eksempelvis paradokser mellem frihed og tvang, mellem deltagelse, tilpasning og frisættelse. Det er derfor næppe tilfældigt, at der på mangen en pædagogstuderendes undervisningsplan har stået ”individ og fællesskab”. Og pædagogstuderende kan næppe gå igennem studiet uden at skulle forholde sig til, hvordan og hvorvidt, de borgere, de har med at gøre, kan få mulighed for at være en del af fællesskaber.

Men hvad vil det i grunden sige, når pædagoger eller pædagogiske teoretikere betragter pædagogik som noget, der foregår i spændingsfeltet imellem individ og fællesskab. Med dette temanummer ønsker vi at udforske, forstå og problematisere relationerne mellem pædagogik og fællesskaber. Vi efterspørger artikler, som giver indsigt i de åbne spørgsmål om, hvordan vi kan komme nærmere en forståelse af fællesskaber i relation til pædagogikken som fag, som videnskab og som praksis. Artikler kan både bidrage med teoretiske refleksioner over fællesskab som begreb og som fænomen og med empiriske studier af konkrete pædagogiske praksisser og deres arbejde med og syn på fællesskaber. Temaet kan behandles historisk, aktuelt eller principielt, og med afsæt i tværdisciplinære og pædagogiske perspektiver.    

Bidrag udenfor tema  

Endelig modtager vi bidrag udenfor tema samt boganmeldelser.   

Artiklerne skal have et omfang på max. 30.000 anslag alt inklusiv, med mindre andet er aftalt med redaktionen.   

 

Synopsis  

Temanummeret udkommer i efteråret 2022. Ønsker man at bidrage, kan man maile en synopsis 2-3 sider der beskriver indholdet af en mulig artikel til fppu@via.dk senest d. 1/12 2021. Svar fra redaktionen gives hurtigst muligt herefter. Deadline for 1. artikeludkast er 1/02-2022, hvorefter udvalgte artikler sendes i peer review.   

 

En synopsis vil typisk have et omfang på 2-3 sider og indeholder beskrivelser af/overvejelser over:   

  • Foreløbig arbejdstitel 
  • Hvem er forfatteren/forfatterne 
  • Artiklens problemstilling – hvad er det for en problemstilling artiklen beskæftiger sig med? Hvorfor er det relevant? for hvem?  
  • Artiklens forskningsmæssige grundlag og præmisser (teoretisk, metodisk og normativt) 
  • Artiklens væsentlige pointer og forskningsmæssige bidrag 
  • Artiklens litteraturgrundlag 

  

Peer-review  

FPPU publicerer udelukkende peer-reviewede artikler. Peer review-processen er åben, dvs. at reviewere og forfattere er kendte for hinanden. Vi vægter åbenhed og dialog i reviewprocessen og tænker reviews som relevant faglig og konstruktiv kritik fra fagfæller, som både redaktionelt kan tages til efterretning og give anledning til respons og uddybning.   

For mere information om tidsskriftet: https://tidsskrift.dk/FPPU/index,. Her findes både ældre numre samt redegørelse for tidsskriftets politikker (se under menupunktet: om)  samt information til (potentielle) forfattere.