Unge og Pædagogik

2020-10-05

FPPU open call: Unge og pædagogik

I dette temanummer retter vi opmærksomheden på pædagogers arbejde med unge og de mange forskellige sammenhænge dette arbejde foregår i. Lige siden ungdommen opstod som en særlig periode i menneskers liv, har voksne gjort sig tanker om den, om hvordan den udfolder sig eller bør udfolde sig. Unge og ungdom er et anliggende for det pædagogiske arbejde i skoler, ungdoms- og fritidsklubber, opholdssteder, ungdomsuddannelser, psykiatrien, sportsklubber og sikrede institutioner, m.m. Men de unge har også deres egne rum og steder, hvor den voksne indblanding er mindre tydelig. På gaden, på værelset, i fitnesslokaler, på instagram og andre sociale medier eller måske på den lokale skole om aftenen og i weekenden.

Ungdommen kan betragtes som en periode imellem barndommen og voksenlivet, hvor øget selvstændighed og involvering i nye fællesskaber af forskellig slags er centrale komponenter. En periode med muligheder, men også en tid der kan være forbundet med tvivl og oplevelser af ikke at høre til. Pædagoger tager på forskellig vis del i denne periode; de involverer sig, blander sig, skaber rammer og muligheder, men også begrænsninger. Spørgsmålet er, hvordan og hvorvidt pædagoger har en rolle at spille i relation til unges liv og verden. Har de unge overhovedet brug for pædagogik og pædagoger? Til hvad? Og hvordan?

I temanummeret efterspørger vi artikler, der tager udgangspunkt i empiriske studier, der belyser unges hverdagsliv, og de mangfoldige pædagogiske sammenhænge unge færdes i.  Det kan således være studier, der fokuserer på unges kultur, trivsel, inddragelse, identitet, relationer, læring, fællesskaber, overgange m.m., sådan som det udfoldes, forhandles og reguleres i forskellige sammenhænge. Det kan eksempelvis være i fritidsinstitutioner, skoler, opholdssteder, ungdomsuddannelser, FGU, gadeplansarbejde, opsøgende arbejde, psykiatrien, fængsler, m.m. Der kan også være tale om artikler, der behandler grundlagsdiskussioner om pædagogik og unge, eller forholder sig til, hvilke undersøgelsesmetoder der kan anvendes i studier af dette genstandsfelt. Artikler kan behandle tematikken historisk, aktuelt eller principielt, og med afsæt i sociologiske, antropologiske, psykologiske, pædagogiske, filosofiske og uddannelsesvidenskabelige perspektiver.   

Endelig modtager vi bidrag udenfor tema samt boganmeldelser. Artikler skal have et omfang på max. 30.000 anslag alt inklusive, med mindre andet er aftalt med redaktionen.  

Synopsis 

Temanummeret udkommer oktober 2021. Ønsker man at bidrage, kan man senest 1.12- 2020 maile en synopsis på 2-3 sider, der beskriver indholdet af en mulig artikel. Synopsis sendes til redaktionens mail: fppu@via.dk. Svar fra redaktionen gives hurtigst muligt herefter. Deadline for 1. artikeludkast er 1.2. 2021, hvorefter udvalgte artikler sendes i peer review.  

En synopsis vil typisk have et omfang på 2-3 sider og indeholder beskrivelser af/overvejelser over:  

  • Foreløbig arbejdstitel
  • Hvem er forfatteren/forfatterne
  • Artiklens problemstilling – hvad er det for en problemstilling artiklen beskæftiger sig med? Hvorfor er det relevant? for hvem? 
  • Artiklens forskningsmæssige grundlag og præmisser (teoretisk, metodisk, empirisk og normativt)
  • Artiklens væsentlige pointer og forskningsmæssige bidrag
  • Artiklens litteraturgrundlag

 Peer-review 

FPPU publicerer udelukkende peer-reviewede artikler. Peer review-processen er åben, dvs. at reviewere og forfattere er kendte for hinanden. Vi vægter åbenhed og dialog i reviewprocessen og tænker reviews som relevant faglig og konstruktiv kritik fra kompetente kolleger, som både kan tages til efterretning og give anledning til respons og uddybning.  

For mere information om tidsskriftet: https://tidsskrift.dk/FPPU/index Her findes både ældre numre samt redegørelse for tidsskriftets politikker (se under menupunktet: om) samt information til (potentielle) forfattere.