Kan eller Skal – hvordan skabes der aktivitet om e-læringsmateriale

Nøgleord: logdata, LMS, e-læringsmateriale, facilitering, underviserrollen

Resumé

Digitale læringsplatforme muliggør deling og genbrug af undervisningsmateriale. Men kan undervisningsmaterialet stå alene på den digitale læringsplatform, og vil undervisere overhovedet bruge materiale udviklet af andre i deres undervisning?

Denne artikel undersøger hvordan undervisere kan skabe aktivitet omkring et e-læringsmateriale. Artiklen tager udgangspunkt i et e-læringsforløb i informationssøgning. Forløbet er udarbejdet af biblioteket, og det er placeret på 10 forskellige moduler med 1200 studerende og 100 undervisere.

I undersøgelsen anvendes logdata fra professionshøjskolens LMS til at opgøre de studerendes aktivitetsniveau. Forskellen i aktivitet på tværs af holdene undersøges for at finde markante aktivitetsudsving, og undervisere på hold med et højt eller lavt aktivitetsniveau er blevet udvalgt til interview. Gennem interviewene kortlægges det i hvor høj grad underviserne har faciliteret e-læringsmaterialet, hvad de har gjort, og hvorfor de har gjort det. 

Artiklen peger på at undervisernes værdiladede forventningsafstemning i form af en tydelig italesættelse har betydning for om e-læringsmaterialer på digitale læringsplatforme anvendes af de studerende. Ligeledes har det betydning at underviserne transformerer e-læringsmaterialet til konteksten og bevidst iscenesætter materialet. 

Referencer

Bryman, A. (2008). Social research methods. Oxford: Oxford University Press.

Dalziel, J. (2015). Reflections on the Art and Science of Learning Design and the Larnaca Declaration. I M. Maina, & e. al., The art & Science of Learning Design (s. 3-15). Rotterdam: SensePublisher.

Duval, E., & Verbert, K. (2012). Learning Analytics. E-learning and Education(8), s. 1-5.

Engeström, Y. (2001). Expansive Learning at Work: Toward an activity theoretical reconceptualization. Journal of Education and Work(14(1)), s. 133-156.

Gynther, C. (2010). Didaktik 2.0 - Læremiddelkultur mellem tradition og innovation. København: Akademisk forlag.

Harboe, T. (2006). Indføring i samfundsvidenskabelig metode. København : Samfundslitteratur.

Illum Hansen, T., & Bundsgaard, J. (2011). Evaluation of learning materials: A holistic framework. Journal of Learning Design(4(4)), s. 31-44.

Islam, N. (2013). Investigating e-learning system usage outcomes in the university context, Computers & Education. Computers & Education(69), s. 387-399.

Lang, J. M. (2016). Small Teaching: Everyday Lessons from the Science of Learning. Hoboken: John Wiley & Sohn.

Lauersen, P. F. (2017). Evidens: nonspecifikke kvaliteter fremmer læring. Tidskrift for læreruddannelse og skole (KvaN)(107), s. 80-90.

Laurillard, D., & McAndrew, P. (2004). Reusable educational software: a basis for generic learning activities. I A. Littlejohn, Reusing online Resources - a sustainable approach to e-learning. London: Kogan Page.

Levinsen, H., Foss, K. K., Andersen, T. D., Philipps, M. R., Jespersen, P., & Nissen, S. K. (2016). En didaktisk model for Flipped Classroom. I A. Schunk, Flip din undervisning (s. 34-53). Aarhus : Turbine Forlaget

Meyer, H. (2009). Hvad er god undervisning? Gyldendals Lærerbibliotek.

Tønnes Hansen, J., & Nielsen, K. (1999). Stilladser og Læring - Et Forsøg på afklaring. I J. Tønnes hansen, & K. Nielsen, Stilladsering. Aarhus: Klim.

Wiberg, M. e. (2011). It, læringsressourcer og nye undervisningsmiljøer. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift(6(11)), s. 6-7.

Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. Journal of child psychology and psychiatry, Oxford New York : Pergamon Press(17(2)), s. 89-100.

Publiceret
2018-01-16
Citation/Eksport
Hartz, C., Glavind, L., & Jensen, K. (2018). Kan eller Skal – hvordan skabes der aktivitet om e-læringsmateriale. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 11(18). https://doi.org/10.7146/lom.v10i18.96755