Portfolio – et lærings- og evalueringsredskab i Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik

  • Christina Højlund VIA University College
  • Jeppe Egendahl Lektor, VIA University College, Cand. pæd. pæd og master i IKT og læreprocesser (MIL)
  • Lene Mark Lektor, VIA University College, Master i læreprocesser, Underviser på Diplom i Erhvervspædagogik
Nøgleord: Voksenundervisnining, Portfolio, Diplomdidaktik

Resumé

Denne artikel vil tage udgangspunkt i portfolio som læring- og evalueringsredskab i Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik, på valgmodulet ”Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser”. Artiklen vil undersøge, hvordan portfolioen kan understøtte de studerendes læring og refleksion, samt argumentere for, hvordan portfolioen kan fungere som evalueringsredskab – både formativt og summativt.

Med udgangspunkt i konkrete erfaringer fra Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik, hvor portfolio er en del af eksamensformen, vil artiklen præsentere, analysere og diskutere hvilke anvendelsesmuligheder portfolioen har haft i undervisningen og i de studerendes læreproces. Artiklen tager også fat på blogteknologiens mulighed for at understøtte portfolioformen, samt som platform for underviserfeedback og peer-respons.

Artiklen peger afslutningsvis på, hvordan man som underviser kan arbejde didaktisk med stilladsering af de lærendes arbejde med portfolio.

Forfatterbiografi

Christina Højlund, VIA University College

Christina Højlund, Adjunkt, VIA University College, BA Idéhistorie, Cand. IT, it, kommunikation og organisation (ITKO), Diplom i Erhvervspædagogik

Jeppe Egendal, Lektor, VIA University College, Cand. pæd. pæd og master i IKT og læreprocesser (MIL)

Lene Mark, Lektor, VIA University College, Master i læreprocesser, Underviser på Diplom i Erhvervspædagogik

Referencer

Damlund, Vibeke. (2009). Læreprocesser og voksenundervisning. In: Rander, Henrik, Boysen, Lis og Goldbech, Ole: En moderne voksendidaktik (s. 37-45). Alinea.

Danmarks Evalueringsinstitut. (2015). Nye krav til pædagogiske kompetencer. Hentet d. 27/1 2017 fra https://www.eva.dk/projekter/2013/undersogelse-af-loft-af-den-grundlaeggende-paedagogiske-kompetence-til-diplomniveau/download-hovedrapporten/nye-krav-til-de-paedagogiske-kompetencer/download.

Dohn, Nina Bonderup. (2010). Wikis og blog i undervisningen - teoretiske perspektiver og praktiske erfaringer. In: Tidsskriftet Læring og Medier (LOM), nr. 4, 2010, Aarhus Universitet.

Duch, Henriette og Rasmussen, Palle. (2016). Ind i rammen: beslutningsprocessen om at omlægge erhvervsskolernes pædagogikum til en diplomuddannelse. In: Praktiske Grunde (s. 37-56). Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, Nr. 1-2, 2016, Hexis. Hentet d. 28/1 2017 fra http://praktiskegrunde.dk/praktiskegrunde(2016-1+2e)duch-rasmussen.pdf.

Dysthe, Olga og Engelsen, Knut Steinar (red.). (2005). Mapper som pædagogisk redskab - Perspektiver og Erfaringer, Forlaget Klim.

Ellmin, Roger. (2001). Portfoliomodellen. En måde at lære og tænke på, København: Gyldendal.

Gynther, Karsten (red.). (2010). Didaktik 2.0. Akademisk Forlag.

Illeris, Knud. (2006). Læring. Samfundslitteratur.

Krogh, Ellen. (2007). En ekstra chance. Portfolioevaluering i dansk, Gymnasiepædagogik 60, Syddansk Universitetsforlag. Hentet 27/1 2017 fra http://www.sdu.dk/~/media/5E50DE610AA74380AA6DF24E5C8A7E08.ashx.

Krogh, Ellen og Jensen, Mi’janne Juul. (2008). Portfolioevaluering og portfoliodidaktik, Dansklærerforeningens Forlag.

Lund, Birthe. (2008). Indledning og Læringsteoretiske begrundelser for portfolioen som pædagogisk redskab i en skandinavisk tradition. In: Lund, Birthe (red): Portfolio i et lærings- og uddannelsesperspektiv (s. 5-10 og 11-36). Aalborg Universitetsforlag.

Lund, Birthe. (2003). Elektronisk portfolio i et læringsteoretisk og uddannelsespolitisk perspektiv, In: Mathiasen, Helle (red.) 2003: IT og læringsperspektiver (s. 98-123). Alinea.

Professionshøjskolerne. (2016) Studieordning, Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik. Hentet 23/1 2017 fra http://www.via.dk/-%20/media/VOK/2ca076ac3d2d950d4817c4bcbdda69a296b21aa0d5fb d76c19a3d3ee152d7ae7.pdf.

Qvortrup, Ane. (2010). Den paradoksale undervisningskommunikation. Syddansk Universitet. Hentet 23/1 2017 fra http://www.sdu.dk/-/media/files/forskning/phd/phd_hum/afhandlinger/2011/ane+qvortrup.pdf.

Qvortrup, Ane. (2013). Portfolioen i slipstrømmen af et nyt evalueringsparadigme. In: Cepra-striben, Tidsskrift for Evaluering i Praksis, nr. 15, (s. 24-33).

Selander, Staffan og Gynther Kress. (2012). Læringsdesign - i et multimodalt perspektiv. Frydenlund.

Tanggaard, Lene. (2016). Refleksiv praksislæring. Hentet d. 30/1 2017 https://www.youtube.com/watch?v=nxMtkRmURPg&list=PLor6mwA17 BOaISwoKKFZenoJc_Az__t2V. Offentliggjort den 15. december 2016.

Ulriksen, Lars. (2016). Hvordan skal de studerende evalueres? In: Ulriksen, Lars. God undervisning på de videregående uddannelser (s.187-230). Frydenlund.

Undervisningsministeriet. (2010a). Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Hentet d. 21/1 2017 fra https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134929#K3.

Undervisningsministeriet. (2010b). Informationsbrev om den pædagogiske diplomuddannelse i erhvervspædagogik, København: Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser. Hentet d. 21/1 fra http://www.hl.dk/sites/default/files/documents/uddannelse/Orienterin gsbrev_om_PD_1_fra_UVM.pdf.

Undervisningsministeriet. (2015). Strategi for den digitale erhvervsuddannelse. Hentet d. 25/1 2017 fra http://www.emu.dk/sites/default/files/Strategi%20for%20den%20digit ale%20erhvervsuddannelse%20marts%202015.pdf.

Wang, Q.Y., & Woo, H.L. (2008). The affordances of weblogs and discussion forums for learning: A comparative analysis (s. 34-38). Educational Technology, 48(5).

Publiceret
2017-05-17
Citation/Eksport
Højlund, C., Egendahl, J., & Mark, L. (2017). Portfolio – et lærings- og evalueringsredskab i Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 10(17). https://doi.org/10.7146/lom.v10i17.25297