MOOC-inspiration i e-læring – læring, feedback og relationer

Forfattere

  • Anne Winther Jensen University College Sjælland, UCSJ

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v8i13.21263

Nøgleord:

e-læring, MOOC, didaktik, professionslæring, feedback, relationer

Resumé

Artiklen omhandler et e-læringsforløb, hvori der forsøgsvis var indlagt MOOC-elementer. Forløbet er fra pædagoguddannelsen, UCSJ. Der redegøres for didaktiske overvejelser forud for forløbet og den konkrete forløbsudmøntning. Det teoretiske perspektiv er socialkonstruktionistisk, og undervisningen forstås som kommunikationssituationer med skabelse af sociale verdener. Refleksion hos de studerende fremhæves som undervisningens overordnede mål, og dette understreges som en betydende faktor i forhold til at tænke e-læringsudbuddet mere eller mindre MOOC-præget. Med dette perspektiv og ud fra underviser- og studerendes evalueringer peges der på betydningen for forskellige typer studerende af implementeringen af MOOC-elementer i den eksisterende e-læringsundervisning. Fokus er især på feedback, og der fremhæves både fordele og ulemper ved implementeringen, samtidig med at aspekter af relationsforholdet mellem studerende og underviser inddrages. Fordelene angår det øgede element af peer to peer feedback, mens ulemperne vedrører den mangel på refleksionsbefordring, som den nedtonede underviserrolle medførte. Artiklen konkluderer i forhold til forløbet, at de i forvejen svagest præsterende studerende led mest under implementeringen af MOOC-elementer, mens implementeringseffekten for de bedre præsterende studerende syntes mere kompleks med både positive og negative elementer.

The article reports experiences regarding e-learning within a preschool teacher education at a University College in Denmark. The overall focus is on the impact of MOOCs on the existing e-learning programme and on the consequences for different types of students when parts of MOOCs are included in the programme. An e-learning course is presented including reflections upon objectives and goals within a theoretical perspective of social constructionism. Students´ ability to reflect upon all aspects of being preschool teacher is underlined as the overall aim of the programme and this aim is emphasized as an important issue when considering implementing MOOCs into the e-learning programme. The focus is on feedback and positive as well as negative consequences are pointed out and furthermore the aspect of relations between students and professor is discussed. The increased amount of peer to peer feedback is concluded as a positive consequence for well-performing students. On the other hand the lack of help from the professor in students´ processes of reflecting upon the subjects is a negative aspect for all students, but particularly for poorer-performing students.

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Forfatterbiografi

Anne Winther Jensen, University College Sjælland, UCSJ

Lektor, cand. pæd. i didaktik (dansk), ph.d.

Referencer

Bek 211: Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog BEK nr 211 af 06/03/2014. Hentet 12.3.2015 fra Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162068

Biggs, J.: SOLO Taxonomy. Hentet 10.3.2015 fra Johnbiggs.com: http://www.johnbiggs.com.au/academic/solo-taxonomy/

Bruff, D. O., Douglas H. Fisher, D. H., McEwen, K. E., Smith, B. E. (2013): Wrapping a MOOC: Student Perceptions of an Experiment in Blended Learning. Hentet 4.3.2015 fra Journal of Online Learning and Teaching, vol9, no. 2, June 2013.: file:///C:/Users/awj/Google%20Drev/LUG/Artikel/JOLT%20-%20Journal%20of%20Online%20Learning%20and%20Teaching.html

Christensen, O. & Gundersen, P. B: (2014): Om MOOCs – også for praktikere. Hentet 8.7.2015 fra UCSJ.dk: http://ucsj.dk/fileadmin/user_upload/FU/projekter/LUG/LUG_Delprojekt_A_-_Om_moocs_-_ogsaa_for_praktikere.pdf

Christensen, O., Gynther, K., & Petersen, T. B. (2012). Design-Based Research. Hentet 21.1.2015 fra Open Journal Systems Statsbiblioteket, Tidsskriftet Læring og Medier: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lom/article/view/6140/6108

Davies, B. (2003): Positioning the Subject in Body/landscape Relations. In R. Harré, & F. Moghaddam (Eds.), The self and others. Positioning Individuals and Groups in Personal, Political, and Cultural Contexts. USA, Praeger Publishers.

Magisterbladet 02 (2015): dm professionshøjskoler, nr. 01, 7. februar 2015.

Dohn, N. B., & Johnsen, L.(2009): E-læring på web 2.0. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Foucault, M. (2005): Talens forfatning. København: Hans Reitzels Forlag. Gadamer, H.-G. (2004): Sandhed og metode. Grundtræk af en filosofisk hermeneutisk. Århus: Systime Academic.

Gergen, K. (1997): Virkelighed og relationer. København: dansk Psykologisk Forlag.

Gergen, K. (2006): Det mættede selv. Identitetsdilemmaer i nutiden. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Gundersen, P. (Eds.) (2015): Institutionelle Grænser. Afsluttende rapport med kritiske forskningstemaer fra LUG-projektet, delprojekt A. Forskning og Innovation, UCSJ. Hentet fra UCSJ.dk 8.7.2015: http://ucsj.dk/fileadmin/user_upload/FU/projekter/LUG/Delprojekt_A_-_Uddanneselsesinstitutionelle_Graenser_afsluttende_rapport_med_forskningsperspektiver.pdf

Gynther, K (2005): Blended learning – IT og læring i et teoretisk og praktisk perspektiv. København: Unge pædagoger.

Hattie, J. (2009): Visible learning: A synthesis of 800+ meta-analyses on achievement. Routledge.

Hattie, J. (2013): Synlig læring – for lærere. Frederikshavn: Dafolo.

Heilesen, S. B. (2014): Når talen er om MOOC - Nedslag i diskussionen af en ny teknologi. Første delrapport fra LUG-projektet, delprojekt A - Uddannelsesinstitutionelle Grænser. Hentet 8.7.2015 fra UCSJ.dk: http://ucsj.dk/fileadmin/user_upload/FU/projekter/LUG/LUG_Delprojekt_A_-_Naar_talen_er_om_Mooc.pdf

Hermansen, M. (2009): Klasse- og læringsledelse. In E. Jensen & O. Løw (Eds.), Klasseledelse. Nye forståelser og handlemuligheder. København: Akademisk Forlag.

Husen, M. (1996): Det fælles tredje - om fællesskab og værdier i det pædagogiske arbejde. Hentet 3.1.2015 fra www.michaelhusen.dk: http://www.michaelhusen.dk/Padagogik/det-faelles-tredje

Jank, W., & Meyer, H. (2012): Didaktiske modeller. Grundbog i didaktik. København: Gyldendal.

Jensen, A. W. (2012): Sosu-elevers læring i skole-praktik-samspillet. Ph.d.-afhandling. Roskilde: Forskerskolen i livslang Læring.

Juleskjær, M., & Plauborg, H. (2013): Læring og didaktik udsat for poststrukturalistisk tænkning. In A. Qvortrup & M. Wiberg (Eds.), Læringsteori & Didaktik. København: Hans Reitzels Forlag.

Jungfalk, M., Nielsen, M. J., Brask, U. G., & Sivertsen, C. (2012): Det bliver aldrig det samme igen. Sorø: UCSJ Forlag.

Kjærgaard, H. W., Kjeldsen, L. P. B. Jelsbak, V., & Bendsen, T. (2013): MOOCs – perspektiver for UC-sektoren i Danmark. Hentet 15.1.2015 fra Open Journal Systems Statsbiblioteket, Tidsskriftet Læring og Medier: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lom/article/view/9725/12917

Laursen, L. (2014): Når hele verden undervises. In REVY, Vol. 37, no.1, 2014. Hentet 6.3.2015 fra CBS Open Journals: http://rauli.cbs.dk/index.php/revy/index

Lohmann, G. (2008): Klasseledelse og samarbejde. Analyse og handlemuligheder. København: Gyldendal.

Pearce, W. B. (2013): Kommunikation og skabelsen af sociale verdener. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Røkenes, O. H. & Hanssen, P. (2013): Bære eller briste. Kommunikation og relation i arbejdet med mennesker. København: Akademisk Forlag.

Smidt, S. (2006): Lærerrollen og relationernes betydning for elevens læreprocesser. In T. Ritchie (Eds) Relationer i skolen. Perspektiver på liv og læring. Værløse: Billesø & Baltzer.

Sørensen, B. H., Audon, L., & Levinsen, K. T. (2010): Skole 2.0. Århus: Klim. Tønnesvang, J.(2002): Selvet i pædagogikken – selvpsykologiens bidrag til en moderne dannelsespædagogik. Århus: Klim.

Tønnesvang, J.(2009): Skolen som vitaliseringsmiljø – for dannelse, identitet og fællesskab. Århus; Klim.

UCSJ, LUG projektet: Hentet 27.2.2015 fra University College Sjælland: http://ucsj.dk/forskning/projekter/lug/

UCSJ, MOOC: Videnskabsteori: Hentet 27.2.2015 fra University College Sjælland: http://ucsj.dk/videreuddannelse/mooc/

Vygotskij, L. (2004): Læreren & Læringen. I G. Lindqvuist (red.): Vygotskij om læring som udviklingsvilkår. Århus: Klim.

Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976): The role of tutoring in problem solving. In J. Child Psychology and Psychiatry, Vol. 17, 1976, 79 -100.

Downloads

Publiceret

27-02-2015

Citation/Eksport

Jensen, A. W. (2015). MOOC-inspiration i e-læring – læring, feedback og relationer. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 8(13). https://doi.org/10.7146/lom.v8i13.21263