"Jeg vil gerne have den dialog"

Om feedback i online EUD-forløb

Forfattere

  • Charlotte Juhl-Nielsen UC SYD
  • Mette Stange
  • Anne Oksen Lyhne

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v17i29.142988

Resumé

Artiklen præsenterer et kvalitativt forskningsprojekt om feedback i online undervisningsforløb på erhvervsuddannelserne. Formålet var at undersøge, hvilke didaktiske refleksioner erhvervsskolelærere gør sig i forbindelse med feedback i online undervisningsforløb, og hvordan eleverne oplever feedbacken i forhold til læring og trivsel.

Et væsentligt fund i undersøgelsen er, at feedback defineres og udføres som lærer-elev-tilbagemeldinger. Samtidig italesættes et behov for mere dialogiske feedbackformer. Derfor præsenteres der i artiklen et kontinuum mellem monolog og dialog, hvorpå fire forskellige feedbackformer placeres med fokus på henholdsvis vurdering, tilbagemelding, selvregulering og tilblivelse.

Med inspiration fra undersøgelsens fund og analyser sættes de fire feedbackformer ind i en didaktisk refleksionsmodel, der kan vejlede EUD-lærere og andre undervisere med interesse i at udvikle feedbackdidaktik, der fremmer læring og trivsel i online undervisningsformater.

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Referencer

Ajjawi, R., & Boud, D. (2017). Researching feedback dialogue: an interactional analysis approach. Assessment & Evaluation in Higher Education,, 42(2), pp. 1106-1119. doi:https://doi.org/10.1080/02602938.2018.1434128

Alexander, R. (2008). Towards dialogic teaching. Rethingking classroom talk. Cambridge: Dialogos.

Analysedanmark. (2023, april). Analyse Danmark. Retrieved from Analysedanmark: https://analysedanmark.dk/metoder/kvalitative-metoder/

Bjerre, J., Larsen, S. N., Laursen, P. F., Rømer, T. A., & Skovmand, K. (2017). Hattie på dansk. Evidenstænkningen i et kritisk og konstruktivt perspektiv. Latvia: Hans Reitzels Forlag.

Carless, D. (2016). Feedback as dialogue. In M. Peters, Encyclopedia of Educational Philosophy an Theory (pp. 803-808). Singapore: Springer Publishing Company.

Carless, D., & Winstone, N. (2020). Teacher feedback literacy and its interplay with student feedback literacy. Teaching in higher education.

Christensen, J. o. (2020, okt 29). Kvalitativ interviewundersøgelse af den digitale omlægning af undervisningen på. Retrieved from Ucviden: https://www.ucviden.dk/da/publications/onlineundervisning-under-coronakrisen-kvalitativ-interviewunders%C3%B8

Dysthe, O. (2020b). Lærerens betydning og rolle i dialogisk pædagogik - Casetudie fra en præstationsorienteret skolevirkelighed. In O. Dysthe, I. J. Ness, & P. O. Kirkegaard (red.), Dialogisk pædagogik, kreativitet og læring (pp. 143-175). Århus: Klim.

Dysthe, O., & Igland, M.-A. (2003). Mikhail Bakhtin og sociokulturel teori. In O. Dysthe m.fl., Dialog, samspil og læring (pp. 109-128). Klim.

Dysthe, O., Ness, I., & Kirkegaard (red.), P. (2020). Dialogisk pædagogik, kreaktivitet og læring. KLIM.

EVA. (2019a). Feedback på erhvervsuddannelserne - Inspiration til en styrket feedbackkultur på eud.

EVA. (2019b). Erfaringer med digitalisering af voksen- og efteruddannelser - Inspirationskatalog. Danmarks evalueringsinstitut.

EVA. (2019c). Forsøg med karakterfri 1.g. Retrieved from https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/forsoeg-karakterfri-1g

EVA. (2021). Evaluering af merkantile onlineforløb. EVA. Retrieved from https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/evaluering-merkantile-onlineforloeb

FIDU. (2023). Retrieved from https://fidu.aau.dk/

Freedman, S., & Ball, A. (2010). Idological becoming. In S. W. Freedman, & A. F. Ball, Bakhtinian Perspectives on Language, Literacy and Learning (pp. 3-33). Cambridge University Press.

Gamlen, S. M., & Munthe, E. (2014). Mapping the quality of feedback to support students’ learning in lower secondary classrooms. Cambridge journal of education, 44(1), 75- 92. doi:https://doi.org/10.1080/0305764X.2013.855171

Gibson, J. J. (1979). The theory of affordances. In J. J. Gibson, The Ecologiacal Approach to Visual Perception (pp. 127-137). New Jersey: Lawrence Erlbaum associates.

Guvå, G., & Hylander, I. (2005). Grounded theory - et teorigenererende forskningsperspektiv. HR.

Hartberg, E. W., Dobson, S., & Gran, L. (2012). Feedback i skolen. Frederikshavn: Dafolo.

Hattie, J. (2009). Visible learning. Londen: Routhledge.

Hattie, J. (2013). Synlig læring - for lærere. Frederikshavn: Dafolo.

Hattie, J., & Clarke, S. (2019). Visible learning: Feedback. Oxon: Routledge.

Hattie, J., & Timperley, H. (2007, March). The Power of feedback. Educational Research.

Illeris, K. (2016). Læring. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Karlsen, M., & Villadsen, K. (2007). Hvor skal talen komme fra? Dansk Sociologi, pp. 7-28.

Kirkegaard, O. L. (2020). Feedbackkommunikation. Dafolo.

Kirkegaard, P. O., & Lukassen, N. B. (2020). Feedbackkommunikation i et didaktisk perspektiv. Frederikshavn: Dafolo.

Klinge, L. (2016). Lærerens relationskompetence: En empirisk undersøgelse af, hvordan lærerens relationskompetence viser sig i interaktioner med elever og klasser i almenundervisningen i folkeskolen. København: Det humanistiske fakultet, Københvans universitet.

Lausch, B., Jacobsen, K. H., & Sørensen, K. H. (2014). Feedbacj i erhevrvsuddannelserne. Frederikshavn: Dafolo.

Morson , G. (2010). The Process of Ideological Becoming. In A. Ball, & S. Freedman, Bakhtinian Perspectives on Language, Literacy and Learning (pp. 317-332). Cambridge University Press.

Neergaard, M. (2021). Dialogisk undervisning. Traditioner, teorier, og metoder til praksis. Frederikshavn: Dafolo.

Panadero, E., Jönsson, A., & Alqassab, M. (2018). Providing formative peer feedback: what do we know? In The Cambridge handbook of instructional feedback (pp. 409-431). Cambridge University Press. doi:https://doi.org/10.1017/9781316832134

Qvortrup, A. (2013). Feedback som tredieordensiagttagelse. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift(15).

Qvortrup, A. (2016). Feedback i lyset af samtidens didaktiske praradigme. Feedback - inspirationshæfte, 6-13.

Salmon, G. (u.å.). Gilly Salmon. Retrieved from https://www.gillysalmon.com/

Skagen, K. (2003). Vejledningssamtaler i Bakhtinsk perspektiv. In O. Dysthe m.fl., Dialog, samspil og læring (pp. 197-217). Klim.

STUK. (2018). Håndbog om bedømmelse og feedback på erhvervsuddannelserne. UVM.

Videnscenterportalen. (2023). Retrieved from https://videnscenterportalen.dk/

Winstone, N., & Carless, D. (2020). Designing Effektive Feedback Processes in Higher Education. Oxon: Routledge.

Downloads

Publiceret

02-04-2024

Citation/Eksport

Juhl-Nielsen, C., Stange, M., & Lyhne, A. O. (2024). "Jeg vil gerne have den dialog": Om feedback i online EUD-forløb. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 17(29). https://doi.org/10.7146/lom.v17i29.142988

Nummer

Sektion

Artikler uden for tema