Problem-baseret læring under en pandemi:

Erfaringer med digitalt understøttede læringsaktiviteter i en nedlukningstid

Forfattere

  • Niels Erik Ruan Lyngdorf Aalborg Universitet
  • Lykke Brogaard Bertel
  • Thomas Andersen
  • Thomas Ryberg

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.125686

Nøgleord:

Digital læring; COVID-19; Videregående uddannelser; Kvalitativ undersøgelse; PBL;

Resumé

COVID-19 pandemien ændrede i 2020 hverdagen for uddannelsesinstitutioner verden over. Situationen har afkrævet svar, fra både de studerende og uddannelsernes side, på hvordan undervisningen kunne fortsætte på trods af restriktioner, der umuliggjorde ansigt-til-ansigt undervisning. Denne artikel analyserer, hvorledes strategier for digitalt understøttet læring er blevet oplevet og har udviklet sig fra forårets ”nødundervisning” til efterårets parallelle og hybride tilgange på et PBL-universitet i Danmark. Undersøgelsen bygger på et stort sæt kvalitative data, der indkapsler oplevelser af den digitale undervisning på tværs af samtlige fakulteter og institutter på Aalborg Universitet, i form af 22 fokusgruppeinterviews med undervisere og studerende foretaget fra september til november i efteråret 2020. Dataene er efterfølgende blevet transskriberet og kodet i NVivo og analyseret ved brug af tematisk analyse og tegner et holistisk billede af de stadigt igangværende digitale læringsaktiviteter, herunder tilgange til og betydningen af det fysiske rum og sociale relationer i hybrid problem- og projektbaseret læring. Artiklen bidrager således med viden om og perspektiver på, hvordan digital transformation kan understøtte aktiv og kollaborativ læring i deltagerstyrede læringsmiljøer, som eksempelvis PBL.

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Referencer

Bayne, S., Evans, P., Ewins, R., Knox, J., & Lamb, J. (2020). The Manifesto for Teaching Online. MIT Press.

Bertel, L. B., & Kristensen, N. S. (2018). Student Engagement and Study Intensity in Flipped PBL Curriculum and Blended Learning Activities. I 7th International Research Symposium on PBL: Innovation, PBL and Competences in Engineering Education (s. 116-125). Aalborg Universitetsforlag. International Research Symposium on PBL.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.

Danmarks Evalueringsinstitut (2021). Erhvervsskolers erfaringer med nødundervisning under covid-19-pandemien: En undersøgelse af nødundervisning i foråret og sommeren 2020. Børne- og Undervisningsministeriet.

DR. (2021). ’Vi vender ikke tilbage til det, vi havde før’: Universiteter vil beholde dele af onlineundervisningen. 19. marts 2021. Tilgængelig via: ’Vi vender ikke tilbage til det, vi havde før’: Universiteter vil beholde dele af onlineundervisningen | Indland | DR. Tilgået: 09. april 2021

Dewey, J. (1916) Democracy and education. New York: Macmillan.

Dewey, J. (1938). Experience and education. New York: Macmillan.

Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. Qualitative inquiry, 12(2), 219-245.

Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (1999). Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education. The internet and higher education, 2(2-3), 87-105.

Georgsen, M., & Qvortrup, A. (2021). Erfaringer og oplevelser med online undervisning på 9 videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2020. Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Grabinger, R., & Dunlap, J. (1995). Rich environments for active learning: A definition. Association for Learning Technology Journal, 3, 5–34

Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause review, 27, 1-12.

Hüttel, H., & Gnaur, D. (2020, October). How higher education adapted to online teaching at aalborg university after COVID-19: Experiences and perspectives. In European Conference on e-Learning (pp. 243-XV). Academic Conferences International Limited.

Illeris, K. (1974). Problemorientering og deltagerstyring: oplæg til alternativ didatik. Odense: Fyens Stiftsbogtrykkeri.

Illeris, K. (2011). Kompetence: Hvad, hvorfor, hvordan? Frederiksberg: Samfundslitteratur.

King, Alison (1993). From sage on the stage to guide on the side. College Teaching. 41 (1): 30–35.

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. Hans Reitzels Forlag.

Lyngdorf, N. E. R., Bertel, L. B., & Andersen, T. (2021). Evaluering af digitalt understøttet læring på Aalborg Universitet i 2020: Underviser- og studenterperspektiver på universitetets nedlukning som følge af covid-19 (ISBN: 978-87-93541-37-5). Aalborg Universitet.

Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. International Journal of Qualitative Methods.

Nørgård, R. T., Mor, Y., & Bengtsen, S. S. (2019). Networked learning in, for, and with the world. In A. Littlejohn, J. Jaldemark, E. Vrieling- Teunter, & F. Nijland (Eds.), Networked professional learning: Emerging and equitable discourses for professional development (pp. 71– 88). Springer. Research in Networked Learning.

Piaget, J., & Cook, M. T. (1952). The origins of intelligence in children.

Rotellar, C., & Cain, J. (2016). Research, perspectives, and recommendations on implementing the flipped classroom. American journal of pharmaceutical education, 80(2).

Ryberg, T., Bertel, L. B., Sørensen, M. T., Davidsen, J. G., & Konnerup, U. (2020). Hybridity, Transparency, Structured Freedom and Flipped Engagement – an Example of Networked Learning Pedagogy. I S. Børsen Hansen, J. J. Hansen, N. Bonderup Dohn, M. de Laat, & T. Ryberg (red.), Proceedings of the twelth international conference on networked learning (s. 276-285).

Uddannelses og Forskningsministeriet. (2008). Kvalifikationsrammen. Besøgt på https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/andre/dk-videregaaende/kvalifikationsramme_dk_videregaaende_uddannelse_20080609.pdf

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge: Harvard University Press.

Aalborg Universitet. (2016). Viden for verden – Digitaliseringsstrategi. Besøgt på: https://www.strategi.aau.dk/digitalAssets/602/602500_030418_aau_digitaliseringsstrategi_web.pdf

Aalborg Universitet. (2021). Introduktion til AAUs kvalitetssystem. Besøgt på: https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/991/991511_introduktion-til-aaus-kvalitetssysten.pdf

Downloads

Publiceret

28-06-2021

Citation/Eksport

Lyngdorf, N. E. R., Brogaard Bertel, L., Andersen, T., & Ryberg, T. (2021). Problem-baseret læring under en pandemi:: Erfaringer med digitalt understøttede læringsaktiviteter i en nedlukningstid. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 14(24), 24. https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.125686