Sproglærererfaringer fra skolenedlukningen i foråret 2020

Forfattere

  • Mette Vedsgaard Christensen VIA University College
  • Alice Bonde Nissen VIA University College
  • Morten Gustenhoff VIA University College

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.125641

Nøgleord:

Digitale teknologier, Fremmedsprogsundervisning, Corona

Resumé

I denne artikel præsenterer vi fundene fra en undersøgelse af fremmedsprogslæreres erfaringer med undervisning i grundskolen under corona-nedlukningen i foråret 2020. Data består af survey-data fra ca. 170 respondenter om brug af teknologier, rammer for undervisningen og undervisningens organisering. Seks lærere blev udvalgt til opfølgende interviews. Undersøgelsen viser som forventet, at mange lærere fandt det udfordrende at undervise i fremmedsprog under nedlukningen: Både skoledagens skemalagte struktur, identificering af teknologi, der kan understøtte elevernes sprogtilegnelse, klasseledelsen og relationsarbejdet blev udfordret, men lærerne rapporterer også om erfaringer med at svare på disse udfordringer, erfaringer, som indgår i deres sprogdidaktiske praksisser også efter nedlukningen. Vores artikel viser således, at fremmedsprogsundervisningen både blev udfordret og udviklet under nedlukningen, og vi præsenterer fund om nye mundtlighedspraksisser i sprogundervisningen, som er et tilbagevendende tema i vores data. Vi diskuterer vores fund både i lyset af aktuel forskning i fremmedsprogsdidaktik og digitale teknologier i grundskolens undervisning.

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Referencer

Andersen, L. K. (2020). Mundtlighed i fremmedsprogsundervisningen. Pædagogisk Indblik nr. 5, 2020. Aarhus Universitetsforlag.

Andersen, L. H.; Fernández S. S.; Fristrup, D.; Henriksen, B. (2015). Fagdidaktik i sprogfag. Frydenlund.

Anderson, M. & Larsen-Freeman, D. (2011). Techniques and principles in language teaching (3rd edition). Oxford University Press.

Boie, M. A. K., Dalsgaard, C. & Caviglia, F. (2020). Det digitale instinkt. Tidsskriftet Læring & Medier (LOM), nr. 23 - 2020.

Bremholm, J., Bundsgaard, J., Fougt, S. S., & Skyggebjerg, A. K. (2017). Danskfaget set gennem dets læremidler. In J. Bremholm, J. Bundsgaard, S. S. Fougt, & A. K. Skyggebjerg (Eds.), Læremidlernes danskfag. Aarhus Universitetsforlag. (pp. 7–27).

Bundsgaard, J., Georgsen, M., Graf, S. T., Hansen, T. I., & Skott, C. K. (2018). Forskning i tre demonstrationsskoleforsøg. In J. Bundsgaard, M. Georgsen, S. T. Graf, T. I. Hansen, & C. K. Skott (Eds.), Skoleudvikling med IT. Aarhus Universitetsforlag. (pp. 7-15).

Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2018). Blik på undervisning. In J. Bundsgaard, M. Georgsen, S. T. Graf, T. I. Hansen, & C. K. Skott (Eds.), Skoleudvikling med IT. Aarhus Universitetsforlag. (pp. 106–142).

Burner, T. & Kverndokken, K. (2019). "Communicative Competence in The English Classroom". I Burner, T., Carlsen, C., Kverndokken, K. (Red.) 101 ways to work wth communicative skills. Fagbokforlaget

Burns, Anne. (2019). Concepts For Teaching Speaking in the English Classroom. LEARN Journal 12 (1). (pp. 1-11).

Canale, M. & Swain, M. (1980). Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing. Applied Linguistics 1. (pp. 1-47.)

Caviglia, F., Dalsgaard, F., Boie, M. A. K & Thomsen, M. B. (2021). Undersøgelse af digitale teknologier i fremmedsprogsundervisningen – Sproglæreres anvendelse af digitale teknologier i gymnasiet. DPU - Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. https://pure.au.dk/portal/files/213331375/FREMDitSPROG_sporgeskemaundersogelse_marts2021.pdf.

Frederiksen, M. (2013). Mixed methods-forskning - fra praksis til teori. I: Gundelach, P., Nielsen, R. S. & Frederiksen, M. (Red.), Mixed methods-forskning: principper og praksis. Hans Reitzel. (pp. 9-34)

Georgsen, M., & Qvortrup, A. (2021). Erfaringer og oplevelser med onlineundervisning på 9 videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2020.

Golonka, E. M., Bowles, A. R., Frank, V. M., Richardson, D. L. & Freynik, S. (2014) Technologies for foreign language learning: a review of technology types and their effectiveness, Computer Assisted Language Learning, 27:1. (pp. 70-105). DOI: 10.1080/09588221.2012.700315

Hansen, J. J. (2010). Læremiddellandskabet—Fra læremiddel til undervisning. Akademisk Forlag.

Hansen, K. M. (2012). Spørgeskemadesign. I: Andersen, L. B., Hansen, K. M. & Clemmensen, R. (red.), Metoder i statskundskab. Hans Reitzels Forlag. (pp. 287-301).

Hansen, T. I., & Bundsgaard, J. (2016). Effektmåling af demonstrationsskoleforsøg: Afrapportering af kvantitative undersøgelser på tværs af de tre demonstrationsskoleprojekter i AUUC-konsortiet. (1 udg.).

Hansen, T. I. (2012). Semiotik og læremidler. I Graf, S. T., Hansen, J. J., & Hansen, T. I. (Eds.), Læremidler i didaktikken. Klim. (pp. 135–162).

Harmer, J. (2015). The practice of english language teaching (5th edition). Pearson.

Hedge, T. (2000). Teaching and learning in the language classroom. Oxford University Press.

Hymes, D. (1972). On communicative competence. I Pride, P. B., & Holmes, J. (Eds.), Sociolinguistics: Selected Readings. Penguin. (pp. 269–293).

Høegh, T. (2018). Mundtlighed og fagdidaktik. Akademisk Forlag.

Jacobsen, M. L. F. (2012). Kvalitativ analyse: kodning I: Andersen, L. B., Hansen, K. M. & Clemmensen, R. (red.), Metoder i statskundskab. Hans Reitzels Forlag. 173-210.

Kabel, K., Christensen, M. V., & Brok, L. S. (2019). Hvordan ­ praktiseres grammatikundervisning i dansk , engelsk og tysk? Statusrapport Gramma3 (p. 143). Nationalt Videncenter for Læsning.

Kramsch, C. (2006). From communicative competence to symbolic competence. The Modern Language Journal, 90(2). (pp. 249–252).

Krashen, S. D. (1982). Principles and practice in second language acquisition. Pergamon Press.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015) Interview. Hans Reitzel.

Lee, S.-M. (2019): A systematic review of context-aware technology use in foreign language learning, Computer Assisted Language Learning, DOI: 10.1080/09588221.2019.1688836

Lightbown, P. M. & Spada, N. (2013). How languages are learned (4th edition). Oxford University Press.

Lund, K. (2015). Fokus på sprog. I Gregersen, A. S. (Red.) Sprogfag i forandring, Samfundslitteratur. (pp. 87-128).

MacIntyre, P. D. (2007). Willingness to communicate in the second language: Understanding the decision to speak as a volitional process. The Modern Language Journal, 91 (4). (pp. 564-576).

Pedersen, M. (2001). Task Force—Et bud på kommunikativ sprogundervisning. Sprogforum, 20(7), 7–19.

Penne, S., & Hertzberg, F. (2019). Mundtlige tekster i klasserummet. Dansklærerforeningens forlag.

Pérez, N. P. C. (2016). Effects of Tasks on Spoken Interaction and Motvation in English Language Learners. Gist Education And Learning Research Journal 13. (pp. 34-55).

Piniel, K., & Csizér, K. (2013). L2 motivation, anxiety and self-efficacy: The interrelationship of individual variables in the secondary school context. Studies in Second Language Learning and Teaching, 3(4), 523. https://doi.org/10.14746/ssllt.2013.3.4.5

Scrivener, J. (2011). Learning teaching: The essential guide to English language teaching (3rd edition). Macmillan

Slot, M. F., Hansen, R., & Bremholm, J. (n.d.). Elevopgaver og elevproduktion i det 21. århundrede. En kvantitativ og kvalitativ analyse af elevproduktion i matematik, dansk og naturfag. Laeremiddel.dk

Tannert, A. M., & Berthelsen, U. D. (2020). Digitale læremidler i danskfaget. Pædagogisk Indblik nr. 4, 2020. Aarhus Universitetsforlag.

Willis, J. (1996). A framework for task-based learning. Longman.

Zhang, R. & Zou, D. (2020) Types, purposes, and effectiveness of state-of-the-art technologies for

second and foreign language learning, Computer Assisted Language Learning. DOI: 10.1080/09588221.2020.1744666

Downloads

Publiceret

05-07-2021

Citation/Eksport

Christensen, M. V., Nissen, A. B., & Gustenhoff, M. (2021). Sproglærererfaringer fra skolenedlukningen i foråret 2020. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 14(24), 16. https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.125641