Du skal Gå til logon eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Retningslinjer for forfattere

Forfattere, der ønsker at få bragt en artikel i Landbohistorisk Tidsskrift, skal til redaktionen indsende materiale jævnfør nedenstående retningslinjer: Manuskriptet skal være fuldstændigt gennemarbejdet fra forfatterens side og afleveres i en elektronisk form, der kan åbnes og læses i Microsoft Word. Manuskripter til artikler skal normalt disponeres inden for 20-25 sider inklusive illustrationer, noter, litteraturhenvisninger med videre. De enkelte artiklers omfang kan imidlertid aftales nærmere med redaktionen. Redaktionen kan foretage mindre ændringer i manuskripterne, mens større ændringer eller ændringsforslag altid vil blive forelagt forfatteren. Der kan normalt ikke foretages ændringer eller tilføjelser efter, at manuskriptet er afleveret. Artiklen vil blive sendt til anonym ekstern faglig bedømmelse. Redaktionen vil bestræbe sig på, at finde en bedømmer med nogenlunde samme faglighed som forfatteren. Den eksterne bedømmelse bidrager til at sikre tidsskriftets videnskabelige kvalitet og til at sikre forfatteren en uvildig vurdering. Forfatteren får tilsendt et eksemplar af første korrektur fra trykkeriet, som gennemlæses, hvorefter eventuelle rettelser tilsendes redaktionen. Læsning af anden og tredje korrektur varetages alene af redaktionen. En side i Landbohistorisk Tidsskrift består af 40 linjer á ca. 75 anslag. En gennemsnitsside indeholder således ca. 3.000 anslag. Der ydes ikke forfatterhonorar, men hver bidragyder modtager fem frieksemplarer af det nummer af tidsskriftet, hvor i artiklen er publiceret.

Artiklens indhold skal bygges op over denne disposition: 1. Forfatternavn 2. Artiklens overskrift – eventuel undertitel skal tydeligt fremgå 3. Introduktion (ti linjer) 4. Brødtekst 5. Noter (slutnoter) 6. Litteraturliste 7. Forfatterpræsentation 8. Engelsk resumé (1-2 sider) 9. Illustrationer og illustrationstekster Introduktion Hver artikel skal indledes af en kort introduktion til artiklen og dens emne på allerhøjst 10 linjer, hvilket svarer til cirka 750 tegn inklusiv mellemrum.

Brødtekst:

Artiklerne skal skrives på et letforståeligt dansk og skal kunne læses selvstændigt. Sproget skal være så præcist, at læseren ikke er i tvivl om indholdet af forfatterens oplysninger. Eksempelvis bør ordet man kun anvendes, når læseren ikke er i tvivl om, hvem der dermed menes. Fremmedord og særlige begreber benyttes kun i nødvendigt omfang, ligesom nødvendige specialudtryk forklares første gang, de optræder. Bringes der citater fra fremmedsprog, bør disse oversættes til dansk og kan eventuelt suppleres med den originale tekst i en note. Forkortelser bør kun bruges om institutioner efter, at deres fulde navn er skrevet helt ud første gang, det er anvendt. Parenteser bør kun anvendes ved henvisninger til figurer, tabeller eller lignende. Teksten skrives uden orddeling og der må ikke optræde understregninger eller ord med halvfed. Ord, der ønskes fremhævet, sættes i kursiv. Citationstegn anvendes kun til afgrænsninger af citater med tekst i normalskrift. Længere citater placeres indrykket i selvstændige afsnit.

Noter:

Noter nummereres fortløbende med tal, der sættes hævet over linjen efter eventuelle tegn så som punktum, komma og citationstegn. De skrives som slutnoter og ikke fodnoter. Ved henvisninger i noter til et citeret værk anvendes en kortere form end litteraturlistens henvisninger, og den skal oplyse forfatternavn eller titel, årstal og sidetal, som i følgende eksempler:

􀀀 Stig Iuul, 1940 s. 121.

􀀀Det kgl. rettertings domme og rigens forfølgninger fra Christian III’s tid, 1969 s. 121.

􀀀 Henrik Pedersen, 1915 s. 21.

Litteraturliste:

Citeret litteratur anføres med fulde bibliografiske data i en litteraturliste. Rent typografisk anføres henvisningerne som følgende eksempler, idet der skelnes mellem enkeltværker, samleværker, kildeudgaver og tidsskriftartikler – dog kan udgivelsesforlag anvendes i stedet for udgivelsessted:

Enkeltværker: 􀀀 Iuul, Stig: Fællig og Hovedlod. København 1940.

Samleværker: 􀀀 Gissel, Svend (red.): Landbohistoriske studier tilegnede Fridlev Skrubbeltrang på halvfjerdsårs dagen den 5.august 1970. København 1970.

Kildeudgaver: 􀀀 Det kgl. rettertings domme og rigens forfølgninger fra Christian III’s tid, udgivet ved Troels Dahlerup, bind 2. København 1969.

Tidsskriftsartikler: 􀀀 Pedersen, Henrik: ”Nogle Træk til Belysning af Hovedgaardsbedriften i sidste Halvdel af det 17de Aarhundrede”. Historisk Tidsskrift, 8. række, bind 6, 1915, s. 1-82.

Forfatterpræsentation:

Hver artikel ledsages af en forfatterpræsentation på 5-10 linjer, som indeholder oplysninger om fødselsår, uddannelse, stilling samt forskningsområder og vigtigste publikationer med relevans for artiklens emne. Adresse kan anføres, hvis det ønskes.

Resume / Summary:

Artiklen ledsages af et engelsk resumé på en-to sider, som redaktionen vil få sproggransket.

Illustrationer og illustrationstekster:

Artikler bør i videst muligt omfang illustreres. Illustrationer og illustrationstekster bør uddybe og supplere teksten, og de skal afleveres sammen med manuskriptet. Illustrationsteksterne skal slutte med kildehenvisninger – fotograf, institution med videre. Eksempelvis: ”Foto: Hans Hansen 1980, Gammelby Lokalhistoriske Arkiv”. Kort, hvortil Kort og Matrikelstyrelsen har ophavsret, forsynes med efterfølgende tekst: ”Copyright Kort & Matrikelstyrelsen, Rentemestervej 8, 2400 København NV.” Illustrationsmaterialet skal afleveres i form af stregtegninger, papirbilleder, dias eller i elektronisk form. Anvendes elektronisk format, skal opløsningen være 300 dpi. Alt originalmateriale vil blive sendt tilbage til forfatteren efter brug. Forfatteren nummererer artiklens illustrationer, Fig. 1, 2, 3 … i den rækkefølge, de indgår i artiklen. Desuden markeres i det indsendte manuskript, hvor forfatteren ønsker illustrationen indsat.

Manuskriptet bedes fremsendt til redaktionsadressen:

Overinspektør, dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot E-mail: cpr@museum-sonderjylland.dk – tlf. 73 12 14 01 

 

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.