Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Retningslinjer for forfattere

Forfattere, der ønsker at få bragt en artikel i Landbohistorisk Tidsskrift, er meget velkomne til at kontakte redaktionens formand derom, enten i form af indledende forespørgsler eller med halv- eller helfærdige manuskriptforslag. Også forslag til mindre kildeudgivelser (egnet til artikelformat) modtages gerne, dog kun ledsaget af en indledende kildebeskrivelse og eventuelle kommentarer. Manuskriptforslag bedes indsendt i elektronisk form til Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen (email: jggj@hum.ku.dk).

Landbohistorisk Tidsskrift er rettet på læsere, der arbejder med eller på anden vis interesserer sig for dansk landbohistorie i bred forstand. Emnet for artiklen kan være af alle tænkelige faglige retninger, så længe det af redaktionen skønnes at have tilknytning og relevans for dansk landbohistorie. Tidsmæssigt kan dette være fra nutiden og så langt tilbage som skriftlige og arkæologiske kilder kan berette noget om livet på landet i Danmark. Til "Danmark" regnes i denne forbindelse også historisk danske områder, som Sydslesvig, Skånelandene, Grønland og de danske tropekolonier; også studier af landbohistoriske forhold i vikingetidens kolonier i f.eks. Danelagen vil kunne indgå. 

Artiklerne skal skrives på et letforståeligt dansk og skal kunne læses selvstændigt. Sproget skal være så præcist, at læseren ikke er i tvivl om indholdet af forfatterens oplysninger. Da der er tale om et bredt faghistorisk tidsskrift skal fremmedord og særlige begreber, der ikke er alment kendt i landbohistorisk sammenhæng, kun anvendes i begrænset omfang og da altid forklares første gang de optræder. Det samme gælder ikke-alment kendte forkortelser. Bringes der citater fra fremmedsprog (eller gammeldansk), bør disse oversættes til (nu)dansk og kan eventuelt suppleres med den originale tekst i en note. Parenteser bør kun anvendes ved henvisninger til figurer, tabeller eller lignende. Litteratur- og kildehenvisninger kan efter egen præference ske i slutnoter eller indsatte parenteser; der bør som hovedregel ikke indgå egentlig brødtekst i fodnoterne. Der er som sådan ingen øvre eller nedre grænser for artiklens længde, men et sidetal på 10-25 sider er generelt at anbefale. Illustrationer er ligeledes velkomne, men er ikke noget krav. Forfatteren skal selv have sikret sig tilladelse til at benytte illustrationer fra tredjepart. For yderligere vejledning henvises i øvrigt til artikelopsætningen i de senest udgivne årgange.

Redaktionen vil indledningsvis vurdere det indsendte artikelforslags egnethed til udgivelse i tidsskriftet. Hvis det skønnes egnet, meddeles dette til forfatteren og artiklen vil i anonymiseret form blive videresendt til ekstern fagfællebedømmelse (peer review). Forfatteren vil efterfølgende modtage redaktionens og fagfællebedømmerens kommentarer og eventuelle rettelsesforslag samlet.

Henvendelse om optagelse af artikler kan ske året rundt, men normalt afsluttes optagelse af artikelforslag til den enkelte årgang omkring 1. september samme år. Eftersom hver anden årgang i øjeblikket udgives som temanumre, kan man ikke altid påregne at få sin artikel med i næstkommende årgang. Aktuelt planlægges åbne årgange for 2020 og 2022, mens et temanummer er planlagt for 2021.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.