https://tidsskrift.dk/landbohist/issue/feed Landbohistorisk Tidsskrift 2019-04-15T11:00:13+02:00 Carsten Porskrog Rasmussen cpr@museum-sonderjylland.dk Open Journal Systems https://tidsskrift.dk/landbohist/article/view/113328 Forord 2019-04-13T17:10:24+02:00 Carsten Porskrog Rasmussen cpr@msj.dk Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen jggj@hum.ku.dk Gudrun Gormsen gudrun.gormsen@hotmail.com <p>Præsentation af årgang 2017-18</p> 2019-04-13T17:09:25+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/landbohist/article/view/113322 Den dansk/svenske gårdhund 2019-04-13T17:10:25+02:00 Sascha Helsengren Hansen ssha@guldborgsund.dk <p>I efteråret 2018 opnåede den dansk/svenske gårdhund status af internationalt<br>anerkendt racehund. Dette skete efter godt 30 års intensivt avlsarbejde med at<br>frembringe en homogen race på baggrund af den lille hvide gårdhund med pletter,<br>der har gjort sit til at holde antallet af rotter nede på de danske gårde gennem<br>århundreder – muligvis lige siden vikingetiden. Denne artikel gør rede for<br>gårdhundens gøen og laden i det danske landbosamfund op gennem tiden, og<br>for hvordan det gik til, at den lille danske køter fra landet til sidst blev en smuk<br>og internationalt anerkendt racehund.</p> 2019-04-13T08:57:31+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/landbohist/article/view/113323 “Om bie-avlens nytte i mangfoldige henseender” 2019-04-13T17:10:26+02:00 Peter Bavnshøj pb@dgmuseum.dk <p>Biavl har været et overset og forsømt område i den landbohistoriske forskning,<br>skønt biavl tidligere var vigtig for landbefolkningen og honningen det vigtigste<br>sødemiddel, frem til sukkeret blev almindeligt og tilgængeligt i 1800-tallet. I<br>artiklen beskrives biavlens redskaber og metoder i perioden 1550 til 1800, og<br>der ses nærmere på forskellige kilder bl.a. kogebøger, love, regnskaber og jordebøger,<br>som er med til at dokumentere biavlens historie. I denne periode var<br>biavlen mest knyttet til gårdbruget, hvor det senere hen især blev husmændene,<br>præsterne, lærerne og håndværkerne, der kom til at beskæftige sig med biavl.</p> 2019-04-13T09:04:54+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/landbohist/article/view/113324 Herregårdsnavneændringer 2019-04-13T17:10:27+02:00 Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen jggj@hum.ku.dk <p>Mange danske stednavne går langt tilbage i tiden. Måden, hvorpå vi staver og<br>udtaler navnet, har typisk ændret sig, men selve grundformen og betydningen er<br>som regel uændret, siden det i sin tid blev dannet for ofte adskillige århundreder<br>siden. Én gruppe af bebyggelser har dog været genstand for flere deciderede<br>navneændringer end alle andre, nemlig herregårdene. Denne artikel vil præsentere<br>hvilke typer navne Danmarks gamle herregårde generelt har haft, og ikke<br>mindst hvilke typer af navneændringer en stor del af dem har taget op gennem<br>tiden, udskille de forskellige tidsperioder for disse, og sågar prøve at komme<br>med et bud på, hvad årsagen til navneændringerne har været.</p> 2019-04-13T09:24:39+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/landbohist/article/view/113325 Personalhistorie og sagnfortælling 2019-04-13T17:10:28+02:00 Martin Sejer Danielsen sejer@hum.ku.dk <p>I 1894 mødte folkemindesamler Evald Tang Kristensen den fattige kone Cæcilie<br>Magdalene Hansen på øen Als i Sønderjylland. Cæcilie kunne blandt andet<br>fortælle sagn, og i artiklen analyseres tre sagn i samspil med en præsentation af<br>Cæcilies livshistorie, som den fremgår af personalhistoriske kilder og arkiverne<br>ved Dansk Folkemindesamling. I artiklen diskuteres også Cæcilies tendens til at<br>inddrage sine egne familiemedlemmer i sagnene. I et bredere perspektiv sættes<br>Cæcilies livshistorie og sagnanalyserne i relation til de historiske forhold, hun<br>levede under. Sagnene kan læses som et forsøg på at forstå og få kontrol med de<br>ellers uforudsigelige ændringer i samfund og vejrlig, der hurtigt skubbede landbosamfundets<br>laveste klasse over på den forkerte side af sultegrænsen.</p> 2019-04-13T09:26:04+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/landbohist/article/view/113326 “Når man bor herude, så …” 2019-04-13T17:10:29+02:00 Gudrun Gormsen gudrun.gormsen@hotmail.com <p>I mange yderkommuner er servicefunktioner og arbejdspladser forsvundet i<br>de seneste årtier, og funktionstømningen har haft store konsekvenser for småbyerne<br>på landet. På baggrund af syv museers undersøgelse af 14 landsbyer<br>i henholdsvis Thy, Vestjylland, Vesthimmerland, Sønderjylland, Djursland og<br>Lolland beskriver artiklen de forandringer, der er sket. Den diskuterer det ydre<br>pres, der er på landsbyerne i dag, i form af ændret erhvervsudvikling, ændringer<br>i bosætningsmønstre og tab af institutioner, men behandler også de initiativer,<br>som beboerne i landsbyerne iværksætter for at imødegå en negativ udvikling og<br>for at gøre byerne til attraktive bosætningsbyer.</p> 2019-04-13T09:26:47+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/landbohist/article/view/113355 Mandtal [1517] for Ramsø og Ringsted herreder 2019-04-15T11:00:13+02:00 Bent Jørgensen berge@hum.ku.dk <p>Med nærværende indlæg genoptager Landbohistorisk Tidsskrift en af sine oprindelige kerneopgaver, nemlig udgivelse af kilder til oplysning om landbosamfundets historie i Danmark. Kilden her er det såkaldte Mandtal [1517], der befinder sig på Rigsarkivet. Som titlen antyder, er der tale om en mandtalsliste, der formentlig kan dateres til 1517. Den dækker to midtsjællandske herreder, Ramsø og Ringsted, hvor det landsby for landsby oplyses hvor mange fæstebønder og gårdsæder der findes, samt hvilke godsejere de hører under. Listen har gennem tiden været kendt og anvendt af flere forskere, bl.a. Thelma Jexlev, Erik Ulsig og Bent Jørgensen, men altså endnu aldrig været udgivet – før nu. Foruden en afskrift af selve kildeteksten har udgiveren, Bent Jørgensen, forsynet denne med en præsenterende indledning samt to registre over steder og personer omtalt i teksten.</p> <p>&nbsp;</p> 2018-04-13T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##