Om tidsskriftet

 

Tidsskriftets fokus og genstandsfelt

Studier i Læreruddannelse og Profession er et elektronisk, non profit, open access og peer review tidsskrift, der understøtter og formidler forskning i og udvikling af læreruddannelse, skole og lærerprofession.

Tidsskriftet omfatter dermed studier både af skole, lærerprofession- og uddannelse. Tidsskriftet publicerer artikler, der indbefatter forskellige videnskabelige tilgange til empirisk forskning, samt teoretiske og begrebsmæssige  analyser inden for tidsskriftets genstandsfelt.

Tidsskriftet er etableret af Læreruddannelsens Ledernetværk (LLN) på initiativ af læreruddannelserne i fællesskab og er pointgivende i forhold til den bibliometriske forskningsindikator.

Studier i Læreruddannelse- og profession publicerer artikler, der retter sig mod ansatte på professionshøjskoler, universiteter og lærere og ledere i grundskolen. Studier i Læreruddannelse- og profession vil således fremme levende og kritiske undersøgelser og dialoger om læreruddannelse- og profession.

Peer review-proces

Studier i Læreruddannelse og Profession følger gængs redaktionel politik og fremgangsmåde for peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter, idet der tilstræbes et højt niveau af integritet og troværdighed i det faglige indhold.

Ved en videnskabelig artikel forstås artikler, der præsenterer en selvstændig og ny forskningsbaseret viden – dvs. ny erkendelse om praksis eller ny metodisk, teoretisk eller empirisk erkendelse. Den videnskabelige artikel indeholder en klar problemstilling, metodiske overvejelser og en stringent, klar og sammenhængende argumentation, samt udviser et tilstrækkeligt kendskab til forskningens status på artiklens område.

Redaktionen inviterer forfattere til at indsende originale manuskripter til tidsskriftet, der alle undergår anonym fagfællebedømmelse (double blind peer review) for at sikre den højest mulige videnskabelige kvalitet.

Studier i læreruddannelse og -profession udkommer to gange årligt (maj og november)

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.

DOI ifølge CrossRef

'Studier i læreruddannelse og -profession' accepterer CrossRefs krav om redaktionel tildeling af DOI for vores artikler og krav til forfatterne om angivelse af DOI ved referencer i deres artikler, som publiceres hos os. (se evt: http://www.doi.org/ samt http://www.crossref.org/)

Arkivering ifølge Sherpa Romeo

'Studier i læreruddannelse og -profession' tillader at forfatterne kan arkivere publicerede artikel (post-print) på egen institutions bibliotek (Institutional Repository ), hvis samtidigt forfatterne linker til artiklens DOI nummer (Svarende til Blå kategori: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/definitions.php?la=en&fIDnum=%7C&mode=simple&version)

Distribuering af publicerede artikler ifølge Creative common

For artikler publiceret i 'Studier i læreruddannelse og -profession' tillades at læsere kan downloade, kopiere, distribuere, udskrive, søge eller linke til og citere fra til ethvert lovligt formål. 'Studier i læreruddannelse og -profession' tillader således ikke at læsere bruger artikler eller dele af dem i egen artikler uden at citere (not remixed and not build upon), eller på anden vis anvender dem til kommercielle formål. (svarende til CC BY-NC. se evt. https://creativecommons.org/share-your-work/)

Ingen APC

'Studier i læreruddannelse og profession' tager hverken gebyr for submission eller process. Der er med andre ord ingen APC tilknyttet

Sponsors