Læreruddannelsens andenordensdidaktik

Forfattere

  • Thomas Iskov Læreruddannelsen og Videncenter for profession og uddannelse, VIA UC

DOI:

https://doi.org/10.7146/lup.v5i1.116353

Nøgleord:

Læreruddannelsesdidaktik, andenordensdidaktik, modelling, læreruddannelse, dobbelt didaktik

Resumé

Det særlige ved at undervise på en læreruddannelse er, at man underviser nogen, der selv skal lære at undervise. Dette giver anledning til et dobbelt didaktisk blik fra læreruddanneren eller udvikling af en andenordensdidaktik. Med afsæt i denne konstatering i læreruddannelsesforskningen, søger artiklen at besvare spørgsmålet om, hvordan denne andenordensdidaktik kan operationaliseres og udmønte sig i den didaktisk praksis på læreruddannelsen.

Som svar på dette spørgsmål udvikles en andenordensdidaktisk planlægnings- og analysemodel med afsæt i en almen didaktisk model orienteret mod folkeskolen. Modellen følges op af anbefalinger om ’modelling’ som eksemplarisk undervisning i tre forskellige betydninger, der kan bidrage til didaktikken og undervisningen på læreruddannelsen.

Referencer

Andersson, C. (1995): Läras för skolan eller skolas att läare - tankemodeller i lärarutbildning. Uppsala: Upssala Studies in education, 63 1995
Bayer, M. (2003): Professionslæring i praksis, Danmarks pædagogiske Universitetsforlag (1)
Cochran-Smith & Zeichner (2005): Studying teacher education: The report of the AREA Panel on Research and Teacher Education. London, Lawrence Erlbaum Press. https://doi.org/10.5860/choice.43-2338
Dale, E. L. (1998). Pædagogik og professionalitet. Aarhus, Klim.
Davey, R. (2013): The professional identity of teacher educators - Career on the cusp? New York, Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203584934
Fenstermacher, G., & Richardson, V. (1993). The elicitation and reconstruction of practical arguments in teaching. Journal of Curriculum Studies, 25, 101-114. https://doi.org/10.1080/0022027930250201
Folkeskoleloven https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/om-folkeskolen-og-folkeskolens-formaal/folkeskolens-formaal
FORFATTEREN (2013): XXX
FORFATTEREN (2017a): XXX
FORFATTEREN (2017b): XXX
FORFATTEREN (2018a): XXX
FORFATTEREN (2018b): XXX
Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information and Libraries Journal, 26(2), 91–108. https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x
Goodwin & Kosnik (2013): Quality teacher educators = quality teachers. Conceptualizing essential domains of knowledge for those who teach teachers. Teacher development, 17 (3), s. 334-346. https://doi.org/10.1080/13664530.2013.813766
Goodwin, Smith, Souto-Manning, Cheruvu, Ying Tan, Reed & Taveres (2014): What should teacher educators know an be able to do? Journal of Teacher Education, 65 (4), s. 284-302. https://doi.org/10.1177/0022487114535266
Hiim, E., & Hippe, H. (1997). Læring gennem oplevelse, forståelse og handling (1. udg.). Gyldendal Undervisning.
Hermansen, Jensen og Krejsler (2005): Didaktikken og individet - når senmoderne elever skal lære, Alinea
Imsen, G. (2004). Lærerens verden - indføring i almen didaktik. Gyldendals Lærerbibliotek.
Jank, W., & Meyer, H. (2006). Didaktiske modeller. Gyldendals Lærerbibliotek.
Klafki, W. (1985/2016). Dannelsesteori og didaktik - nye studier (3. udg.). Aarhus: Klim.
Komischke-Konnerup, L. (2018): Gentagelsens pædagogik, Ph.d.-afhandling, Aalborg Universitet
Korthagen, Loughran & Lunenberg (2005): Teaching teachers - studies into the expertise of teacher educators: an introduction to this theme issue. Teaching and teacher education 21, s. 107-115. https://doi.org/10.1016/j.tate.2004.12.007
Krogh-Jespersen, K. (1993): Læreruddannelsesdidaktik, I Schnack, K. (red.) Læreruddannelsesdidaktik 3, Serien Didaktiske studier, Danmarks Lærerhøjskole, 1993
Dale & Krogh-Jespersen (2004): Uddannelse og Dannelse - læsestykker til pædagogisk filosofi. Århus: Klim, 2004.
Larsen, L. L. (2015). Lærerens verden. Almendidaktiske refleksioner over klasserumserfaringer. Aarhus University, Faculty of Arts.
Lindhart, L. (2007): Hvor lærer en lærer at være lærere? Læring som deltagelse i vekslende handlesammenhænge, Kbh., Books on demand
Lortie, D. C. (1975). Schoolteacher. A sociological study (2.). The University of Chicago Press.
Loughran, J. (1996): Practicing what I preach: modelling reflection to student-teachers. Research in Science Education, 25(4), s. 431-451. https://doi.org/10.1007/bf02357386

Loughran, J. (2006). Developing reflective practice: Learning about teaching and learning through modelling. London/Washington DC, Falmer Press. https://doi.org/10.4324/9780203453995

Loughran, J. (2008). Toward a better understanding of teaching and learning about teaching. In M. Cochran-Smith, S. Feiman-Nemser, & J. McIntyre (Eds.), Handbook of research on teacher education: Enduring questions in changing contexts (3rd ed., pp. 1177-1182). New York, NY: Routledge. https://doi.org/10.1111/j.1467-873x.2008.00421.x

Loughran, J. (2011). On becoming a teacher educator. Journal of Education for Teaching, 37(3), 279-291. https://doi.org/10.1080/02607476.2011.588016

Loughran & Berry (2005): Modelling by teacher educators, Teaching and teacher education 21, 2005, s. 193-203. https://doi.org/10.1016/j.tate.2004.12.005

Lund, J. (2018): Uddannelsesforståelser i læreruddannelsen - belyst gennem litteraturstudier og empiriske undersøgelser blandt undervisere, Studier i læreruddannelse og -profession, Årg. 3, nr. 1, 2018. https://doi.org/10.7146/lup.v3i1.97264
Lunenberg, Korthagen & Swennen (2007): The teacher educator as a role model, Teaching and teacher education, 23 (2007), s. 586-601
Lunenberg, Dengerink og Korthagen (2014): The professional Teacher Educator. Rotterdam, Sense Publishers
Munthe og Haug (2010): En integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert grunnskolelærerutdaning, Norsk Pedagogisk tidsskrift, 2010 (3), årg. 94, s. 188-202
Murray & Male (2005): Becoming a teacher educator: evidence from the field, Teaching and teacher education, 21 (2005), s. 125-142. https://doi.org/10.1016/j.tate.2004.12.006
Møller, F. (2011). Kampen om evalueringen. Læreres perspektiver på konkurrerende evalueringsparadigmer. Syddansk Universitet, Odense.
Oettingen, A. von. (2001). Det pædagogiske paradoks - et grundstudie i almen pædagogik (1.). Aarhus: Klim.
Oettingen, A. von. (2010). Almen pædagogik. Gyldendals Lærerbibliotek.
Oettingen & Jensen (2017): Hvad skal en læreruddanner vide og kunne for at uddanne lærere? Paideia, Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis, 13, maj 2017
Qvortrup, A. (red.) (2019): Formålsdrevet uddannelse og undervisning, Dafolo.
Qvortrup, A., & Bengtsen, S. S. E. (2013). Didaktiske teorier og didaktikkens nerve. I Læringsteori og didaktik. Hans Reitzels forlag.
Qvortrup, A., & Wiberg, M. (2013). Læringsteori og didaktik. Hans Reitzels Forlag.
Rokkjær, Å. (1997). Pædagogik: et personligt anliggende (1.). Semi-Forlaget.
Shulman, L.S. (1986). Paradigms and research programs in the study of teaching: a contemporary perspective. I Wittrock M. C. (red.), Handbook of research in teaching. (s. 3-36). London: Macmillan.
Smyth, J. (1989). Developing and sustaining critical reflection in teacher education. Journal of teacher education, 2(40), 2–9. https://doi.org/10.1177/002248718904000202
Smyth, J. (1991). Problematising Teaching Through a “Critical” Approach to Clinical supervision. Curriculum Inquiry, vol 21(no 3), 321–352. https://doi.org/10.1080/03626784.1991.11075373
Rømer, T. (2019): FAQ om dannelse, Hans Reitzels Forlag
Schnack, K. (1994). Didaktik og/eller curriculum. Uddannelse, (2), 64–68.
Schnack, K. (1999). Er didaktik og curriculum det samme? Retrived 03.07.2019 at http://pure.au.dk/portal/files/120/Er_didaktik_og_curriculum_det_samme.pdf
Schou, L. R. (2016). Den nye folkeskolelov i spændingsfeltet mellem to dannelsestraditioner. Undervisningens indhold, 36(1), 46–55.
Tingholm & Papadopoulos (2018): Udvikling af metakommunikation i undervisningen på videregående uddannelser, i Qvortrup, A. (red.): Formålsdrevet uddannelse og undervisning, Frederikshavn, Dafolo
Sjöström (2018): Didaktik i integrative lärarprofessionsämnen, Studier i læreruddannelse og -profession, Årg. 3, nr. 1, 2018. doi.org/10.7146/lup.v3i1.97571
Petersen & Kvols (2017): Pædagogik og lærerfaglighed. Aarhus. Klim

Wahlgren, B. (2013): Transfer i VEU. Tolv faktorer der sikrer, at man anvender det, man lærer. Nationalt center for kompetenceudvikling, DPU, Aarhus universitet

Westbury, I., Hopman, S., & Riquarts, K. (2000). Teaching as a reflective practice. The German Didaktik Tradition. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203357781
White, E. (2011). Working towards explicit modelling: experiences of a new teacher educator. Professional Development in Education, 37(4), 483–497. https://doi.org/10.1080/19415257.2010.531628

Downloads

Publiceret

2020-06-19

Citation/Eksport

Iskov, T. (2020). Læreruddannelsens andenordensdidaktik. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 5(1), 92–114. https://doi.org/10.7146/lup.v5i1.116353