Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptfilerne er i et OpenOffice eller Microsoft Word-dokumentfilformat.
 • Hvis du fremsender et dokument til en sektion af tidsskriftet, der har undergået peer review, er instruktionerne under 'Sikre double-blind peer-review' er blevet fulgt.
 • Der er angivet DOI-numre til referencerne, hvor de er tilgængelige.
 • Teksten er skrevet med halvanden linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype, anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og anvender ikke fed (med mindre det er til overskrifter).
 • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.
 • Indsendelsen indeholder dokumenterne: 1) Artikel-tekst med forfatterinfo, 2) Artikel-tekst, anonymiseret, 3) Abstract. Hvis indsendelsen er til et specifikt CFP, bedes du angive dette i en kommentar til redaktøren.
 • Alle illustrationer og figurer er insendt som seperate filer med klar markering i teksten, hvor de skal placeres
 • Teksten er på dansk, norsk (bokmål) eller engelsk. Alle officielle retskrivningsnormer for engelsk godtages, så længe forfatteren konsekvent følger samme normsæt bidraget igennem.

Retningslinjer for forfattere

Indsendelse af abstract ved call for papers           

Abstracts uploades på tidsskrift.dk på denne side
Følg retningslinjerne i det relevante CFP.

Når abstractet uploades, skal du indikere hvilken sektion af tidsskriftet (artikel, anmeldelse eller essay), den endelig tekst skal indgå i. Dette vælges i en dropdown menu på insendelsens første side. Først ved upload af dokumentet, skal du angive, at indsendelsen er et abstract.

Skriv i 'kommentarer til redaktørene', hvilket temanummer abstractet er indsendt til.
Hvis abstractet bliver godkendt, vil der blive oprettet en ny bedømmelsesrunde på din indsendelse, og det vil være muligt for dig at uploade den fulde artikeltekst. Se vejledning til indsendelse af artikler nedenfor.
Kvinder, Køn og Forksning modtager også artikler uden for issue. Se vejledningen nedenfor.

Indsendelse af artikel            

Artikler uploades på tidsskrift.dk på denne side. Hvis artiklen er inviteret på baggrund af et indsendt abstract, skal du ikke oprette en ny indsendelse, da vil redaktørene gøre det muligt for dig at tilføje nye filer til din eksisterende indsendelse.

Forfatteren skal uploade følgende dokumenter:

 1. Artikel-tekst med forfatterinformationer jf. retningslinjerne for 'Forfatteroplysninger' nedenfor.
 2. Artikel-tekst der er anonymiseret i henhold til retningslinjerne for at 'Sikre double-blind peer-review' som angivet nedenfor.
 3. Figurer og illustrationer i seperate filer i overenstemmelse med retningslinjerne for 'Figurer og tabeller' angivet nedenfor.

Indsendelse af anmeldelser

Anmeldelser uploades på tidsskrift.dk på denne side. En anmeldelse skal indeholde følgende dele: 

 • Præsentation af værket: Bogens tema og pointer beskrives og der gives et indblik i de traditioner, som værket skriver sig ind i, eventuelt med udblik til andre forfattere og værker på området. En stringent gennemgang af hvert kapitel er sjældent en god måde at fremlægge en bogs indhold og betydning på. Det kan være mere befordrende at give et kort rids af bogens hovedpointer og således give mere plads til diskussion af bogen.
 • Diskussion af værket: Anmeldelsen bør gå i dialog med værket både i forhold til teser, teoretiske referencerammer og i forhold til emnet. Gør gerne læseren klogere på både værket og emnet ved at sætte din egen faglighed i spil.
 • Vurdering af værket: Værkets kvalitet og anvendelighed i forskellige sammenhænge vurderes. Vurderinger skal underbygges af forklaringer, som det ikke kræver indsigt i feltets diskussioner at forstå. Anmeldelsen bør både forholde sig kritisk og vurdere værket på dets egne præmisser.

Omfang

Artikler: mellem 6000-9500 ord inklusiv litteraturliste, abstract og alt andet.

Essays og debatindlæg:  max 3900 ord inklusiv litteraturliste og alt andet.

Anmeldelser: max 1200 inklusiv litteraturliste og alt andet.

Det er vigtigt at disse regler for omfang overholdes. Artikler på mere end 9500 ord vil ikke blive antaget. 

Titel og overskrifter

Øverst anføres en indbydende titel, den bør ikke fylde mere end en linie. Man kan eventuelt lave en undertitel. Eksempelvis: Fra køn til diversitet – intersektionalitet i en dansk/nordisk kontekst. Inde i selve teksten opereres der kun med ét niveau af overskrifter. Dvs. at der ikke må være underoverskrifter under overskrifter, der er placeret inde i selve teksten.

 

Forfatteroplysninger

Kvinder, Køn & Forskning har to standarder for forfatter-oplysninger:

1. Standard for artikler og andre peer reviewede tekster: Under overskriften skrives: Af Fornavn Efternavn. Eksempelvis: Af Charlotte Kroløkke.
Under navnet skrives ORCID hvis muligt.
Efter abstract og keywords skrives desuden en kort tekst om forfatteren, hvori navn, stilling og tilknytningssted, forskningsområde samt evt. forskningsprojekt nævnes. Beskrivelsen må ikke fylde mere end 3 linjer pr. forfatter (se eksemplet fra ”Moderskab(elser)” ovenfor).

2. Standard for debatindlæg, essays, omtaler og andre ikke-peer reviewede tekster: Under overskriften skrives: Af Fornavn Efternavn. Eksempelvis: Af Kirsten Gomard.

Allersidst i teksten skrives: Forfatterens navn, stilling, tilknytningssted og evt. ORCID (i kursiv). Eksempelvis:

Kirsten Gomard, lektor 
Institut for Historie og Områdestudier
Aarhus Universitet
ORCID: XXX

Abstract

Alle artikler indledes med et engelsk abstract på max 200 ord (inklusiv en engelsk oversættelse af artiklens titel i kursiv i øverste linje). Disse bruges blandt andet i citations-indekser og abstract-samlinger og øger dermed artiklens søgbarhed. Følgende er et eksempel på hvad et godt og informativt abstract bør indeholde:

Formål – En kort, klar redegørelse af, hvad formålet med artiklen er.

Teori/metode/tilgang – En kort beskrivelse af, hvad forfatterne har gjort for at opnå dette formål: hvilke teoretisk perspektiver, metodiske greb eller tilgange har forskningen benyttet?

‘Resultater’ – Hvad er artiklen hovedpointer? Herunder kan også inddrages refleksioner omkring forskningens begrænsninger og eventuelle praktiske- eller forskningsimplikationer, som artiklen lægger op til. 

Følgende er et eksempel på et vellykket abstract:

Practices of Childcare in Urban China. The Making of Competent Mothering in Beijing. Over the past decades, China's one-child policy and broader modernization project has paved the way for scientific approaches to childcare. While the emphasis on expert-led childcare promotes new practices of mothering, it also acts as a differential between those who are able to carry out these practices and those who are not. Taking its point of departure in the concept of intersectionality and in post-structural theories of subjectification, this article explores how mothers and child professionals in contemporary Beijing draw boundaries between those considered competent and incompetent in childcare. By analysing their stories on infant feeding, the article finds that older generations and rural people are demarcated as lacking new knowledge and thereby positioned as incompetent, while well-educated mothers are positioned as highly competent. However, the article also suggests that these positions are not stable but contain potentials for transformation.[1] 

Keywords

Alle artikler forsynes med 5-6 engelske nøgleord. Disse nøgleord skal være begreber, som kan opsummere artiklens fokuspunkter, og som man kan forestille sig, at læsere vil søge efter.

Citater

Korte citater under 3 linjer i den opsatte udgave og 1½ linje i et worddokument indgår i brødteksten og skal i gåseøjne. Eksempelvis: ”Jacobsens forfatterskab består som krystallet af et fast stof” (Knudsen 2005, 7). Længere citater skal ikke i gåseøjne, men indrykkes i teksten (brug tabulator):

Tankerne fortsatte: Jeg kommer da heller aldrig hjem herfra, når jeg skal sidde og lave det her… (Bonnie 2005, 12)

For citater fra interviews og levende menneskers tale gælder det, at de altid skal i gåseøjne – også selv om citatet er længere end 3 linjer og indrykkes i teksten (brug tabulator). Eksempelvis:

”Jeg tog jo doping fordi, jeg ligesom fik større muskler af det. Og så kunne jeg ligesom ikke stoppe igen, men kom ret langt ud. Og så blev jeg taget af politiet, men er nu kommet ud af det hele igen” (John).

Citeres overskrifter på artikler skrives de i citationstegn, f.eks. ”Moderskab(elser)”, hvorimod titlen på tidsskrifter/bøger altid skrives i kursiv, f.eks. Kvinder, Køn & Forskning.

Referencer i teksten:

Kvinder, Køn & Forskning benytter en modereret version af Harvard referencesystemet til referencer i teksten og litteraturlisten. 

Er der citeret skal referencen i parentes: ”Hermed kan vi se, hvordan…” (Søndergaard 2006, 33). Flere referencer i samme parentes adskilles af semikolon: (Søndergaard 2006, 33; Staunæs 2003). Værk refereret direkte i teksten skal i kursiv og årstallet for udgivelsen i parentes bagefter, f.eks.: ”Butlers Gender Trouble (1990) er enormt spændende.”

Henvisninger til flere værker af samme forfatter skrives således: (Efternavn årstal, årstal). Eksempelvis: (Bernal 1988, 2006). Ved citater eller andet, hvor der henvises til et specifikt sted i en bog eller artikel, skal sidetal anføres, eksempelvis: (Hasse & Søndergaard 2017, 5).

Brug af apostrof og gåseøjne/citationstegn

Brug enkelt apostrof, når du bruger et begreb (evt. med skepsis) a la ’kvinde’, eller ’normal’. Gåseøjne/citationstegn (”) indikerer udelukkende, at vi har med et citat at gøre.

Noter

Noter skrives som ’slutnoter’ (der henvises med almindelige tal - ikke romertal) og placeres under overskriften ’Noter’. Noter i teksten skal altid placeres efter punktum, f.eks.: Indhold.[2], eller efter komma: Indhold,[3]… Noter sættes ikke i overskrifter.

Illustrationer/tabeller

For billeder og figurer skal den brugte opløsning være på over 300dpi, og de må måle 145 mm i bredden.
Fil-formater: EPS, JPEG og TIFF.
Tabeller skal måle 70 mm eller 145 mm.

Alle figurer og billeder indsendes som seperate filer og filerne navngives Figure X. Markér tydeligt i teksten, hvor de ønskes placeret. f.ek.: 
[Indsæt Figure 1 her]

Tabeller indsættes direkte i teksten.

Litteraturliste

Anvendt litteratur anføres under overskriften ’Litteratur’. Kun værker/artikler, der direkte anvendes i teksten, skal medtages i litteraturlisten. Ved engelsksprogede titler bruges (ed./eds.) ved dansksprogede bruges (red.). For at få en vis homogenitet i litteraturlisterne bedes følgende standarder overholdt:

Værker: Efternavn, Fornavnets initial(er). År. Titel. Udgave [undtagen 1. udgave]. Udgivelsessted: Forlag.
Eksempelvis: Rosenbeck, B. 1996. Kroppens politik. Om køn, kultur og videnskab. København: Museum Tusculanums Forlag.

Værker med flere forfattere: Efternavn, Fornavnets initial(er), Efternavn, Fornavnets initial(er) og Efternavn, Fornavnets initial(er). År. Titel. Udgave [undtagen 1. udgave]. Udgivelsessted: Forlag.
Eksempelvis: Hamilton, K., Jenkins, L. og Gregory, A. eds. 1991. Women and Transport. England: University of Leeds.

Artikler i tidsskrifter: Efternavn, Fornavnets initial(er). År. Artiklens overskrift. Tidsskrift. Årgang(nr), sidetal.
Eksempelvis: Thing, M. 2000. Jøden og orientaleren. Kvinder, Køn & Forskning. 9(3), 21-38.

Bidrag i antologier: Efternavn, Fornavnets initial(er). År. Kapitlets/Artiklens overskrift. I/In: (redaktørs) Efternavn, Fornavnets initial(er). ed./eds./red. Antologiens titel. Udgivelsessted: Forlag, sidetal.
Eksempelvis: Spivak, G.C. 1992. French Feminism Revisited: Ethics and Politics. In: Butler, J. and Scott, J. eds. Feminists Theorize the Political. New York: Routledge, 54-85.

Konferencebidrag: (Bidragsyderens) Efternavn, Fornavnets initial(er). År. Bidragets titel. Konferencens titel, dato, Sted.
Eksempelvis: Burns, E. 1996. Women’s Travel to Inner City Employment. Conference on Women’s Travel Issues, 8. November, University of Baltimore, Baltimore.

Websider: (Personens) Efternavn, Fornavnets initial(er) (eller firma/institutionens navn). År. Titel. [Online]. [Dato for lokalisering]. Tilgængelig på: URL
Eksempelvis: KVINFO. 2016. KVINFOs Ekspertdatabase. [Online]. [Lokaliseret 2. December 2016]. Tilgængelig på: http://www.kvinfo.dk/side/383/

Artikler fra aviser: Efternavn, Fornavnets initial(er). År. Artiklens titel. Værtspublikation. Dato, sidetal. [Hvis online avisartikel: Efternavn, Fornavnets initial(er). År. Artiklens titel. Værtspublikation. [Online]. Dato. [Dato for lokalisering]. Tilgængelig på: URL]
Eksempelvis: Jensen, M. 2007. Sidder kønnet i hjernen? Information. [Online]. March 23. [Accessed 23 November 2007]. Available from: http://information.dk/137954

Korrektur og sprog

Vi beder alle bidragydere læse det færdige manuskript meget grundigt igennem inden aflevering, da udgivelsen ellers kan blive forsinket. Kvinder, Køn og forskning accepterer bidrag på dansk, norsk (bokmål) og engelsk. Alle officielle retskrivningsnormer for engelsk godtages, så længe forfatteren konsekvent følger samme normsæt bidraget igennem.

 

Sikre double-blind peer review           

For dokumentet, der uploades som 'Artikeltekst, anonymiseret', skal forfatteren sikre:

 1. At forffatterens navn er fjernet fra artiklens forside, fra brødteksten og fra eventuelle referencer til egne tidligere udgivelser. Erstat evt. referencer i teksten og litteraturlisten med [AUTHOR].
 2. At metadata, der kan bruges til at identificere forfatteren er fjernet. Se vejledning her.

 

God fornøjelse!

Med venlig hilsen

Redaktionen på Kvinder, Køn & Forskning


Noter


 

[1] Eksempel fra: Breengaard, M.H. 2015. Practices of Childcare in Urban China. The Making of Competent Mothering in Beijing. Kvinder, Køn & Forskning. 24(1), 42-53.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.