Meddelelser

Tidsskrift for Professionsstudier #33 – Call for Papers:

ANSVARLIG FORSKNINGSPRAKSIS

Ansvarlig forskningspraksis er et positivt ladet koncept, som det er umuligt at være imod. På den ene side kendetegner ansvarlighed enhver forskningspraksis. På den anden side er ansvarlighed en kompleks størrelse, som ikke altid lader sig definere og specificere på en entydig måde.

Ansvarlig forskningspraksis relaterer sig til forskningsetiske spørgsmål såvel som til forskningsintegritet. Integritetsspørgsmålet er i vid udstrækning fokuseret på at forebygge uredelighed og er konkret blevet adresseret ved, at alle landets professionshøjskoler har sluttet sig til universiteterne og en række forskningsråd og fonde og tilsluttet sig Den danske kodeks for integritet i forskning, der opstiller principper, standarder og retningslinjer for forskning.

I en europæisk sammenhæng knytter begrebet ansvarlig forskningspraksis sig til Responsible Research and Innovation-diskurser, der bredt inkluderer forskningens samfundsmæssige rolle såvel som dens processuelle tilrettelæggelse og dens bidrag. Her er fx klimaaftryk og ligestillingsspørgsmål relevante parametre for den forskningsmæssige ansvarlighed.

Til temanummeret efterlyser vi artikler, der analyserer og diskuterer de problemstillinger, der knytter sig til arbejdet med ansvarlig forskningspraksis. Det kunne være spørgsmål som: 

 • Hvad er ansvarlig forskningspraksis? Hvordan implementeres ansvarlig forskningspraksis?
 • Hvordan relaterer ansvarlig forskningspraksis sig til forskningsetik?
 • Hvem eller hvad retter ansvaret sig mod? Hvem skal forskningen stå til ansvar hos?
 • Kan der identificeres forskelle mellem fx professionshøjskolernes og universiteternes måder at udføre ansvarlig forskningspraksis på?
 • Hvordan kan man adressere det forhold, at meget forskning på professionshøjskolerne udføres af medarbejdere uden forskeruddannelse?
 • Hvordan er forholdet mellem de standardiserede retningslinjer og de dilemmaer, som findes i praksis og har mere situativ karakter?

 
Med temanummeret har vi således en samlet ambition om på nuanceret vis at belyse, analysere og diskutere ansvarlig forskningspraksis fra et professionsorienteret perspektiv.

 • Deadline for abstracts: 20. april 2021. Abstracts på max 300 ord sendes til: blok@via.dk.
 • Svar på antagelse eller afvisning af abstract: 1. maj.
 • Første deadline for bidrag: 1. juli (herefter går artiklen til review).
 • Anden deadline for bidrag: 1. september 2021.
 • Layoutkorrektur: september 2021.
 • Tryk og distribution: oktober 2021.

 
Tidsskrift for Professionsstudier er rangeret som niveau 1-tidsskrift på den danske BFI-liste. Tidsskrift for Professionsstudier er indekseret i DOAJ, Google Scholar, ROAD, CrossRef, ProQuest Summon, Ulrichsweb, DBC, DanBib og Bibsys. Se eventuelt mere på www.tidsskrift.dk/tipro.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til ansvarshavende redaktør Martin Blok Johansen (blok@via.dk).