Tidsskrift for Professionsstudier #31 – Call for Papers:

PROFESSIONSFORSKNING

Inden for professionsforskning er der almindelig enighed om, at man ikke kan definere en profession præcist, og at man i stedet beskæftiger sig med de træk, der er karakteristiske for de fleste professioner. Fx at en profession betegner en gruppe mennesker med en særlig kunnen, som er baseret på videnskab og faglig indsigt. I professionslitteraturen findes en række forskellige definitioner, hvoraf nogle har en funktionalistisk tilgang og derfor forstår professionerne ud fra deres ansvar for løsningen af vigtige funktioner og samfundsopgaver. Sådanne definitioner har fokuseret på, hvordan professionelle gennem teoretisk viden og individuel erfaring bliver i stand til at udføre særlige opgaver i praksis. Ud fra en funktionalistisk tilgang har det endvidere været sædvanen at skelne mellem de såkaldte klassiske professioner som medicin, jura, teologi og de såkaldte semiprofessioner – også kaldet velfærdsprofessioner eller relationsprofessioner – som fx pædagog, lærer eller sygeplejerske. 

Sådanne funktionalistiske forståelser af professionsforskning er på mange måder formet af teorier og diskussioner, som går langt tilbage i tiden. Det betyder blandt andet, at professionsforskning ofte tager professionerne for givet snarere end at undersøge, hvad fænomenet er udtryk for – fx ved at analysere om nye samarbejdsformer og specialiseringer ændrer grundlaget for, hvordan professioner kan forstås? Det vil sige at undersøge, hvad professioner og professionsforskning egentligt er i dag, og hvilke roller begreberne spiller i praksis?

Temanummeret vil indeholde analyser af professioner og professionsforståelser – traditioner, samarbejdsformer, specialiseringer, skoledannelser, strømninger – og samtidig diskutere de vekslende måder, som staten uddelegerer og organiserer skønsmæssigt ansvar og handlekraft til professionelle. 

Vi efterlyser på den baggrund artikler, der kan indfri ambitionen om på nuanceret vis og gennem empiriske eksempler at beskrive, analysere og diskutere de problemstillinger, der knytter sig til professionsforskning.

Deadline for artikler er 1. maj 2020. Udkommer september 2020.

 

  • Deadline for abstracts: 15. marts 2020. Abstracts på max 300 ord, der indeholder titel, forfatternavn, forskningsspørgsmål, teori, metode og empirisk felt skal sendes til blok@via.dk).
  • Svar på antagelse eller afvisning af abstract: 25. marts.
  • Første deadline for bidrag: 15. maj (herefter går artiklen til review).
  • Anden deadline for bidrag: 1. juli.
  • Layoutkorrektur: august 2020.
  • Tryk og distribution: september.
     

Tidsskrift for Professionsstudier er rangeret som niveau 1-tidsskrift på den danske BFI-liste og udløser således BFI-point. Tidsskrift for Professionsstudier er indekseret i DOAJ, Google Scholar, ROAD, CrossRef, ProQuest Summon, Ulrichsweb, DBC, DanBib og Bibsys.