Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Retningslinjer for forfattere

NB. Tidsskrift for Professionsstudier har så massiv en overophobning af artikler udenfor tema, at der vil gå minimum et år fra indsendelse til publicering; sandsynligvis længere.

Artikelforslag til Tidsskrift for Professionsstudier modtages og reviewes året rundt.

Call for Papers: Hvis man responderer på et call, skal abstractet indeholde: titel på manus, forfatternavn, problemstilling/forskningsspørgsmål, teori, metode og empirisk felt.

Krav til indsendte manuskripter:

Manuskriptet
Manuskriptet skal sendes som vedhæftet fil til adressen blok@via.dk. Manuskripter skal sendes i word-format.

Længde
Manuskriptet må ikke overstige 30.000 tegn inklusiv mellemrum medregnet referencer og noter med mindre andet er aftalt med redaktionen. Ph.d.-præsentationer og aktuelle kommentarer må ikke overstige 10.000 tegn. Anmeldelser af bøger må ikke overstige 7.000 tegn. 

Forfatterpræsentation
Navn, uddannelsesgrad, stilling/titel og ansættelsessted angives efter overskriften.

Resumé (abstract)
Artiklens emne, indhold og konklusion præsenteres i et kort sammenfattende resumé på max 200 ord, der anbringes under titel og forfatterpræsentation; resuméet skal være på både dansk og engelsk. Endvidere noteres 3-5 nøgleord. 

Afsnit
Nyt afsnit og kapitelstart angives med linjeoverspring, ikke ved indryk. Anvend afsnitsoverskrifter (mellemrubrikker). Efter mellemrubrikker, citater, figurer, tabeller etc. anbringes ligeledes linjeoverspring og uden indrykning.Tekstens niveauer skal fremgå tydeligt og konsekvent.

Formatering
Brug skrifttypen
times new roman, skriftstørrelse 12 og linjeafstand 1,15. Formateringer af teksten bør begrænses til et minimum. Brug ikke orddelinger, skiftende skriftstørrelser og skrifttyper, centreret tekst, VERSALER, sidehoved og sidefod etc. Anvend kun kursiv (ikke fed eller understregning) ved tekst, der ønskes fremhævet. Minimer brugen af anførselstegn, bindestreger og kursiv. Brug aldrig flere mellemrum efter hinanden.

Referencer
Litteratur- eller referenceangivelser sættes efter hovedteksten. Litteratur- eller referenceangivelser er udelukkende til de værker, der er omtalt i artiklen. Referencelisten skal følge
APA-style. DOI-adresser skal tilføjes til referencerne, hvis de er tilgængelige.

Noter
Eventuelle noter angives med almindelige tal i teksten (ikke romertal) og sættes som slutnoter (ikke fodnoter), det vil sige sidst i teksten efter referencer. Begræns noter til det absolut nødvendige og indarbejd i stedet i hovedteksten. Notetal skal stå umiddelbart efter sætningstegn såsom punktum, komma etc. Hvis noten hører til et enkelt ord, sættes notetegnet lige efter ordet og efter et evt. efterfølgende komma, punktum, kolon, semikolon osv. 

Citater
Citater skal anføres med tydelig kildehenvisning. Brug dobbeltcitationstegn ved citater og enkeltcitationstegn ved citater inde i et citat. Citater på mindre end to linjer skrives som løbende tekst. Længere citater (ca. 40 ord eller derover) rykkes ind, og der indsættes ekstra linje før og efter citatet. Udeladelse i citater markeres med kantede parenteser: [...].

Tabeller, figurer, skemaer, modeller og andre illustrationer
Tabeller, figurer og andre illustrationer skal nummereres. Angiv tydelig placering i manuskriptet. Figurer eller tegninger skal indsættes i teksten, der hvor de skal placeres og skal endvidere vedhæftes som separate JPG-filer

Kommatering: Oplys, hvis der er brugt anden kommatering end den grammatiske.

Anmeldelser: Forslag om boganmeldelse sendes til blok@via.dk med angivelse af anmelders postadresse. Hvis forslaget godtages, sørger redaktionen for at bogen sendes til anmelderen. Anmeldelsen skal indeholde lødig gennemgang af den anmeldte bogs indhold, anmelderens egne refleksioner med udgangspunkt i bogen og en afsluttende vurdering. Anmeldelsen bør ikke overskride 7.000 tegn med mindre det er aftalt med redaktionen. 

Ph.d.-præsentationer: Forslag om præsentation af nyere ph.d.-afhandling sendes til blok@via.dk. Hvis forslaget godtages, skal det som udgangspunkt være forfatterens egen fortælling om afhandlingen, men vil typisk indeholde oplysninger om forskningsspørgsmål, teorier, metoder, analysestrategier, fund og konklusioner. Ph.d.-præsentationer bør ikke overskride 10.000 tegn med mindre det er aftalt med redaktionen.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.