Nr. 30 (1994): Rum

					Se Nr. 30 (1994): Rum

Gar man ind i en labyrint og kan man ikke finde ud igen, skal man nok erfare et og andet

om rumlig organisering. Det samme skal nok vise sig at galde, hvis man bevager sig ud

i et abent og bart landskab - eller ud pa et hav. Overordentlig differentation og ditto monoton

udstrakning er kvaliteter ved rummet, og nye kvaliteter abenbarer sig hvert nyt

sted, man bevager sig hen. Ogsa i sproget flyder vi omkring i et hav af rumligheder.  Kan

der overhovedet siges noget uden at ty til rummets metaforer? Vi taler om abstraktionsniveauer,

og jonglerer med sproglige konstruktioner, vi placerer, grundlægger og

gennemskærer, mens nye områder, felter eller horisonter skyder op omkring os...

Rummets metaforik influerer pa den made, rummet opfattes pa, omvendt influerer

opfattelsen af kategorien rum pa, hvordan de rumlige metaforer genereres, og pa det

fanomen, disse metaforer matte visualisere. Findes der basale kriterier for, hvordan rumlighed

kan defineres? Findes der formelle struktureringer af rumlig udstrakning, der kan

begrebsliggores? Har disse struktureringer implikationer? I RUM bliver antropologiens

mange beroringsflader med rumlige aspekter anskueliggjort. Kategorien rum bliver desuden

behandlet i en filosofisk kontekst, i forhold til sine sproglige betingelser og sine

konkrete landskabelige artikulationsmuligheder, men ogsa de metaforiske kontekster,

rum findes i, vil blive taget alvorligt. Kan man tale om musikkens rum? Hvordan gestaltes

mytens rum? Har slagtskab brug foren rumlig dimension? Og omvendt - hvordan

overforer teatret et imaginart landskab til publikum ved brug af et meget lille scenerum?

Emnet belyses fra mange vinkler i dette nummer, det 30. i rakken, og dermed et lille

jubilaumsnummer i henseende til tid.

Ganske mange af dette nummers skribenter er ikke antropologer. Redaktionen har

sogt at lade aspekter ved begrebet rum blive belyst, som er vasentlige for antropologien,

om end ikke eksklusivt antropologiske. Det er intentionen med dette nummer at skabe en

dialog mellem forskellige discipliner, der kan tjene til berigelse af dem alle. Nummeret

bevager sig vidt omkring, men de metaforer og betydninger, der omgiver begrebet rum,

er den Ariadnestrad, vi forfolger rundt i labyrintens gange.

Publiceret: 1994-12-01

Hele nummeret

Andet

Redaktionen har modtaget

Resuméer