Tavshed og tale i krig og fred: Om torturofre og vold mod kvinder

Forfattere

  • Sofie Danneskiold-Samsøe

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.v0i66.27312

Resumé

Artiklen omhandler forholdet mellem tale om statens vold på den ene side og tavshed om vold mod kvinder i familien på den anden. Den stiller spørgsmålene: Er der former for statslig vold, der ikke omtales, og er det i visse tilfælde muligt at tale åbent om vold i familien? Artiklen diskuterer desuden, hvilke muligheder og begrænsninger henholdsvis tavshed og tale giver kvinder og mænd for at bryde med volden og udfordre udøverne af den. Diskussionen tager udgangspunkt i fire irakiske kvinder bosat i Danmark. Alle fire er eller har været gift med irakiske mænd, der har været udsat for tortur i Irak under Baath-styrets regering, og alle fire kvinder er eller har været udsat for vold fra deres mænd. De har altså erfaring med både statens vold og med den private vold i hjemmet. Artiklen konkluderer, at den vold, der finder sted i hjemmet, som regel ikke udtrykkes eksplicit, mens erfaringer med statens vold formidles i mange sociale sammenhænge. Det kan dog ske, at private og kønnede erfaringer med statens vold forties. Det kan også ske, at vold i hjemmet omtales åbent, hvis volden beskrives som et afledt resultat af statens vold med henvisning til, at manden udøver vold som følge af sine traumer fra tortur. Hvordan ofre for vold får stemme, har konsekvenser for deres handlemuligheder og for, hvordan man kan tænke løsninger og veje ud af volden.

Søgeord: tavshed, italesættelse, torturofre, vold mod kvinder, Irak, køn 


This article addresses the relationship between talking about state violence on the one hand and the silencing of domestic violence against women on the other hand. It asks the questions: What kinds of state violence are not talked about, and is it in some cases possible to talk openly about domestic violence? The article also discusses the opportunities and constraints of silence and speech that allow women and men to break the violence and challenge perpetrators. The discussion is based on fieldwork among and interviews with four Iraqi women living in Denmark. The four women are married to or have been married to Iraqi men who have been tortured in Iraq under the Baath regime, and the women are being or have been abused by their husbands. Therefore they have experienced both state violence and domestic violence. The article concludes that the violence that takes place in the home is usually not expressed explicitly, while the experience of state violence is communicated in many social contexts. Private and gendered experiences of state violence may be silenced. It may also be the case that domestic violence is referred to openly in cases where a man’s violence is described as being a result of state violence because trauma resulting from torture makes the victim commit violence himself. The way victims of violence gain voice has implications for possible action and how to think about ways out of violence.

Keywords: Silence, speech, torture, violence against women, Iraq, gender 


Downloads

Publiceret

2012-10-28

Citation/Eksport

Danneskiold-Samsøe, S. (2012). Tavshed og tale i krig og fred: Om torturofre og vold mod kvinder. Tidsskriftet Antropologi, (66). https://doi.org/10.7146/ta.v0i66.27312

Nummer

Sektion

Artikler