Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.

 • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptfilen er i et Microsoft Word-dokumentfilformat
 • Der er angivet DOI numre til referencerne, hvor de er tilgængelige, inklusiv Open Access versioner af en reference. DOI skal være klikbare.
 • Teksten er skrevet med 1,5 linjeafstand, Times New Roman str. 12, og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder i stedet for til sidst.
 • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere, som findes under Om -> Indsendelser.
 • Hvis du fremsender et dokument til en sektion af tidsskriftet, der undergår peer review, skal du sikre dig, at der ikke findes personlige oplysninger i dokumentet, fx forfatternavne.

Retningslinjer for forfattere

Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund publicerer primært artikler, der indgår i temanumre. Vi bringer dog også artikler 'uden for temanummer', hvis de behandler relevante problemstillinger (jævnfør tidsskriftets formål).

Vi publicerer følgende typer af bidrag:

 • Originalartikler
 • Oversigtsartikler
 • Essays
 • Boganmeldelser

 

Originalartikler

Vi publicerer originalartikler, der systematisk og undersøgende fremstiller egen empirisk forskning gennem en præsentation af baggrund, metode, teoretisk tilgang, analyse, diskussion og konklusion. Disse punkter er indholdsvejledende og skal ikke nødvendigvis afspejles i afsnit/overskrifter i en artikel. Der lægges vægt på:

- bidragets originalitet og betydning

- inddragelse af antropologi/medicin, humaniora/sundhedsvidenskab

- inddragelse af relevant eksisterende litteratur

- sikker sammenhæng mellem metode, analyse og fortolkning, herunder overbevisende argumentation for/diskussion af forskerens valg og konklusioner.

Omfang: Max 9000 ord inkl. dansk og engelsk abstract (max 250 ord hver), noter, referenceliste

 

Oversigtsartikler

Vi publicerer oversigtsartikler, der med baggrund i et præcist defineret emne formidler et fyldestgørende overblik baseret på en kritisk gennemgang af eksisterende viden samt peger på fornøden ny forskning. Der lægges vægt på:

- bidragets velafgrænsede fokus og betydning

- inddragelse af antropologi/medicin, humaniora/sundhedsvidenskab

- en systematisk, kritisk inddragelse af eksisterende viden

- klar faglig positionering af forfatter

- begrundelse af valg for oversigtsvinkel (historisk, metodisk, begrebsafklarende, teoretisk, m.v.)

Omfang: Max 12000 ord inkl. dansk og engelsk abstract (max 250 ord hver), noter, referenceliste

 

Essays

Vi publicerer essays, der formidler et emne, hvor forfatterens faglige indsigt har givet anledning til at give udtryk for en ræsonnerende holdning til et emne. Der lægges vægt på:

- at teksten er afrundet og relevant

- betydningen for ny tænkning og nye ideer

- fascinerer og udfordrer læseren med overraskende formuleringer, sammenstillinger og synspunkter

Omfang: 3000 ord inkl. noter og referencer. Abstract er ikke nødvendigt til essays.

 

Anmeldelser

Herudover modtager vi gerne relevante anmeldelser af bøger mv. Disse må i omfang ikke overstige 1500 ord.

 

Udformning af et manuskript

Sprog

Manuskriptet skal følge gængs retskrivning på et af de skandinaviske sprog. Vi antager undtagelsesvist manuskripter på engelsk, og kun hvis der foreligger en rimelig grund hertil (f.eks. ph.d.-artikel, der skal skrives på engelsk; engelsksproget forfatter). Ved engelsk manuskript påhviler professionel sprogrevidering og korrekturlæsning forfatter. Redaktionen har desuden ikke kapacitet til at korrekturlæse norsk eller svensk, og det er derfor også forfatters ansvar, at der er læst korrektur på norske eller svenske manuskripter. Vi vægter et klart, præcist sprog.

Opsætning

Manuskripter skal indsendes som word filer og sættes op med skrifttypen Times New Roman str. 12 og halvanden linjeafstand. Kortere citater (under 3 linjer) anbringes i teksten i “citationstegn”. Er de længere (mere end 3 linjer) anbringes de som selvstændige afsnit indrykket fra både venstre- og højrekant.

Indhold i indsendelser

Manuskriptet indsendes elektronisk via tidsskriftets website. På websitet opretter man sig selv som ’author’ og følger dernæst anvisningerne for submission.

Artiklerne skal være udformet efter denne standard og indsendes i følgende dokumenter:

 1. Dokument: forside med forfatter (e), titel (både på originalsprog og på engelsk) og korresponderende forfatter
 2. Dokument: artikeltekst med dansk og engelsk abstract, brødtekst forsynet med mellemrubrikker, citater, litteraturhenvisninger, referenceliste inkl. doi-numre samt eventuelle noter (slutnoter) og eventuelle illustrationer, tabeller og figurer med forklarende tekst og kildeangivelse.
 3. Dokument: Kort forfatterbeskrivelse, som angiver uddannelse, ansættelse og forskningsområde (max 50 ord)

Herudover indtastes følgende informationer under punktet 'metadata':

 1. Titel
 2. Forfattere
 3. Abstract
 4. Referenceliste inkl. doi-numre

 

Referencer

Angivelser af referencer følger principperne for APA outputstyle. Det er forfatterens ansvar, at referencelisten er korrekt opstillet. På alle referencer som har et DOI skal DOI-nummer anføres og referencelisten/litteraturlisten skal både sættes ind i 'metadata' ved indsendelse af manus samt i dokumentet med artikelteksten.

Ved angivelse af sidetal i forbindelse med citationer markeres sidetal med komma (Efternavn 1998, 207) eller med s' (Efternavn, 2000, s. 207). Valget mellem de to skal være konsistent igennem hele artiklen.

Se eksempler herunder:

Bog: Bourdieu, P. (1977). Outline of a theory of practice. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Bogkapitel: Macintyre, S., & Ellaway, A. (2000). Ecological approaches: Rediscovering the role of the physical and social environment. In: Berkman, L.F. & Kawachi, I. (eds.), Social Epidemiology (pp. 332-348). New York: Oxford University Press.

Artikel: Cheek, J. (2004). At the Margins? Discourse analysis and qualitative research. Qualitative Health Research, 14, 1140–1150. doi: 10.1177/1049732304266820.

Web-referencer skal angives med fuld URL (web-adresse) samt angivelse af hvornår web-stedet blev besøgt. Derudover angives også oplysninger om forfatter, når dette er muligt. Web-referencer bør om muligt indsættes på samme måde som øvrige referencer.

Noter anbringes efter teksten og notenummeret anbringes i teksten i løftet petitskrift. Indskriv notereferencerne manuelt (undgå tekstbehandlingsprogrammers fod- og slutnotefunktioner).

Proces

Tidsskriftet påtager sig den endelige redigering, korrekturlæsning og sætning. Kommasætningen vil blive rettet efter sprognævnets anbefalinger.

Tidsskriftet forpligter sig ikke på forhånd til at trykke artikler, hverken opfordrede eller uopfordrede. Egnede manuskripter bliver sendt i peer review. Efter peer review og revidering af manuskript kan redaktionen vurdere 1) at manus er klar til korrektur og trykning, eller 2) at manus går til en yderligere revisionsrunde på baggrund af redaktionens kommentarer.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund (TFSS) behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

Fornavn, Mellemnavn, Efternavn,
Tilhørsforhold
Land
E-mail adres­se
Brugernavn
Adgangskode

Vi deler ikke dine almindelige per­so­nop­lys­nin­ger med nogen. Vi opbe­va­rer de almindelige personoplys­nin­gerne, så læn­ge tidsskriftet TFSS er aktivt på internettet. Oplysninger kan blive anvendt internt i redaktionen for TFSS til sta­ti­sti­ske analyser udelukkende til intern brug.

Du har ret til at anmo­de om ind­sigt, berig­ti­gel­se eller slet­ning af dine per­so­nop­lys­nin­ger. Du kan gøre brug af dine ret­tig­he­der ved at kon­tak­te os på kontakt@sygdomsamfund.dk 

 

 Log in her eller øverst på for at indsende en ny artikel, eller se dine igangværende indsendelser.