Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • When available, the URLs to access references online are provided, including those for open access versions of the reference. The URLs are ready to click (e.g., http://pkp.sfu.ca).
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review) have been followed.

Retningslinjer for forfattere

Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund publicerer primært artikler, der indgår i temanumre. Vi bringer dog også artikler 'udenfor temanummer', hvis de behandler relevante problemstillinger (jævnfør tidsskriftets formål).

Vi publicerer følgende typer af bidrag:

 Originalartikel, der systematisk og undersøgende fremstiller egen empirisk forskning gennem en præsentation af baggrund, metode, teoretisk tilgang, analyse, diskussion og konklusion. Disse punkter er indholdsvejledende og skal ikke nødvendigvis afspejles i afsnit/overskrifter i en artikel. Der lægges vægt på:

- bidragets originalitet og betydning

- inddragelse af antropologi/medicin, humaniora/sundhedsvidenskab

- inddragelse af relevant eksisterende litteratur

- sikker sammenhæng mellem metode, analyse og fortolkning, herunder overbevisende argumentation for/diskussion af forskerens valg og konklusioner.

Oversigtsartikel, der med baggrund i et præcist defineret emne formidler et fyldestgørende overblik baseret på en kritisk gennemgang af eksisterende viden samt peger på fornøden ny forskning. Der lægges vægt på:

- bidragets velafgrænsede fokus og betydning

- inddragelse af antropologi/medicin, humaniora/sundhedsvidenskab

- en systematisk, kritisk inddragelse af eksisterende viden

- klar faglig positionering af forfatter

- begrundelse af valg for oversigtsvinkel (historisk, metodisk, begrebsafklarende, teoretisk, m.v.)

Essay, der formidler et emne, hvor forfatterens faglige indsigt har givet anledning til at give udtryk for en ræsonnerende holdning til et emne. Der lægges vægt på:

- at teksten er afrundet og relevant

- betydningen for ny tænkning og nye ideer

- fascinerer og udfordrer læseren med overraskende formuleringer, sammenstillinger og synspunkter

Derudover modtager vi gerne relevante anmeldelser af bøger mv. Disse må i omfang ikke overstige 1500 ord.

 

Omfang. Originalartikler og oversigtsartikler bør højst fylde 15 sider og essay 5 sider, når der benyttes 1½ linieafstand og hvor en side indeholder omkring 2400 anslag (2400 tegn).

Udformning af et manuskript. Manuskriptet skal være affattet retskrivningskonformt på et af de skandinaviske sprog. Vi antager undtagelsesvist manuskripter på engelsk, og kun hvis der foreligger en rimelig grund hertil (ved engelsk manuskript påhviler professionel sprogrevidering og korrekturlæsning forfatter). Redaktionen har desuden ikke kapacitet til at korrekturlæse norsk eller svensk, og det er derfor også forfatters ansvar, at der er læst korrektur på norske eller svenske manuskripter. Klart, præcist sprog uden jargon og klichéer. Brug så få skrifttyper som muligt og undgå specialkoder af enhver art. Brug kursiv til fremhævelser. Word-dokumenter foretrækkes.

 Artiklerne skal i øvrigt være udformet efter denne standard:

- forside med forfatter (e), titel (både på originalsprog og på engelsk) og korresponderende forfatter

- abstrakt (max. 250 ord)

- abstrakt på engelsk (max. 250 ord)

- kort forfatter beskrivelse (max. 50 ord)

- tekst forsynet med mellemrubrikker, citater og note- og litteraturhenvisninger

- evt. illustrationer, tabeller og figurer med forklarende tekst og kildeangivelse

- noter (slutnoter)

- litteraturliste

 

Litteraturlisten

Angivelser af referencer følger principperne for Socical Science and Medicine's output style (kan downloades her til RefMan og til EndNote). Det er forfatterens ansvar, at referencelisten er korrekt opstillet. På alle referencer som har et DOI skal DOI-nummer anføres og referencelisten/litteraturlisten skal sættes ind i 'metadata' ved indsendelse af manus.

Litteraturhenvisninger anbringes i teksten i parentes ifølge forfatterdateringsprincippet, f.eks. (Efternavn, 1993). Ved til og med fire forfattere angives disse adskilt af komma og et & inden sidste forfatter f.eks. (Efternavn1, Efternavn2, Efternavn3 & Efternavn4, 1995). Ved 5 eller flere forfattere angives førsteforfatter efterfulgt af et al. f.eks. (Efternavn1 et al., 1998).

Ved angivelse af sidetal i forbindelse med citationer markeres sidetal med komma (Efterhavn, 1998, 207) eller med s' (Efternavn, 2000, s. 207). Valget mellem de to skal være konsistent igennem hele artiklen.

Litteraturlisten ordnes alfabetisk efter efternavn og kronologisk for en forfatter, som har flere anførte arbejder på listen.  Forfatter anføres med Efternavn og initialer (højest to) som f.eks.: Efternavn1, I. J. Ved flere forfattere angives alle og med & inden sidste forfatter.

Se eksempler herunder:

Bog: Bourdieu, P. (1977). Outline of a theory of practice. (R. Nice, Trans.). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Bogkapitel: Macintyre, S., & Ellaway, A. (2000). Ecological approaches: Rediscovering the role of the physical and social environment. In L. F. Berkman, & I. Kawachi (Eds.), Social epidemiology (pp. 332-348). New York: Oxford University Press.

Artikel: Cheek, J. (2004). At the Margins? Discourse analysis and qualitative research. Qualitative Health Research, 14, 1140–1150. doi: 10.1177/1049732304266820.

Web-referencer skal angives med mindst fuld URL (web-adresse) samt angivelse af hvornår web-stedet blev besøgt. Derudover angives også oplysninger om forfatter, når dette er muligt. Web-referencer bør om muligt indsættes på samme måde som øvrige referencer.

Noter anbringes efter teksten og notenummeret anbringes i teksten i løftet petitskrift. Indskriv notereferencerne manuelt (undgå tekstbehandlingsprogrammers fod- og slutnotefunktioner).

Citater anbringes, hvis de er korte, i teksten i “citationstegn”. Er de længere anbringes de som selvstændige afsnit indrykket fra både venstre- og højrekant. Begreber o.a. anbringes i ’gåseøjne’ og ikke i citationstegn.

 

Indsendelse af manuskript. Manuskriptet indsendes elektronisk til tidsskriftets online-website http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sygdomogsamfund. På websitet opretter man sig selv som ’author’ og følger dernæst anvisningerne for submission. HUSK at lægge litteraturlisten ind under manuskriptets ’metadata’. Udover manuskript beder vi om:

Forfatterbeskrivelse, som skal angive uddannelse, ansættelse og forskningsområde. Højst 50 ord.

Tidsskriftet påtager sig den endelige redigering, korrekturlæsning og sætning. Kommasætningen vil blive rettet efter sprognævnets anbefalinger. Det er forfatterens ansvar at referencelisten er korrekt opstillet og indeholder doi-numre på de artikler som har det.

 Tidsskriftet forpligter sig ikke på forhånd til at trykke artikler, hverken opfordrede eller uopfordrede. Egnede manuskripter bliver sendt i peer review. Efter peer review og revidering af manus kan redaktionen vurdere 1) at manus er klar til korrektur og trykning, eller 2) at manus går til en yderligere revisionsrunde på baggrund af redaktionens kommentarer.

 

Calls

Redaktionen modtager gerne ideer til temanumre. Hvis redaktionen beslutter sig for at gå videre med ideen til et temanummer, skal der skrives et call, der deles med mulige forfattere. 

1: Et call bør tage udgangspunkt i eksisterende forskningsdebatter og tematikker, men det må gerne være kreativt i den forstand, at det fremskriver nye perspektiver på eksisterende forskning og/eller tematikker.
2: Det gode call adskiller fra litteratur-gennemgangen, idet det søger at afdække nye spørgsmål, eller samle en række artikler, der i fællesskab behandler et tema fra forskellige forskningsdiscipliner, epistemologier eller metodikker.
3: Et call stiller nye spørgsmål eller sammenfattende spørgsmål om et afgrænset tema.
4: Et call stimulerer til tænkning, nysgerrighed og refleksion.
5: Et call må max være 1,5 normal side (2400 anslag) og max indeholde 5-10 referencer.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund (TFSS) behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

Fornavn, Mellemnavn, Efternavn,
Tilhørsforhold
Land
E-mail adres­se
Brugernavn
Adgangskode

Vi deler ikke dine almindelige per­so­nop­lys­nin­ger med nogen. Vi opbe­va­rer de almindelige personoplys­nin­gerne, så læn­ge tidsskriftet TFSS er aktivt på internettet. Oplysninger kan blive anvendt internt i redaktionen for TFSS til sta­ti­sti­ske analyser udelukkende til intern brug.

Du har ret til at anmo­de om ind­sigt, berig­ti­gel­se eller slet­ning af dine per­so­nop­lys­nin­ger. Du kan gøre brug af dine ret­tig­he­der ved at kon­tak­te os på kontakt@sygdomsamfund.dk