Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptfilen er i et Microsoft Word-, RTF- eller WordPerfect-dokumentfilformat.
 • Der er angivet URL-adresser til referencerne, hvor de er tilgængelige, inklusiv Open Access versioner af en reference. URL'er skal være klikbare (fx http://pkp.sfu.ca).
 • Teksten er skrevet med 1,5 linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder i stedet for til sidst.
 • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere, som findes under Om -> Indsendelser.
 • Hvis du fremsender et dokument til en sektion af tidsskriftet, der undergår peer review, skal du sikre dig, at der ikke findes personlige oplysninger i dokumentet, fx forfatternavne.

Retningslinjer for forfattere

Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund publicerer primært artikler, der indgår i temanumre. Vi bringer dog også artikler 'udenfor temanummer', hvis de behandler relevante problemstillinger (jævnfør tidsskriftets formål).

Vi publicerer følgende typer af bidrag:

 Originalartikel, der systematisk og undersøgende fremstiller egen empirisk forskning gennem en præsentation af baggrund, metode, teoretisk tilgang, analyse, diskussion og konklusion. Disse punkter er indholdsvejledende og skal ikke nødvendigvis afspejles i afsnit/overskrifter i en artikel. Der lægges vægt på:

- bidragets originalitet og betydning

- inddragelse af antropologi/medicin, humaniora/sundhedsvidenskab

- inddragelse af relevant eksisterende litteratur

- sikker sammenhæng mellem metode, analyse og fortolkning, herunder overbevisende argumentation for/diskussion af forskerens valg og konklusioner.

Oversigtsartikel, der med baggrund i et præcist defineret emne formidler et fyldestgørende overblik baseret på en kritisk gennemgang af eksisterende viden samt peger på fornøden ny forskning. Der lægges vægt på:

- bidragets velafgrænsede fokus og betydning

- inddragelse af antropologi/medicin, humaniora/sundhedsvidenskab

- en systematisk, kritisk inddragelse af eksisterende viden

- klar faglig positionering af forfatter

- begrundelse af valg for oversigtsvinkel (historisk, metodisk, begrebsafklarende, teoretisk, m.v.)

Essay, der formidler et emne, hvor forfatterens faglige indsigt har givet anledning til at give udtryk for en ræsonnerende holdning til et emne. Der lægges vægt på:

- at teksten er afrundet og relevant

- betydningen for ny tænkning og nye ideer

- fascinerer og udfordrer læseren med overraskende formuleringer, sammenstillinger og synspunkter

Derudover modtager vi gerne relevante anmeldelser af bøger mv. Disse må i omfang ikke overstige 1500 ord.

 

Omfang. Originalartikler og oversigtsartikler bør højst fylde 15 sider og essay 5 sider, når der benyttes 1½ linieafstand og hvor en side indeholder omkring 2400 anslag (2400 tegn).

Udformning af et manuskript. Manuskriptet skal være affattet retskrivningskonformt på et af de skandinaviske sprog. Vi antager undtagelsesvist manuskripter på engelsk, og kun hvis der foreligger en rimelig grund hertil (f.eks. phd.-afhandling, der skal skrives på engelsk; engelsksproget medforfatter) Ved engelsk manuskript påhviler professionel sprogrevidering og korrekturlæsning forfatter. Redaktionen har desuden ikke kapacitet til at korrekturlæse norsk eller svensk, og det er derfor også forfatters ansvar, at der er læst korrektur på norske eller svenske manuskripter. Klart, præcist sprog uden jargon og klichéer. Brug så få skrifttyper som muligt og undgå specialkoder af enhver art. Brug kursiv til fremhævelser. Word-dokumenter foretrækkes.

 Artiklerne skal i øvrigt være udformet efter denne standard:

- forside med forfatter (e), titel (både på originalsprog og på engelsk) og korresponderende forfatter

- abstrakt (max. 250 ord)

- abstrakt på engelsk (max. 250 ord)

- kort forfatter beskrivelse (max. 50 ord)

- tekst forsynet med mellemrubrikker, citater og note- og litteraturhenvisninger

- evt. illustrationer, tabeller og figurer med forklarende tekst og kildeangivelse

- noter (slutnoter)

- litteraturliste

 

Litteraturlisten

Angivelser af referencer følger principperne for Socical Science and Medicine's output style (kan downloades her til RefMan og til EndNote). Det er forfatterens ansvar, at referencelisten er korrekt opstillet. På alle referencer som har et DOI skal DOI-nummer anføres og referencelisten/litteraturlisten skal sættes ind i 'metadata' ved indsendelse af manus.

Litteraturhenvisninger anbringes i teksten i parentes ifølge forfatterdateringsprincippet, f.eks. (Efternavn, 1993). Ved til og med fire forfattere angives disse adskilt af komma og et & inden sidste forfatter f.eks. (Efternavn1, Efternavn2, Efternavn3 & Efternavn4, 1995). Ved 5 eller flere forfattere angives førsteforfatter efterfulgt af et al. f.eks. (Efternavn1 et al., 1998).

Ved angivelse af sidetal i forbindelse med citationer markeres sidetal med komma (Efterhavn, 1998, 207) eller med s' (Efternavn, 2000, s. 207). Valget mellem de to skal være konsistent igennem hele artiklen.

Litteraturlisten ordnes alfabetisk efter efternavn og kronologisk for en forfatter, som har flere anførte arbejder på listen.  Forfatter anføres med Efternavn og initialer (højest to) som f.eks.: Efternavn1, I. J. Ved flere forfattere angives alle og med & inden sidste forfatter.

Se eksempler herunder:

Bog: Bourdieu, P. (1977). Outline of a theory of practice. (R. Nice, Trans.). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Bogkapitel: Macintyre, S., & Ellaway, A. (2000). Ecological approaches: Rediscovering the role of the physical and social environment. In L. F. Berkman, & I. Kawachi (Eds.), Social epidemiology (pp. 332-348). New York: Oxford University Press.

Artikel: Cheek, J. (2004). At the Margins? Discourse analysis and qualitative research. Qualitative Health Research, 14, 1140–1150. doi: 10.1177/1049732304266820.

Web-referencer skal angives med mindst fuld URL (web-adresse) samt angivelse af hvornår web-stedet blev besøgt. Derudover angives også oplysninger om forfatter, når dette er muligt. Web-referencer bør om muligt indsættes på samme måde som øvrige referencer.

Noter anbringes efter teksten og notenummeret anbringes i teksten i løftet petitskrift. Indskriv notereferencerne manuelt (undgå tekstbehandlingsprogrammers fod- og slutnotefunktioner).

Citater anbringes, hvis de er korte, i teksten i “citationstegn”. Er de længere anbringes de som selvstændige afsnit indrykket fra både venstre- og højrekant. Begreber o.a. anbringes i ’gåseøjne’ og ikke i citationstegn.

 

Indsendelse af manuskript. Manuskriptet indsendes elektronisk til tidsskriftets online-website http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sygdomogsamfund. På websitet opretter man sig selv som ’author’ og følger dernæst anvisningerne for submission. HUSK at lægge litteraturlisten ind under manuskriptets ’metadata’. Udover manuskript beder vi om:

Forfatterbeskrivelse, som skal angive uddannelse, ansættelse og forskningsområde. Højst 50 ord.

Tidsskriftet påtager sig den endelige redigering, korrekturlæsning og sætning. Kommasætningen vil blive rettet efter sprognævnets anbefalinger. Det er forfatterens ansvar at referencelisten er korrekt opstillet og indeholder doi-numre på de artikler som har det.

 Tidsskriftet forpligter sig ikke på forhånd til at trykke artikler, hverken opfordrede eller uopfordrede. Egnede manuskripter bliver sendt i peer review. Efter peer review og revidering af manus kan redaktionen vurdere 1) at manus er klar til korrektur og trykning, eller 2) at manus går til en yderligere revisionsrunde på baggrund af redaktionens kommentarer.

 

Calls

Redaktionen modtager gerne ideer til temanumre. Hvis redaktionen beslutter sig for at gå videre med ideen til et temanummer, skal der skrives et call, der deles med mulige forfattere. 

1: Et call bør tage udgangspunkt i eksisterende forskningsdebatter og tematikker, men det må gerne være kreativt i den forstand, at det fremskriver nye perspektiver på eksisterende forskning og/eller tematikker.
2: Det gode call adskiller fra litteratur-gennemgangen, idet det søger at afdække nye spørgsmål, eller samle en række artikler, der i fællesskab behandler et tema fra forskellige forskningsdiscipliner, epistemologier eller metodikker.
3: Et call stiller nye spørgsmål eller sammenfattende spørgsmål om et afgrænset tema.
4: Et call stimulerer til tænkning, nysgerrighed og refleksion.
5: Et call må max være 1,5 normal side (2400 anslag) og max indeholde 5-10 referencer.

Temanumre og gæsteredaktioner

Har du en ide til et temanummer?

Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund [TFSS] modtager løbende forslag til temanumre.

Om tidsskriftet

Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund er et tværfagligt tidsskrift, der tager udgangspunkt i medicinsk antropologi. Tidsskriftet har til formål at fremme og udvikle den forskning, der ligger i grænsefeltet mellem sundhedsvidenskab og humaniora/samfundsvidenskab. Tidsskriftets målsætning er at fungere som et forum, hvor disse fag kan mødes og inspirere hinanden – epistemologisk, metodisk og teoretisk – i forskellige forskningssammenhænge. Tidsskriftet formidler den debat og teoretiske udvikling, der foregår i de voksende faglige samarbejds- og forskningsinitiativer, der udspringer af dette grænsefelt. Tidsskriftet henvender sig til alle med interesse for forskning i sygdom og samfund og i særlig grad til forskere og praktikere i det sundhedsfaglige felt.

Tidsskriftet udkommer to gange årligt som temanumre, der redigeres af en gæsteredaktion i tæt samarbejde med tidsskriftets faste redaktion.

Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.

Forslag til temanumre må fylde max 3000 – 4000 anslag.

Antallet af publikationer i den enkelte temanumre varierer, men det er en forudsætning for antagelse af et temanummer, at gæsteredaktører udarbejder en liste på 10-15 potentielle bidragydere.

Det er ikke en forudsætning for antagelse af et temanummer, at alle potentielle bidragydere har givet tilsagn om at bidrage.

Indhentning af abstracts og tilsagn fra mulige bidragydere sker efter antagelse af et temanummer og i samarbejde med TFSS’ redaktion.

TFSS’ redaktion forbeholder sig retten til at foreslå revisioner af indsendte forslag til temanumre før de publiceres i samarbejde med TFSS. TFSS forbeholder sig også retten til at gøre alle forslag om temanumre offentlige og sørge for, at de distribueres bredt.

Et call bør indeholde:

 • En kort og præcis beskrivelse af den tematik og/eller problemfelt, som temanummeret vil belyse, og en begrundelse herfor.
 • En kondenseret præsentation af de primære akademiske/teoretiske diskussioner, temanummeret bidrager til.
 • En række konkrete eksempler på spørgsmål og emner, der kan adresseres i temanummeret.
 • En liste over mulige bidragydere (disse behøver ikke have givet tilsagn, og denne liste er ikke inkluderet i max antal anslag).

Se evt. TFSS hjemmeside for eksempler på temanumre.

Forslag til temanumre sendes til den ansvarshavende redaktør, Sara Marie Hebsgaard Offersen:

Hvad gør en gæsteredaktion?

Som gæsteredaktion er jeres opgaver at…

 • udarbejde et call for papers til det pågældende temanummer
 • følge indsendte manuskripter gennem peer review og den redaktionelle proces sammen med medlemmer af den faste redaktion
 • stille forslag om relevante reviewere
 • skrive introduktion til temanummeret

Den faste redaktion arbejder sammen med jer i alle skridt, introducerer jer til udgivelsesprocessen og systemet og sikrer at processen glider fremad. Vi forventer, at I overholder planlægning og deadlines.

 

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund (TFSS) behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

Fornavn, Mellemnavn, Efternavn,
Tilhørsforhold
Land
E-mail adres­se
Brugernavn
Adgangskode

Vi deler ikke dine almindelige per­so­nop­lys­nin­ger med nogen. Vi opbe­va­rer de almindelige personoplys­nin­gerne, så læn­ge tidsskriftet TFSS er aktivt på internettet. Oplysninger kan blive anvendt internt i redaktionen for TFSS til sta­ti­sti­ske analyser udelukkende til intern brug.

Du har ret til at anmo­de om ind­sigt, berig­ti­gel­se eller slet­ning af dine per­so­nop­lys­nin­ger. Du kan gøre brug af dine ret­tig­he­der ved at kon­tak­te os på kontakt@sygdomsamfund.dk