Om tidsskriftet

Fokus 

Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund er et tværvidenskabeligt tidsskrift med medicinsk antropologi som omdrejningspunkt. Tidsskriftet har til formål at fremme og udvikle den forskning, der ligger i grænsefeltet mellem humaniora, samfundsvidenskab og sundheds-videnskab. Tidsskriftet ønsker dermed at være et forum, hvor disse fag kan mødes og inspirere hinanden, epistemologisk, metodisk og teoretisk. Tidsskriftet vil formidle de stadigt voksende faglige samarbejds- og forskningsinitiativer, der foregår i det nævnte grænsefelt, og som bidrager til teoretisk udvikling af sundhedsfaglige tematikker. Tidsskriftet henvender sig til alle med interesse for forskning i sygdom og samfund og i særlig grad til forskere og praktikere i det sundhedsfaglige felt.

 

Fagfællebedømmelse

Formålet med fagfællebedømmelse er at sikre, at der publiceres god videnskabelig forskning. Vi vil derfor gerne kort informere om, hvordan vi forestiller os proceduren omkring en bedømmelse foregår, og hvilken rolle den enkelte bedømmer har.

Bedømmelsesprocessen starter hos redaktionen, der tager overordnet stilling til, om det indsendte manuskript er egnet til at blive sendt videre til fagfællebedømmelse. Et manuskript kan bedømmes ikke egnet, hvis det sprogligt udviser alvorlige mangler og/eller ikke er velfunderet metodisk, analytisk eller teoretisk. Redaktionen giver forfatteren en tilbagemelding om den overordnede vurdering hurtigst muligt. Hvis et manuskript findes egnet til fagfællebedømmelse, udvælger redaktionen to eksterne bedømmere, der  ud fra deres ekspertise vurderes som et passende match til det enkelte manuskript. Bedømmelsen er dobbeltblindet, hvor både forfatter og bedømmer er anonyme gennem hele proessen.

Tidsskriftet arbejder kun med én runde af fagfællebedømmelse, og redaktionen vurderer derefter, om et manuskript kan accepteres til publicering, eller om der behøves yderligere revision.

 

Publiceringshyppighed

Artikler lægges elektronisk ud på denne platform, under det tilhørende nummer/volume. TFSS udkommer to gange årligt.

 

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.

 

Copyright og licens

Fra 1. januar 2024 er dette gældende: Forfatter har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. Tidsskriftets indhold kan distribueres under en Creative Commons licens, som hedder CC BY-NC 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Licensen kræver, at genbrugere giver kredit/reference til skaberen/forfatter. Den giver genbrugere mulighed for at citere, distribuere, remixe, tilpasse og bygge videre på materialet i ethvert medie eller format, men kun til ikke-kommercielle formål.

For indhold publiceret før 1. januar 2024 er følgende gældende: Forfatteren/forfatterne og Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. Artikler publiceret i Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund må citeres, downloades og videresendes for ikke-kommerciel brug, under forudsætning af normal akademisk reference til forfatter(e) samt tidsskrift, årgang, nummer og sider. Artiklerne må kun genudgives med eksplicit tilladelse fra forfatter(e) og tidsskriftet.

 

Sponsorer

TFSS hører til på Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet og er støttet med 30.000 kr. om året fra Det Frie Forskningsråd (DFF-virkemidler til tidsskrifter)