Språket som hydra - några tankar om språkvtenskapliga analysperspektiv

  • Jan Svensson Lunds Universitet

Abstract

Den moderna språkvetenskapen har förgrenats i ett mycket stort antal traditioner med varierande vetenskapsteoretiska och metodiska utgångspunkter. I artikeln diskuteras tre olika områden med fokus på satsgrammatik, text respektive språkhandlingar. Likheter och skillnader lyfts fram, framför allt med avseende på relationen till begreppen system och bruk. En viktig skillnad mellan de olika områdena är deras respektive kvalificeringskriterier, grammatikalitet, koherens och ”lyckadhet”. Områdena skiljer sig också åt vad gäller möjligheterna till systembaserade generaliseringar respektive nödvändigheten av bruksbaserade tolkningar. Undersökningar av satsgrammatiska fenomen klarar sig ganska bra utan explicita redogörelser för autentiskt bruk, medan undersökningar av språkhandlingar är helt beroende av dem, åtminstone då undersökningarna avser annat än tillrättalagda exempel. I artikeln diskuteras också möjligheten att förstå komplexa texter som språkhandlingar.

Author Biography

Jan Svensson, Lunds Universitet

Professor, Nordiska Språk, Språk- och litteraturcentrum

How to Cite
Svensson, J. (1). Språket som hydra - några tankar om språkvtenskapliga analysperspektiv. Scandinavian Studies in Language, 1(1). https://doi.org/10.7146/sss.v1i1.3788
Section
Articles